Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Korektivní dermatologie je nástavbovou součástí oboru dermatovenerologie. Podle definice provádí chirurgickou léčbu vzhledových vad kůže a podkoží, vrozených i získaných. K odstranění nebo zbrzdění projevů stárnutí kůže využívá invazivní či semiinvazivní metody estetické dermatologie. Zabývá se též nádory kůže a podkoží a dalšími chorobami a stavy na kůži, při jejichž léčbě jsou používány terapeutické postupy korektivní dermatologie jak chirurgické, tak nechirurgické. Subkatedra korektivní dermatologie (SKD) je pracoviště určené pro přípravu dermatologů po kvalifikační zkoušce z dermatovenerologie k atestaci z korektivní dermatologie. Slouží i k dalšímu vzdělávání korektivních dermatologů, ostatních dermatologů i odborníků jiných specializací, kteří se zabývají touto problematikou. Funguje nezávisle na katedře dermatovenerologie, ale v součinnosti s ní. Subkatedra korektivní dermatologie vznikla v roce 1986 na základě iniciativy prof. MUDr. Anny Fadrhoncové, DrSc., tehdejší vedoucí katedry dermatovenerologie ILF. Ta si uvědomila výlučnost problematiky korektivní dermatologie a specifika jejího doškolování.

U nás existovala dlouholetá tradice kožní chirurgie, která byla v Praze zastoupená zejména doc. MUDr. Adolfem Kútou a primářkou Kudelovou na kožní klinice ILF ve FN Na Bulovce a doc. MUDr. Ivo Belšanem, CSc., doc. MUDr. Janem Trnkou, Ph.D., na I. kožní klinice FVL UK. Těžištěm činnosti těchto pracovišť byla zejména problematika kožních nádorů. Dalším zařízením, kde se po léta zabývali korektivní dermatologií především se zaměřením na estetická hlediska, byl tehdejší Ústav kosmetiky v paláci Adria na Jungmannově náměstí, jehož ředitelem byl MUDr. Otakar Feřtek, CSc. Tady se poskytovala komplexní korektivně dermatologická péče s úzkou návazností na estetickou chirurgii, lékařskou kosmetiku a další blízké disciplíny. Nebylo náhodou, že se právě tento ústav stal 1. dubna 1986 sídlem nově vzniklé subkatedry korektivní dermatologie ILF a MUDr. Otakar Feřtek, CSc. byl jmenován jejím prvním vedoucím. Po své habilitaci předal doc. Feřtek místo ředitele Ústavu kosmetiky své spolupracovnici dr. Adámkové.

Poté začaly dlouhodobé peripetie této subkatedry, zejména pokud šlo o její sídlo. SKD byla během krátké doby nucena několikrát měnit místo svého působení. Nové prostory obvykle neodpovídaly jejím potřebám, ať už se jednalo o polikliniku ve Spálené ulici, 2. kožní kliniku FN 1 nebo polikliniku v Italské ulici. V té době již vznikla i Společnost pro korektivní dermatologii a lékařskou kosmetiku, jejímž prvním předsedou byl zvolen docent Feřtek. Po svém odchodu do důchodu a z funkce vedoucího SKD k 31. 12. 1994 se docent Feřtek nadále podílel na práci subkatedry a aktivní zůstal až do své smrti.

Jeho nástupcem se stal od 1. 4. 1995 MUDr. Lukáš Pelech. Ve prospěch korektivní dermatologie dokázal využít souběhu své funkce na subkatedře s funkcí náměstka ředitele IPVZ a nechal pro SKD vybudovat nové pěkné pracoviště v Praze 4.

Kromě prostorného a dobře vybaveného operačního sálu zde bylo velkorysé zázemí, plný úvazek zde měly dvě kvalifikované instrumentářky. Ze své funkce na SKD odešel MUDr. Pelech 31. 3. 1997 a novým vedoucím SKD se od 1. 6. 1997 stal MUDr. Tomáš Frey, CSc. Během jeho dvacetiletého působení ve vedení SKD došlo díky němu ke značnému rozvoji celého oboru od estetických chirurgických a laserových zákroků, přes aplikace výplní a botulotoxinu po nádorovou chirurgii s pokročilými lalokovými plastikami a biopsiemi sentinelových uzlin. S ním přišly do SKD dvě nové kolegyně – MUDr. Libuše Mardešičová a MUDr. Dagmar Frösslová. Pracoviště v Praze 4, jakkoli dobře vybavené, nemělo uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a veškeré snahy pracovníků subkatedry i ředitelství IPVZ, aby se toto změnilo, skončily nezdarem.

Proto byla přijata nabídka profesora Vosmíka, vedoucího katedry dermatovenerologie IPVZ a přednosty kožní kliniky 1. LF UK a VFN, k přestěhování SKD na tuto kliniku. Subkatedra pak působila zejména na pracovišti kliniky v Apolinářské ulici, kde byl prostorný a vybavený operační sál splňující nároky na výuku, a po určitou dobu současně i na operačním sálku bývalé 2. kožní kliniky. Pracovníkem subkatedry byl v té době také primář kliniky MUDr. Pavel Zloský. Z důvodů rozšíření prostor v Apolinářské ulici ve prospěch jiného pracoviště VFN byl operační sál zrušen. Za této situace již nebylo možno ve VFN najít přijatelný prostor pro potřeby výuky SKD. Činnost byla proto zajišťována pomocí provizorních řešení včetně využívání mimopražské privátní praxe MUDr. Freye, vybavené operačním sálem. Bylo však opět nutno hledat jiné, dlouhodobě vyhovující působiště.

V této svízelné situaci se mi podařilo zrekonstruovat a nově vybavit operační sál na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK. Nové prostory jsem SKD nabídl k využití, a proto zde sídlí od 1. 3. 2002 dosud. Místo primáře Zloského se novou asistentkou subkatedry stala zpočátku MUDr. Iva Obstová, která provozovala výuku společně s asistentkou Mardešičovou a vedoucím SKD asistentem Freyem až do reorganizace subkateder IPVZ, kdy jediným kmenovým zaměstnancem IPVZ zůstal MUDr. Frey.

Naštěstí se v té době podařilo ihned zajistit financování dalších pracovníků SKD, kteří jsou atestovaní korektivní dermatologové, prostřednictvím FNKV a 3. LF UK. V současné době je SKD provozována nadále MUDr. Libuší Mardešičovou společně s doc. MUDr. Monikou Arenbergerovou, Ph.D. (stávající předsedkyně Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP, z. s.), MUDr. Robertem Arturem Dahmenem a dalšími operatéry. Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v čele s přednostou profesorem MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, FCMA (stávající předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP), který byl po smrti MUDr. Freye v lednu 2017 jmenován vedoucím SKD.

SKD se zabývá nejen praktickou výukou operačních technik a postupů v korektivní dermatologii a teoretickou výukou s pořádáním kurzů, ale má i velmi dobré scientometrické zázemí v kvalitní publikační aktivitě přesto, že umístit publikaci z dermatovenerologie nebo korektivní dermatologie do časopisu s vysokým impakt faktorem vůbec není jednoduché. Přitom doc. Arenbergerová měla v roce 2016 ve WOS/Scopus 528/623 citací bez autocitací s H‑indexem 9 ve WOS a 11 ve Scopus a prof. P. Arenberger ve stejné době 765/886 citací bez autocitací a jeho H‑index byl v obou databázích 14. Profesor Petr Arenberger byl také u příležitosti Dne české státnosti 28. 9. 2017 vyznamenán společně s 15 dalšími osobnostmi stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR za celoživotní práci pro dermatovenerologii.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA