Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


PROJEKT - Specializační vzdělávání dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011881

Předmětem projektu je podpora specializačního vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a zajištění dostatečného počtu dětských klinických psychologů v České republice. Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti péče v oboru dětské klinické psychologie. Realizátorem projektu a příjemcem dotace je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Kdo může být z projektu podpořen?

 1. 1. Kliničtí psychologové, kteří jsou již zařazeni do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie.   
 2. 2. Kliničtí psychologové v předatestační přípravě (po atestaci mohou pokračovat ve specializační přípravě v oboru dětská klinická psychologie).

Ad 1) Možnosti podpory pro klinické psychology, kteří jsou již zařazeni do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie:

Vzdělávací aktivita

Příspěvek na mzdu za dobu účasti na aktivitě

Proplacení jízdného

Proplacení ubytování

Úhrada účastnického poplatku

Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (dětská klinická psychologie)

ano

ano

ano

ano

Jednodenní specializační kurzy v oboru DKP (v rámci projektu maximálně 4 kurzy)

ano

ano

x

ano

Supervizní semináře pořádané akreditovaným pracovištěm (v rámci projektu maximálně 12 seminářů)

ano

ano

x

ano

Certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice

ano

ano

ano

ano

Základní kurz v Rorschachově metodě

ano

ano

ano

ano

Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její užití u dětí

ano

ano

x

ano

RORSCHACH – použití pro děti

ano

ano

ano

ano

Tematicko-apercepční test

ano

ano

x

ano

Tematicko-apercepční test v klinicko-psychologické praxi

ano

ano

x

ano

Wechslerovy inteligenční škály

ano

ano

x

ano

Povinná praxe (v rámci projektu maximálně 40 dní praxe na akreditovaném pracovišti)*

ano

ano

ano

ano

Specializační odborná stáž (v rámci projektu maximálně 60 dní stáže)*

ano

ano

ano

ano

Atestační zkouška z dětské klinické psychologie (první pokus)

x

x

x

ano

*Za praxi nebo stáž vykonávanou u svého zaměstnavatele nevzniká nárok na refundaci.

Rozsah a výše podpory budou s každým účastníkem řešeny individuálně.

Postup zapojení do projektu pro klinické psychology, kteří jsou již zařazeni do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie:

Možnost zapojení do projektu A (bude uzavřena smlouva s účastníkem i jeho zaměstnavatelem): podmínkou je naplnění min. 40 hodin bagatelní podpory vzdělávání, kterou je nezbytné splnit v rámci projektu.

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Bude Vám zaslán Individuální vzdělávací plán, ve kterém uvedete vzdělávací aktivity, které budete absolvovat v rámci projektu.
 3. Z důvodu ošetření smluvních podmínek a financování z OPZ uzavřete účastnickou smlouvu s IPVZ.
 4. IPVZ rovněž uzavře smlouvu s Vaším zaměstnavatelem, aby byly ošetřené podmínky vstupu do projektu a finanční podpora účastníka (např. refundace mzdy, cestovní náhrady, účastnické poplatky).
 5. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.

Možnost zapojení do projektu B (bude uzavřena pouze smlouva s účastníkem): i zde platí podmínka naplnění min. 40 hodin bagatelní podpory (40x60min vzdělávání), kterou je nezbytné splnit v rámci projektu.

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Bude Vám zaslán Individuální vzdělávací plán, ve kterém uvedete vzdělávací aktivity, které budete absolvovat v rámci projektu.
 3. Z důvodu ošetření smluvních podmínek a financování z OPZ uzavřete účastnickou smlouvu s IPVZ.
 4. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.

Další informace:

Vzdělávací aktivity stanovené v Individuálním vzdělávacím plánu je nutné absolvovat v období od uzavření smlouvy do max. 30. 6. 2022.

Souhrn požadované podpory musí být minimálně 40 hodin bagatelní podpory. Výuková hodina v rámci vzdělávání je vždy 60 minut.

Možnost změn v Individuálním vzdělávacím plánu:

V průběhu zapojení účastníka do projektu může dojít k okolnostem, kdy je třeba upravit obsah Individuálního vzdělávacího plánu. Toto je vždy třeba předem projednat s koordinátorem projektu. Minimální počet 40 hodin bagatelní podpory musí být dodržen.

Ad 2) Možnost podpory pro klinické psychology v předatestační přípravě (po atestaci mohou pokračovat ve specializační přípravě v oboru dětská klinická psychologie):  

Vzdělávací aktivita

Příspěvek na mzdu za dobu účasti na aktivitě

Proplacení jízdného

Proplacení ubytování

Úhrada účastnického poplatku

Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (pro klinické psychology) /projektový/

x

x

x

ano

Atestační zkouška z klinické psychologie (první pokus)

x

x

x

ano

Postup zapojení do projektu pro klinické psychology v předatestační přípravě:

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Přihlásíte se na Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (pro klinické psychology) označený PROJEKT.
 3. V rámci projektu je hrazen účastnický poplatek kurzu.
 4. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.
 5. Součástí je i úhrada poplatku za přistoupení k atestaci z klinické psychologie.

Kontakt: koordinátor projektu - Bc. Tereza Kolářová kolarova@ipvz.cz

Vzdělávací akce zařazené do projektu

Vzdělávací akce s termínem konání naleznete zde.

Často kladené otázky

Často kladené otázky k projektu a specializačnímu vzdělávání naleznete zde.

Soubor(y) ke stažení