Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sdělení duben 2014

Informace pro účastníky specializovaného vzdělávání k nabytí zdravotnické specializované způsobilosti KLINICKÝ INŽENÝR

Realizace vzdělávacího programu ve speciálním zaměření 4.2.1 a 4.2.2 (a podrobněji 9.2 a 9.3)

V současné době se objevila možnost (nikoli jistota) získání dotací z evropských fondů pro vzdělávací projekty IPVZ. Pokud by byly peníze přiděleny, opakovala by se situace z minulých let, kdy účastníci AKK z většiny českých regionů, respektive jejich zaměstnavatelé, neplatili kurzovné.
Podle průzkumu se největšímu vašemu zájmu těší speciální zaměření 4.2.1 (9.2) Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii a 4.2.2 (9.3) Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve. Pro ně jsou s vidinou dotace připravovány kurzy na zimní semestr 2014. Uvidíte je, jakmile bude seznam vzdělávacích akcí zimního semestru 2014 uveřejněn na internetovém portálu IPVZ . Stává se tak v průběhu května. Poznáte je podle toho, že název kurzu začíná slovem specializační. Může i přibýt přídavné jméno mimořádný, a to v případě, kdy kurz bude zařazen do seznamu akcí dodatečně, v průběhu semestru. Proto občasné nahlédnutí výukových akcí Kabinetu biomed. techniky je nutné – nejlépe 2x, minimálně 1x měsíčně.
„Dopustil“ jsem se trochy změn, protože „šedivá je teorie“ (období tvorby VP v r. 2011) a „zelený strom života“ (tj. když se program spustí, realizuje). Najednou je zřetelné, že obě výše uvedená speciální zaměření jsou si tak blízká, že nemusela být od sebe odlišená. Proto jsem některá velmi blízká témata sloučil do jednoho, určeného pro obě zaměření. Je to tak lepší nejen z hlediska lektorů, nýbrž i pro vás. Věřím, že to přivítáte. Trochu bylo třeba pozměnit názvy, avšak stále reflektují ty původní uvedené ve VP.
V této fázi vzdělávání ještě nevidím důvod pro závazný výběr speciálního zaměření. U vypsané akce bude vždy uvedeno, pro které zaměření je povinná. Ale zúčastnit kurzu se může kdokoli. Závazně se rozhodnete až před atestací z některého speciálního zaměření.
Do kurzů se můžete hlásit bez ohledu na to, zda jste již absolvovali vše povinné v základním kmeni.

Dílčí atestace

Záměr uskutečnit ji letos musel ustoupit náhle vyvstavší prioritě kurzové aktivity. Některé z vás zarazily letošní vypsané termíny. Jsou jen formální, požadované bez ohledu na to, zda jsou reálné.
Od jednotlivých lektorů základního kmene se sešlo velké množství atestačních otázek. Bude zapotřebí z nich vytvořit za účasti lektorů daleko menší počet tematicky širších otázek. Dobře je třeba promyslet i přístup k praktické části „dílčí atestace“. Se vzniklým návrhem chci seznámit výbor Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J.E.P. (SBMILI) a tam jej podrobit připomínkám. Potom může dojít k jejich zveřejnění.
Některé atestační otázky již na stránce Katedry/Kabinetu (proč dva názvy viz níže) biomedicínské techniky jsou. Pokud jste podle nich nějakou přípravu podstoupili, nedělali jste zbytečnou práci. Hodí se vám to.
Naše profese je v mnoha ohledech zvláštní, avšak vzdělávací předpisy včetně předpisu pro atestační zkoušku (vyhl. 189/2009 Sb.) pro nás platí stejně jako pro jiné nelékařské zdravotnické profese. V první polovině tohoto roku jsme měli na vybranou: buď zvládnout přípravu dílčí atestace, nebo přípravu dalších kurzů. Výše už bylo zdůvodněno, proč zvítězilo to druhé.
Samozřejmě, s reálným termínem dílčí atestace budete seznámeni s velkým předstihem, aspoň půlročním. Stejně tak s konečným zněním atestačních otázek či tematických okruhů.

Praxe na akreditovaném pracovišti

Aniž bychom se neskromně považovali za nějaké primadony mezi nelékařskými zdravotnickými profesemi, některé zvláštnosti objektivně existují. Vycházejí z naší interdisciplinarity projevující se velkou šíří potřebných znalostí. Na to nejsou tradiční školicí zdravotnická pracoviště zvyklá. A už vůbec ne na technickou profesi. Nemocnice ve své žádosti o akreditaci k poskytování praktické části nějakého VP obvykle opíší jeho požadavky. Tak to funguje v medicíně. Požadavky našeho VP jsou pro ně obtížně uchopitelné - na rozdíl od tradičních zdravotnických profesí. Proto jsem cítil nutnost doplnit náš VP velmi konkrétními nároky na výkon jeho praktické části. Pracovalo na nich se mnou několik kolegyň a kolegů, za což jim děkuji. Ztotožnil se s nimi výbor SBMILI a předal je ke schválení MZ ČR. Ministerstvo požadavky uveřejnilo na svém portálu pod:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/kriteria-pro-posuzovani-zadosti-o-akreditaci-prakticke-casti-specializacniho-vzd_8985_3.html

Najdete tam požadavky na výkon šesti druhů praxe (základní kmen a pět speciálních zaměření – přesně podle VP). Nemocnice aspirující na akreditaci si může vybrat kterýkoli druh nebo více druhů praxe. Není podmínkou akreditovat se na všechny.
Znamená to, že na rozdíl od praxe v AKK, kde její poskytovatelé (Nemocnice Na Homolce a IKEM) jsou smluvními partnery IPVZ coby nositele akreditace, v případě specializačního vzdělávání budou poskytovatelé praxe/stáže samostatně akreditovanými subjekty. Jim také stážista (resp. jeho zaměstnavatel) bude za stáž platit. Kromě metodického vedení, a doufám i možnosti kontroly kvality, nebudou mít akreditovaná pracoviště s IPVZ nic společného.
Věřím, že uvedením požadavků se rozhýbe zájem o akreditaci poskytování praktické části VP. Můžete tomu napomoci i vy ve svých nemocnicích. Vzhledem k tomu, že jsme početně nevelká profese (toho času je do specializačního vzdělávání zařazeno 60 BMI), nemusí být nabídka akreditovaných pracovišť nijak masivní. 60 školenců je první nápor, dále bude přírůstek už jen drobný. Nejpočetnější budou pochopitelně uchazeči o praxi v rámci základního kmene. Poptávka ale bude rozložena do delšího časového úseku. Takže s uvážením všeho asi 5 pracovišť bohatě stačí. Hlavně aby dobře plnila svoji funkci a abychom v nich měli svého člověka, který bude koordinujícím školitelem. Nedá se nic dělat, opět vzniká výjimečná situace: nemůžeme ještě mít klinické inženýry v rolích školitelů. Může se stát, že školitelem pro ostatní kolegy bude někdo z vás. S porozuměním MZ to nějak vyřešíme. Prostě „aller Anfang ist schwer“ nebo „the first step is the hardest“.
Podle výkonů, které má stážista absolvovat nebo jim přihlížet, připravuji do tisku tzv. „logbook“. Možná někteří nevědí, co si pod tím pojmem představit. U lékařů je logbook běžný a přenáší se i do nelékařských profesí. Tak jak se vám do Průkazu odbornosti (neboli hantýrkově „indexu“) zaznamenává absolvování jednotlivých kurzů nebo výsledek zkoušky, v logbooku vám bude školitel potvrzovat průběh praxe, absolvované výkony.

Kabinet nebo Katedra biomedicínské techniky?

Nevím. Možná jste si všimli, že v závislosti na tom, co na internetovém portálu IPVZ hledáte, a chcete hledat selektivně podle pedagogického pracoviště, narazíte v číselníku pod K na Kabinet biomedicínské techniky. Ale taky to tak být nemusí. V tom případě jde o číselník kateder, kde jsme pod B (Biomedicínská technika) a rozumí se z kontextu, že se jedná o katedru. To povýšení by bylo příjemné, ale oficiálně zatím nic nevím. Není to však podstatné, neboť důležitější je činnost pracoviště, zda pomáhá profesi, o jejíž rozvoj se má starat. Zmiňuji se o tom jen proto, abyste se nelekali, když nás nenajdete na původním jednoznačném názvu pod písmenem K.

Opakování kurzů základního kmene

Na to jsou četné dotazy. Není divu. Paní ing. Štěpánka Strnadová, instruktorka Katedry/Kabinetu, zpracovala přehled, co komu chybí. Podle něho brzy spočítáme „ekonomiku“ a rozhodneme, které kurzy se mohou již opakovat, načež je zařadíme buď ještě letos, nebo do jarního semestru 2015. Vypadá to, že k opakování směřuje hlavně kurz Základy diagnostického zobrazování.

Instruktorka

V minulém roce byly u vedení IPVZ vyslyšeny moje nářky na nárůst práce v souvislosti s rozběhem specializačního vzdělávání. Na malý úvazek mne od administrativní rutiny osvobozuje instruktorka Katedry/kabinetu biomedicínské techniky, Ing. Štěpánka Strnadová, tel. 261363198 (stepanka.strnadova@ikem.cz). Nebuďte zklamaní, pokud vám nebude moci ještě ve všem poradit. Postupně se v naší problematice orientuje. A má na starosti ještě jedno další pedagogické pracoviště. Je řada otázek, které si kladu i já sám a hledám teprve odpovědi – v pořadí a v důležitosti, v nichž to „stavba“ vzdělávání přináší. Vynasnažíme se, aby vaše riziko v „zabydlování se ve stavbě“, která ještě není hotová, bylo co nejmenší.

Kurzovné

Není to radostná zpráva: vedení IPVZ rozhodlo o zvýšení kurzovného na 1450,- Kč za den výuky/stáže. Dosud platilo, jak asi víte, 1000,- Kč.

duben 2014
Ing. Antonín Grošpic, CSc.
ved. Kabinetu biomedicínské techniky IPVZ
sídlo: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel. 261362578 (út-čt)
antonin.grospic@ikem.cz