Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


PROJEKT Specializační vzdělávání dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie

Projekt je podpořen z Operačního programu zaměstnanost ESF, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011881

Předmětem projektu je podpora specializačního vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a zajištění dostatečného počtu dětských klinických psychologů v České republice. Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti péče v oboru dětské klinické psychologie. Realizátorem projektu a příjemcem dotace je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Kdo může být z projektu podpořen?

 1. 1. Kliničtí psychologové, kteří jsou již zařazeni do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie.   
 2. 2. Kliničtí psychologové v předatestační přípravě (po atestaci mohou pokračovat ve specializační přípravě v oboru dětská klinická psychologie).

Ad 1) Možnosti podpory pro klinické psychology, kteří jsou již zařazeni do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie:

Vzdělávací aktivita dle programu specializačního vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie

Příspěvek na mzdu za dobu účasti na aktivitě

Proplacení jízdného

Proplacení ubytování

Úhrada účastnického poplatku

Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (dětská klinická psychologie) /projektový/

ano

ano

ano

ano

Jednodenní specializační kurzy v oboru DKP (v rámci projektu maximálně 4 kurzy) /projektové/

ano

ano

x

ano

Supervizní semináře pořádané akreditovaným pracovištěm (v rámci projektu maximálně 12 seminářů)

ano

ano

x

ano

Certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice

ano

ano

ano

ano

Povinná praxe (v rámci projektu maximálně 40 dní praxe na akreditovaném pracovišti)*

ano

ano

ano

ano

Specializační odborná stáž (v rámci projektu maximálně 60 dní stáže)*

ano

ano

ano

ano

Atestační zkouška z dětské klinické psychologie (první pokus)

x

x

x

ano

*Za praxi nebo stáž vykonávanou u svého zaměstnavatele nevzniká nárok na refundaci.

Postup zapojení do projektu pro klinické psychology, kteří jsou již zařazeni do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie:

Možnost zapojení do projektu A (bude uzavřena smlouva s účastníkem i jeho zaměstnavatelem): podmínkou je naplnění min. 40 hodin bagatelní podpory (40x60min vzdělávání), kterou je nezbytné splnit v rámci projektu.

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Bude Vám zaslán Individuální vzdělávací plán, ve kterém uvedete vzdělávací aktivity, které budete absolvovat v rámci projektu.
 3. Rozsah a výše podpory budou s každým účastníkem řešeny individuálně.
 4. Z důvodu ošetření smluvních podmínek a financování z OPZ uzavřete účastnickou smlouvu s IPVZ.
 5. IPVZ rovněž uzavře smlouvu s Vaším zaměstnavatelem, aby byly ošetřené podmínky vstupu do projektu a finanční podpora účastníka (např. refundace mzdy, cestovní náhrady).
 6. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.

Možnost zapojení do projektu B (bude uzavřena pouze smlouva s účastníkem): i zde platí podmínka naplnění min. 40 hodin bagatelní podpory (40x60min vzdělávání), kterou je nezbytné splnit v rámci projektu.

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Bude Vám zaslán Individuální vzdělávací plán, ve kterém uvedete vzdělávací aktivity, které budete absolvovat v rámci projektu.
 3. Z důvodu ošetření smluvních podmínek a financování z OPZ uzavřete účastnickou smlouvu s IPVZ.
 4. Nebude hrazen příspěvek na mzdu za dobu na účasti na aktivitách.
 5. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.

Možnost zapojení do projektu C (bez uzavření smluv s účastníkem a jeho zaměstnavatelem): i zde platí podmínka naplnění min. 40 hodin bagatelní podpory (40x60min vzdělávání), kterou je nezbytné splnit v rámci projektu.

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Bude Vám zaslán Individuální vzdělávací plán, ve kterém uvedete vzdělávací aktivity, které budete absolvovat v rámci projektu.
 3. Budou hrazeny pouze účastnické poplatky za akce pořádané v rámci IPVZ a poplatky za stáže a praxe.
 4. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.

Další informace:

Vzdělávací aktivity stanovené v Individuálním vzdělávacím plánu je nutné absolvovat v období od uzavření smlouvy do max. 30. 6. 2022.

Souhrn požadované podpory musí být minimálně 40 hodin bagatelní podpory. Výuková hodina v rámci vzdělávání je vždy

60 minut.

Možnost změn v Individuálním vzdělávacím plánu:

V průběhu zapojení účastníka do projektu může dojít k okolnostem, kdy je třeba upravit obsah Individuálního vzdělávacího plánu. Toto je vždy třeba předem projednat s koordinátorem projektu. Minimální počet 40 hodin bagatelní podpory musí být dodržen.

Ad 2) Kliničtí psychologové v předatestační přípravě (po atestaci mohou pokračovat ve specializační přípravě v oboru dětská klinická psychologie)  

Vzdělávací aktivita

Příspěvek na mzdu za dobu účasti na aktivitě

Proplacení jízdného

Proplacení ubytování

Úhrada účastnického poplatku

Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (pro klinické psychology) /projektový/

x

x

ano

ano

Atestační zkouška z klinické psychologie (první pokus)

x

x

x

ano

Postup zapojení do projektu pro klinické psychology v předatestační přípravě 

 1. Oslovíte se svým zájmem účasti koordinátora projektu.
 2. Přihlásíte se na Povinný specializační kurz před atestační zkouškou (pro klinické psychology) označený PROJEKT.
 3. V rámci projektu je hrazen účastnický poplatek kurzu.
 4. Povinnou součástí je vyplnění monitorovacího listu podpořené osoby projektu, povinný dokument OPZ MPSV.
 5. Součástí je i úhrada poplatku za přistoupení k atestaci z klinické psychologie.

Kontakt: projektdkp@ipvz.cz

Vzdělávací akce zařazené do projektu

Vzdělávací akce s termínem konání naleznete zde.

Soubor(y) ke stažení