Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Motto: Klinická výživa integruje obory medicíny.

Obor klinické výživy a intenzivní metabolické péče (KVIMP) patří do seznamu nástavbových oborů specializačního vzdělávání podle vyhlášky o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů doplňující novelizovaný zákon č. 95/2017.

Podvýživa v nemoci je závažný klinický problém s dramatickým dopadem na výsledky zdravotní péče. Nástavbovou lékařskou specializaci klinická výživa a intenzivní metabolická péče uznávají plátci zdravotní péče v podobě smluvní sítě nutričních ambulancí a nutričních center. Tuto síť odborně garantují lékaři atestovaní v odbornosti KVIMP – nutricionisté, kteří jsou dále součástí nutričních týmů nemocnic a odborně garantují kvalitu péče.

Nutricionista je lékař vzdělaný v diagnostice a terapii nemocných vyžadujících metabolickou péči a nutriční podporu. Může působit v lůžkových zdravotnických zařízeních, která jsou schopna nabídnout plné spektrum možností a prostředků pro diagnostiku a terapii onemocnění a poruch výživy včetně ambulantní péče nebo může provozovat praxi v primární péči.

Odbornost KVIMP byla historicky, především za účelem preskripce potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) k úhradě ze zdravotního pojištění, kodifikována pod odborností funkční licence ČLK F016, která však rozsahem vzdělání přestávala dostačovat. Proto logicky vznikl plán postupně převést většinu oprávnění F016 pod nástavbovou specializaci klinická výživa a intenzivní metabolická péče (KVM). Ta byla ustanovena v roce 2011 (Věstník MZ ČR) jako přímá odezva na výše uvedené potřeby dalšího rozvoje vzdělávání lékařů v tomto oboru. Vztah F016 a KVIMP je v současnosti zřejmý i z faktu, že F016 je automaticky udělována držitelům atestace v oboru KVIMP, opačně však nikoli, protože atestace KVIMP rozsahem a formou vzdělání licenci F016 značně přesahuje. O důležitosti nástavbového oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče svědčí fakt, že za pět let její existence došlo k vybudování 12 akreditovaných pracovišť a zejména počet absolventů vzdělávacího programu této nástavbové specializace činí k dnešnímu datu 136 atestovaných lékařů.

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru KVIMP je získání zvláštní odborné způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, které musí ovládat lékař se specializací v oboru klinické výživy (enterální, parenterální), dietologie a intenzivní a běžné metabolické péče. Je kompatibilní se vzdělávacím programem definovaným Evropskou unií pro lékařské specialisty a jeho základem je sylabus vypracovaný a publikovaný ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Celková délka přípravy v oboru KVIMP je v minimální délce 12 měsíců. Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým personálním a přístrojovým vybavením a zázemím pro školence.

O zájmu o obor svědčí počty účastníků, kteří absolvovali akreditované kurzy subkatedry KVIMP, kdy tento trend meziročně stoupá: za posledních pět let úspěšně absolvovalo kurzy KVIMP celkem 308 frekventantů (v roce 2013 25 účastníků, v roce 2014 44 účastníků, v roce 2015 50 účastníků, v roce 2016 84 účastníků a v roce 2017 již 105 účastníků různých klinických oborů). Kvalita kurzů byla na podkladě evaluačních dotazníků hodnocena vysoce.

Atestační zkoušky se konají v průběhu roku ve dvou až čtyřech termínech. Subkatedra KVIMP pořádá v každém akademickém roce dva certifikované kurzy (základní a speciální), jejich absolvování je podmínkou pro atestační zkoušku. Dále je ročně organizován kurz pro dětské lékaře Výživa v pediatrii a kurz Akutní metabolické stavy, který je volitelnou součástí každoročního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) ČLS JEP. Subkatedra dále organizuje odborné stáže na dvanácti akreditovaných pracovištích v rámci ČR.

Kurzy jsou určeny především pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru KVIMP, ale jsou vhodné i pro získání nových informací v tomto oboru v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků, ale i v programu vzdělávání pro získání funkční licence F016 v klinické výživě a intenzivní metabolické péči.

Základní kurz obsahuje 20 témat a je ukončen testem. Frekventanti se seznamují se základy energetického metabolismu, vyšetřovacími metodami stavu výživy a vnitřního prostředí, indikacemi a správnou aplikací nutriční intervence enterální a parenterální výživou, diagnostikou a řešením malnutričních stavů, základní legislativou, logistikou nutriční podpory, dietním systémem, ambulantní formou nutriční podpory a metabolickými komplikacemi. Absolvent kurzu je schopen diagnostikovat a řešit základní problémy spojené s hospitalizační malnutricí a ovládat praxi klinické výživy.

Specializační kurz navazuje na základní kurz, obsahuje 18 témat a je rovněž ukončen testem. Odbornou náplní jsou indikace a správná aplikace nutriční intervence v různých klinických situacích na JIP a lůžku standardní péče, problematika nemocniční malnutrice a možnosti jejího řešení, diagnostika a řešení komplikací, problematika ambulantní výživy, registr domácí nutriční podpory, akutní metabolické stavy a aktuální doporučené postupy. Zvláštní důraz je kladen na nutriční podporu se zřetelem na diagnózu (sepse, kritický stav, eliminační metody, onkologie, gastroenterologie, neurologie, nefrologie a další). Absolvent kurzu je pak schopen vysoce kvalifikovaně aplikovat doporučené postupy ve výživě u různých klinických stavů.

Jednodenní kurz Akutní metabolické stavy časově a místně navazuje na kongres SKVIMP ČLS JEP. Je určen především pro lékaře zabývající se intenzivní péčí v oborech resuscitace, interní medicíny, chirurgie a neurologie v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, ale je zvláště vhodný jako nepovinný pro lékaře zařazené v předatestační přípravě k atestaci v oboru KVIMP. Kurz obsahuje pět témat, v nichž se frekventanti seznamují s diagnostikou a řešením akutních metabolických stavů (poruchy acidobazické a elektrolytové rovnováhy, akutní komplikace ve vnitřním lékařství, akutní endokrinní stavy aj.).

Kurz Výživa v pediatrii je zaměřen na aktuální otázky nutriční intervence v dětském věku především pro lékaře‑pediatry v rámci programu celoživotního vzdělávání.

V roce 2013 publikoval kolektiv autorů IPVZ za podpory fondů EU výukový text Současné trendy v klinické výživě a intenzivní metabolické péči (IPVZ, Praha), který je základním studijním materiálem. Na díle se podíleli editoři doc. MUDr. Pavel Těšínský a MUDr. Peter Szitányi, Ph.D., recenzentem byl prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., a autory kapitol MUDr. Petr Beneš, MUDr. Eduard Havel, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. František Novák, Ph.D., prim. MUDr. Václav Pospíšil, prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., MUDr. Peter Szitányi, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., doc. MUDr. Pavel Těšínský a prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Státy Evropské unie věnují oboru klinické výživy stále větší pozornost a vývojové trendy v postgraduální specializaci lékařů v EU jsou rovněž ve prospěch rozvoje specializace v klinické výživě. Systém postgraduálního vzdělávání v klinické výživě a intenzivní metabolické péči byl oceněn na mezinárodní úrovni mimo jiné na kongresu klinické výživy Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (A.S.P.E.N.) v Orlandu v USA v roce 2017 a prezentace vzdělávacího systému v oboru klinické výživy v České republice sklidila uznání za spolupráci ministerstva zdravotnictví, odborné společnosti a pacientských organizací ve vzdělávání lékařů jako příklad jeho funkčního modelu v rámci EU v roce 2016 na evropské konferenci ONCA (Optimal Nutritional Care for All) v Madridu. Náš stát se tak řadí mezi ty nejvyspělejší.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský