Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


PROJEKT– Často kladené otázky

KDY NEJPOZDĚJI MOHU VSTOUPIT DO PROJEKTU?

Realizace projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská klinická psychologie a klinická psychologie“ končí dnem 30.06.2022. Do části projektu DKP i KP je možné vstoupit kdykoliv v průběhu jeho trvání za podmínky, že účastník do 30.06.2022 splní minimálně 40 hodin (40 x 60 min.) vzdělávání v rámci klíčových aktivit projektu.

OD JAKÉHO OKAMŽIKU SE MOHU ZAČÍT VZDĚLÁVAT V RÁMCI PROJEKTU?

Začátek vzdělávání v rámci projektu se odvíjí od druhu vstupu do projektu:

Možnost zapojení A – do projektu vstupuje účastník a jeho zaměstnavatel

Účastník se může začít vzdělávat v rámci projektu, jakmile je uveřejněna v registru smluv „Smlouva o úhradě osobních nákladů zaměstnance v rámci Projektu“ uzavíraná s jeho zaměstnavatelem.

Možnost zapojení B – do projektu vstupuje účastník jako OSVČ nebo zaměstnavatel účastníka nevstupuje do smluvního vztahu s IPVZ

Zahájení plnění vzdělávacích aktivit v tomto případě závisí na tom, zda odhad plnění je nižší než částka 50.000, - Kč. Pokud ano, účastník může klíčové aktivity začít plnit po podpisu „Smlouvy o podmínkách účasti v projektu“. Předpokládá-li se, že odhad plnění bude činit minimálně 50.000, - Kč, může účastník zahájit vzdělávání v rámci projektu, jakmile je uveřejněna „Smlouva o podmínkách účasti v projektu“ v registru smluv.

JAK MÁM VYPLŇOVAT MĚSÍČNÍ VÝKAZY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH A PRESENČNÍ LISTINY?

Pokud v daném měsíci plníte klíčovou aktivitu, kterou máte uvedenou ve svém Individuálním vzdělávacím plánu, provádíte o tom záznam do presenční listiny a do měsíčního výkazu účasti na vzdělávacích aktivitách.

Presenční listina

Tvoří se pro každou klíčovou aktivitu zvlášť po celou dobu projektu. Pokud je jedna klíčová aktivita absolvována na různých místech, je potřeba presenční listinu vést za každé místo výkonu zvlášť. Listinu podepisujete Vy společně s lektorem kurzu.

Přehled čísel klíčových aktivit a jejich názvů je uveden ve Vaší „Smlouvě o podmínkách účasti v Projektu“. Celkový počet hodin se vyplňuje až při posledním absolvování příslušné aktivity na příslušném místě výkonu. Originál poté zašlete koordinátorovi projektu.

Výkaz účasti na vzdělávacích aktivitách

Výkaz se vyplňuje měsíčně a jedná se o souhrnný přehled všech absolvovaných vzdělávacích aktivit v daném měsíci. Výkaz je nutné podepsat Vámi a Vaším zaměstnavatelem, pokud s Vámi vstoupil do projektu, nebo školitelem.

Přehled čísel klíčových aktivit a jejich názvů je uveden ve Vaší „Smlouvě o podmínkách účasti v Projektu“.

Do doby trvání klíčové aktivity se nezapočítává obědová či jakákoliv pauza.

Oba dokumenty se zasílají do 5. dne následujícího měsíce v elektronické podobě koordinátorovi projektu a zaměstnavateli (pokud s ním byl navázán smluvní vztah). Neproběhla-li v daném měsíci žádná aktivita, stačí koordinátorovi e-mailem potvrdit, že jste žádnou aktivitu v uplynulém měsíci neabsolvovali.

MÁM VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ. MUSÍ VŠICHNI ZAMĚSTNAVATELÉ NAVÁZAT S IPVZ SMLUVNÍ VZTAH?

V případě, že máte uzavřený pracovní poměr u více zaměstnavatelů zároveň, zvolíte si sami jednoho zaměstnavatele, jehož prostřednictvím budete vstupovat do projektu. Daný zaměstnavatel pak bude uveden v záhlaví smlouvy uzavírané s Vámi a také mezi ním a IPVZ dojde k navázání smluvního vztahu.

MOHU SE PROJEKTU ÚČASTNIT I V PŘÍPADĚ, ŽE ZAMĚSTNAVATEL NECHCE DO PROJEKTU VSTOUPIT?

Ano. Pokud do projektu nebudete vstupovat prostřednictvím svého zaměstnavatele, bude navázán smluvní vztah jen s Vámi. V tomto případě budete mít nárok jen na refundaci Vámi hrazených účastnických poplatků za účast na klíčových aktivitách a cestovních nákladů.

POKUD JSEM OSVČ, JAKÉ SMLOUVY SE UZAVÍRAJÍ?

V tomto případě je s Vámi uzavřena pouze jediná smlouva, a to Smlouva o podmínkách účasti v Projektu.

JAKÉ VÝDAJE JSOU V RÁMCI PROJEKTU REFUNDOVÁNY OSVČ?

Vstupujete-li do projektu jako OSVČ jsou Vám refundovány shodné výdaje jako účastníkovi projektu vstupujícímu prostřednictvím zaměstnavatele jen s tím rozdílem, že Vám nevzniká nárok na refundaci mzdy za dobu účasti na klíčových aktivitách.

JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ U OSVČ?

Náklady, které Vám za kalendářní čtvrtletí vzniknou, vyplníte do tabulky Evidence nákladů, která je součástí Smlouvy o podmínkách účasti v Projektu. K této tabulce pak přiložíte originály dokladů, které musejí být přichyceny na arch papíru A4 a viditelně označeny datem a údajem s jakou vzdělávací aktivitou Projektu souvisí. Jednotlivé archy papíru budou očíslovány. Takto připravené podklady zašlete koordinátorovi nebo manažerovi Projektu ke kontrole a potvrzení správnosti.

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO OBORU

KDO MŮŽE VSTOUPIT DO SPECIALIZAČNÍho vzdělávání V DĚTSKÉ KLINICKÉ PSYCHOLOGII?

Klinický psycholog může vstoupit do specializačního vzdělávání kdykoli po sloužení atestační zkoušky z klinické psychologie.

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ VÝŠE ÚVAZKU VE ZDRAVOTNICTVÍ NUTNÁ PRO ZAŘAZENÍ A ZAPOČÍTÁVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍho vzdělávání?

Úvazek ve výši 0,5 práce s dětmi.

PŘIHLÁŠKA DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

JAK SE MOHU DO PŘEDATESTAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘIHLÁSIT? 

Ke specializačnímu vzdělávání se uchazeči přihlašují stejně jako zájemci z jiných nelékařských oborů, a to prostřednictvím formuláře v Evidenci zdravotnických pracovníků: https://ezp.mzcr.cz/ Dle pokynů je třeba přihlášku poslat elektronickou i tištěnou formou na adresu IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Zároveň je potřeba zaplatit průkaz odbornosti a logbook  a doklady o zaplacení zaslat studijnímu oddělení IPVZ. Informace o poplatcích naleznete zde: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/cenik-poplatku-vydavanych-dokumentu-ipvz

Podrobnější informace jsou zde: http://www.ipvz.cz/nelekarske-profese/jak-ziskat-specializovanou-zpusobilost-nelekarske-profese.aspx

PRACUJI NA DVA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY, VE VÝŠI 0,6 A 0,4. V ON-LINE přihlášce JE MOŽNOST VYPLNIT POUZE JEDNO PRACOVIŠTĚ, KDE JSEM AKTUÁLNĚ ZAMĚSTNANÁ. JAK MOHU DO PŘIHLÁŠKY ZADAT OBĚ ZAMĚSTNÁNÍ, ABY SE MI ZAPOČÍTÁVALY DO PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVY?

Do přihlášky napište ten delší úvazek - musí být aspoň 0,5 práce s dětmi. Splnění povinností se prokazuje v přihlášce k atestaci, takže počítat se Vám bude vše, co skutečně splníte a budete schopní prokázat.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PŘEDPISY A LEGISLATIVA

JAKÝMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Specializační vzdělávání se řídí Vzdělávacím programem a Metodickým pokynem, který je k nalezení zde:

https://drive.google.com/file/d/0B3q7mlE5LUiwNXNGMVdGOVVuT28/edit?usp=sharing

JAKÉ JSOU PODMÍNKY SPECIALIZAČNÍho vzdělávání V dětské KLINICKÉ PSYCHOLOGII?

Podmínky specializačního vzdělávání v dětské klinické psychologii jsou definovány a přesně popsány ve vzdělávacím programu: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/vzdelavaci-programy.

Ve stručnosti specializační vzdělávání trvá 24 měsíců (4 semestry). Z toho minimálně 2 měsíce musí preatestant pracovat na akreditovaném pracovišti. V každém semestru musí souběžně splnit tři podmínky: praktickou část (samotný výkon povolání), teoreticko-praktickou část (tři kazuistické semináře) a teoretickou část (jednodenní seminář v IPVZ). V průběhu celého vzdělávání je potřeba splnit další podmínky definované vzdělávacím programem (povinné praxe a kurzy). Preatestant musí pracovat alespoň v úvazku 0,5 práce s dětmi a musí mít svého školitele, který pracuje v akreditovaném zařízení.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DATEM ZAŘAZENÍM DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A DATEM ZAHÁJENÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ?

Datum zařazení je den, kdy jste byl do specializačního vzdělávání administrativně zařazen, datum zahájení je den, kdy začnete reálně plnit všechny požadavky, které stanoví vzdělávací program. Případné rozdíly mezi těmito daty či dokonce datem nástupu do zaměstnání lze řešit pomocí žádosti o zpětné započtení praxe, která se podává na studijní oddělení IPVZ prostřednictvím formuláře.

DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JSEM BYL ZAŘAZEN AŽ PO NĚJAKÉ DOBĚ V ZAMĚSTNÁNÍ. MOHU SI POŽÁDAT O ZPĚTNÉ UZNÁNÍ PRAXE? JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI?

Samozřejmě to možné je. Předmětem posouzení je pak to, zda doba (praxe), kterou chcete uznat, splňuje podmínky dané příslušným vzdělávacím programem. Je nutné prokázat, že jste měl od počátku uznatelné doby školitele.

KDY PŘESNĚ ZAČÍNÁ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Specializační vzdělávání (SV) teoreticky začíná dnem, kdy jste do něj zařazen(a). Nicméně v praxi je často datum reálného zahájení SV jiné. Je to kvůli tomu, že SV vyžaduje souběh několika povinných podmínek – a k tomu, aby skutečně probíhalo, musí být splněny všechny. Těmito podmínkami jsou:

  • Práce ve zdravotnickém zařízení ve funkci klinický psycholog, nutné je prokázat i to, že pracujete zejména s dětmi.
  • Školitel (psycholog pracuje pod odborným dohledem dětského klinického psychologa, školitele – školitel musí být z akreditovaného zařízení)
  • Vzdělávání – povinné kazuistické semináře (3 za semestr) a povinné teoretické semináře (1 za semestr).

V realitě tak často nastávají dvě možnosti: (a) Psycholog plní podmínky dříve, než je do SV zařazen a pak má možnost si po zařazení do SV požádat o zpětné uznání praxe. (b) Psycholog je sice do SV zařazen, ale protože některou z podmínek neplní, jeho SV vlastně neprobíhá (při závěrečném hodnocení praxe po podání přihlášky k atestaci mu doba, kdy nebyly všechny zmíněné podmínky splněny, nebude uznána).

VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ JSEM ZAČAL PRACOVAT V LEDNU, ALE DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JSEM BYL ZAŘAZEN AŽ V DUBNU. MÁM SI ŽÁDAT O ZPĚTNÉ UZNÁNÍ PRAXE?

O uznání si samozřejmě zažádat můžete, zvažte ale, zda to má smysl. SV trvá šedesát měsíců a z tohoto pohledu se může zdát, že je škoda každého „ztraceného“ měsíce. Nicméně atestační zkoušky jsou pořádány pouze dvakrát ročně – v průběhu května a listopadu. To znamená, že s lednovým nástupem do zaměstnání stihnete nejdříve květnový termín a potřebných 24 měsíců tak budete mít ke dni atestace i tak. Zpětným uznáním praxe tak vlastně nic nezískáte a ušetříte si tak vyplňování žádosti i poplatek, který je za její posouzení účtován.

JAK JE TO S DĚLENÍM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA SEMESTRY?

Povinná praxe činí 24 měsíců (v úvazku 1,0). Ta začíná běžet dnem, kdy psycholog splní podmínky zahájení specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací program hovoří o semestrech, když stanovuje počet povinných seminářů v každém z nich, ale nikde nedefinuje, kdy „semestr“ začíná. V IPVZ jsou to období leden až červen a červenec až prosinec, nicméně toto rozdělení je dáno organizační přehledností a zvyklostmi školního roku. Ostatní akreditovaná zařízení mohou rok dělit jinak.

Vzdělávací program dále říká, že „... školitel ..... provádí pravidelně v šestiměsíčních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech na pracovišti) v průkazu odbornosti a logbooku...“ Zda se tyto půlroční cykly kryjí s výše uvedenými semestry IPVZ, nebo zda mají rozložení dle systému používaného daným akreditovaným zařízením, či zda vycházejí z data zařazení do SV, je věcí domluvy školitele a školence.

Pro zjednodušení doporučujeme řídit kalendářními pololetími (I - VI, VII - XII).

Protože zařazení do SV se děje v průběhu celého roku, na začátku a na konci SV tak logicky vznikají období, které nepokrývají celý semestr. V nich by měl školenec absolvovat poměrnou část kazuistických seminářů v akreditovaném zařízení a jeden teoretický seminář v IPVZ.

JE MOŽNO PŘESOUVAT POVINNOSTI ZE SEMESTRU DO SEMESTRU?

Vzdělávací program hovoří o tom, že školitel v šestiměsíčních cyklech hodnotí svého školence. Z toho plyne, že povinnosti v každém semestru je třeba vždy splnit. Podmínky specializačního vzdělávání školenec plní tehdy, pokud plní všechny předepsané povinnosti. Pokud tedy školenec neabsolvuje předepsané tři kazuistické semináře (při úvazku 1,0) a jeden seminář v IPVZ za semestr, znamená to, že v daném semestru nesplnil své povinnosti a tento semestr mu nelze započíst do specializačního vzdělávání. Samozřejmě, život přináší různé situace a v odůvodněných případech lze něco do nejbližšího semestru přesunout,uznání takového kroku je na školiteli. Nicméně nelze očekávat, že při schvalování přihlášky k atestaci bude akceptován stav, kdy školenec má sice odpovídající celkový počet seminářů, ale ty jsou zhuštěny např. do posledních dvou semestrů.

MÁM ÚVAZEK 0,5. STAČÍ ABSOLVOVAT JEDEN SEMINÁŘ V IPVZ ZA ROK NEBO JE I PRO MNE POVINNÝ JEDEN ZA SEMESTR?

I v případě, že máte zkrácený úvazek, musíte absolvovat jeden seminář v IPVZ za semestr - těchto seminářů se redukce dle výše úvazku netýká.

ZAPOČÍTÁVÁ SE RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ DO DOBY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ?

Rizikové těhotenství je forma pracovní neschopnosti a ta se nijak zvlášť neodečítá ani nezaznamenává. Pokud budete mít po tu dobu splněny povinné vzdělávací aktivity (semináře), normálně se Vám započítá.

JAK JE TO SE ZAPOČTENÍM MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ?

Do doby specializačního vzdělávání se započítává 14 týdnů z mateřské dovolené, rodičovská dovolená nikoli.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PRACOVIŠTĚ

JAK ZJISTÍM, KTERÁ ZAŘÍZENÍ JSOU AKREDITOVANÁ A NA JAK DLOUHO MAJÍ AKREDITACI?

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně zde:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_3091_3.html

Co znamená formulace „specializované dětské klinicko-psychologické pracoviště“?

Je to takové pracoviště, kde dětští pacienti tvoří alespoň 75 % všech pacientů.

Ve vzdělávacím programu je uvedeno, že mám absolvovat alespoň dva měsíce praxe na akreditovaném zařízení. Počítá se i stáž, která trvá tři měsíce, když ji absolvuji na akreditovaném zařízení, nebo musím mít obojí.

Pokud absolvujete stáž na akreditovaném zařízení, považuje se to za splnění i povinné praxe.

Je nějakým způsobem omezeno, kam mohu jít na praxi nebo stáž?

V průběhu specializačního vzdělávání máte školitele na akreditovaném pracovišti. Ten kontroluje plnění Vašich povinností a je na něm, kam vás na stáž pošle. Obecně se ale dá říct, že praxe a stáže se řídí podmínkami akreditovaného pracoviště, takže byste měla jít buď na své akreditované zařízení nebo další smluvní zařízení.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - VÝŠE ÚVAZKU

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ VÝŠE ÚVAZKU VE ZDRAVOTNICTVÍ NUTNÁ PRO ZAŘAZENÍ A ZAPOČÍTÁVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ?

Úvazek ve výši 0,5. Je nutno prokázat převažující práci s dětmi.

PRACUJI NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. JAKÉ POVINNOSTI MUSÍM PLNIT? 

Musíte plnit povinnosti stanovené vzdělávacím programem - adekvátně výši úvazku, přičemž minimální uznatelný úvazek je 0,5.

V praxi to tedy znamená:

  • být zaměstnán(a) jako klinický psycholog pod vedením školitele a pracovat převážně s dětmi.
  • účast na kazuistických seminářích v rámci teoreticko-praktické části vzdělávání - adekvátně k výši úvazku. Standardně je to tři semináře za semestr, při úvazku 0,5 jsou to dva semináře
  • jednou za semestr účast na semináři v IPVZ. Tato povinnost zůstává nezměněna. I při zkráceném úvazku je zachována povinnost jednoho teoretického semináře za semestr.

PROČ MUSÍM I PŘI POLOVIČNÍM ÚVAZKU ABSOLVOVAT JEDEN TEORETICKÝ SEMINÁŘ V IPVZ ZA SEMESTR, KDYŽ TĚCH KAZUISTICKÝCH MI STAČÍ PĚT?

Požadavky vzdělávacího programu musí být snadno realizovatelné. Pravidelné vzdělávací aktivity jsou vzdělávacím programem předepsány vždy za semestr (šest měsíců). Ve stejném intervalu má školitel provádět hodnocení školence a zapisovat mu ho do indexu. V případě zaměstnání na celý úvazek je vše jednoduché. Ale při úvazku zkráceném se musí pravidla nějak upravit. Doba vzdělávání se tedy prodlužuje adekvátně ke zkrácení úvazku. Tam je to jednoduché. Ale semestr zůstává vždy šestiměsíční. Nechceme vytvářet (a ani vzdělávací program to nepředpokládá) různě dlouhé semestry podle výše úvazku. To znamená, že při zkráceném úvazku studujete více semestrů. Počet vzdělávacích povinností za semestr se tedy musí upravit podle výše úvazku. U kazuistických seminářů absolvujete buď tři nebo dva. Ale u teoretických seminářů v IPVZ to tak lehké není. Vzdělávací program požaduje jeden za semestr. Ovšem nelze absolvovat např. polovinu či osm desetin semináře. Počet seminářů musí být logicky z oboru přirozených čísel, takže výše zmíněné zlomky je třeba zaokrouhlit na nejbližší přirozené číslo. A to je ve všech případech 1. Jen tak je možné, aby váš školitel mohl na konci semestru zhodnotit, zda řádně plníte podmínky stanovené vzdělávacím programem.

POKUD MÁM DVA ÚVAZKY, OBA V AKREDITOVANÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ, JEDEN VE VÝŠI 0,8 A DRUHÝ VE VÝŠI 0,3, LZE TYTO ÚVAZKY SČÍTAT?

Ano, úvazky se sčítají, ale jen do maximální výše 1,0.

MÁM DVĚ ZAMĚSTNÁNÍ A VÝŠE MÉHO ÚVAZKU VE ZDRAVOTNICTVÍ JE TAK 1,2. ZKRÁTÍ SE TÍM MOJE SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Zatímco úvazek nižší než 1,0 dobu vzdělávání prodlužuje, úvazek vyšší než 1,0 dobu specializačního vzdělávání nijak nezkracuje. Takže musíte absolvovat celých 24 měsíců.

NEMOHU SEHNAT PRÁCI na pracovišti pracujícím především s dětmi. MOHU SE NA ATESTACI PŘIPRAVOVAT FORMOU DLOUHODOBÉ STÁŽE?

Vzdělávací program říká, že ".....Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a zákoníkem práce, pod odborným dohledem klinického psychologa, školitele, formou celodenní průpravy..."

Z toho vyplývá, že pro to, aby Vám byla praxe započtena, musíte být na daném pracovišti v nějakém pracovně-právním vztahu.

KDE A JAKOU FORMOU PRACOVNÍHO POMĚRU MŮŽE PROBÍHAT SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? MOHU MÍT ÚVAZEK FORMOU SPOLUPRÁCE NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST ČI DOHODOU O PRACOVNÍ ČINNOSTI NEBO DOHODOU O PROVEDENÍ PRÁCE?

Vzdělávání probíhá při výkonu povolání klinického psychologa. To znamená nějakou formu pracovně-právního vztahu. Nejčastější formou pracovně-právního vztahu je klasická pracovní smlouva. Je samozřejmě možná i dohoda o pracovní činnosti, ta je však omezena ve svém rozsahu. Pokud jde o dohodu o provedení práce, čistě teoreticky je to také možné, protože to je jedna z forem pracovně-právního vztahu. V praktické rovině ale s DPP bývá problém v tom, jak bývají formulovány. Musí být napsány tak, že z nich je možné dovodit, na jaký úvazek reálně pracujete. Tzn. že formulace např. 

Pracovník bude konat práci dle potřeby zaměstnavatele, v rozsahu do 10 hodin týdně..." může znamenat, že odpracujete reálně jednu hodinu. A pak musí být zřejmé, že tam pracujete jako klinický psycholog pracující převážně s dětmi. A samozřejmě u DPP je omezení počtu hodin.

Spolupráce na živnostenský list možná není, protože to jednak není pracovně-právní vztah a navíc neexistuje žádná živnost v oboru "Klinický psycholog".

Jak je to s prací na ŽIVNOSTENSKÝ LIST? Je možné absolvovat přípravu v dětské klinické psychologii, pokud pracuji na žl?

S prací na živnostenský list se můžeme setkat ve dvou případech. Prvním z nich je, že pracujete pro někoho. Dle vzdělávacího programu se: "...specializační vzdělávání uskutečňuje při výkonu povolání...". Pokud pracujete na ŽL, tak nemůžete pracovat jako klinický psycholog, neboť taková živnost neexistuje, takže byste ani neplnila podmínky SV. Abyste v tomto oboru mohla pracovat jako OSVČ, musela byste mít vlastní oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru klinická psychologie a provozovat vlastní zdravotnické zařízení. Pak byste podmínky SV v oboru dětské klinické psychologie plnit mohla.

JE MOŽNÉ UZNAT DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ?

Dohodu o provedení práce je možné uznat, pokud z ní vyplývá, že jste zaměstnán(a) jako klinický psycholog  a v jakém úvazku je práce vykonávána (např. formulace "do dvaceti hodin týdně" nestačí, protože z ní nevyplývá, kolik hodin to reálně je). Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že maximumu DPP je 300 hodin ročně, což nestačí na minimální úvazek 0,5 nutný pro plnění podmínek SV.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLITEL

KDO MŮŽE BÝT ŠKOLITELEM?

Pokud jde o to, kdo může být školitelem, to řeší zákon 96/2004, konkrétně § 59, odstavec 2, který říká:

(2) Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení. Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, který je zapsán v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (§ 72)..........

Tedy se v tomto případě jedná o dětského klinického psychologa pracujícího na zařízení akreditovaném v dětské klinické psychologii.

NASTUPUJI DO ZAMĚSTNÁNÍ, ALE NEJEDNÁ SE O AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ. POKUD CHCI VSTOUPIT DO PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVY, MOHU SI DOMLUVIT ŠKOLITELE JINDE?

Samozřejmě, školitele Vám může dělat i někdo z jiného zařízení, než ve kterém pracujete, tzv. externího školitele. Vzhledem k tomu, že školitel musí být z akreditovaného zařízení, je to v případě, že pracujete v nařízení neakreditovaném, dokonce nutnost.

PRACUJI V ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NENÍ AKREDITOVANÉ. MŮŽE MI SUBKATEDRA PŘIDĚLIT ŠKOLITELE? NEBO ALESPOŇ ZASLAT JEJICH SEZNAM?

Je nám líto, ale Subkatedra žádným takovým seznamem nedisponuje. Můžete se ale podívat na stránky MZ, kde naleznete seznam akreditovaných pracovišť a zkusit oslovit tamní školitele.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - LOGBOOK

CO VŠE BY SE MĚLO VYPLNIT DO LOGBOOKU A DO PRŮKAZU ODBORNOSTI?

Do logbooku zapisujete provedené diagnostické a terapeutické výkony provedené dle požadavků vzdělávacího programu, povinné stáže a účast na kazuistických seminářích.

POKUD CHCI ZAPSAT DO LOGBOOKU PROVEDENÉ VÝKONY, CO JE TZV. EVIDENČNÍ ČÍSLO?

V logbooku nesmí být žádné údaje umožňující identifikovat konkrétního pacienta, ale zároveň je alespoň teoreticky umožnit kontrolu (např. z MZ), že jste dané výkony skutečně provedl vy. K tomu slouží paralelně vedený druhý seznam, kde máte uvedeny konkrétní údaje o pacientovi (jméno, rodné číslo, číslo chorobopisu...), které umožní danou dokumentaci vyhledat. Formát zmíněného evidenčního čísla je čistě na vás, jde o to, aby když by vám případná kontrolní komise řekla, abyste jim sdělil podrobnosti o vyšetření, které máte v logbooku vedeno např. pod evidenčním číslem 25, vy se podíváte do svého druhého seznamu a řeknete jim, ve kterém ZZ a po jakým číslem (jménem) tam naleznou konkrétní kartu. Tu by si komise vyžádala a zjišťovala by, zda je v ní skutečně vámi provedené vyšetření.

JAK DLOUHOU PLATNOST MAJÍ VYŠETŘENÍ UVEDENÁ V LOGBOOKU - V PŘÍPADĚ ODCHODU NA RD? 

Platnost výkonů provedených v rámci specializačního vzdělávání v dětské klinické psychologii není (dle aktuálně platných předpisů) nijak omezen.

PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - POVINNÉ KURZY A STÁŽE

CHCI JÍT NA STÁŽ NA AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ, S NÍMŽ NEMÁ NAŠE (AKREDITOVANÉ) ZAŘÍZENÍ SMLOUVU, A TUDÍŽ SI NEJSEM JISTÁ, ZDA BY SE MI STÁŽ ZDE ZAPOČÍTÁVALA A UZNALA K ATESTACI. MŮJ ŠKOLITEL ŘÍKÁ, ŽE BY TO MOHL BÝT PROBLÉM. NIKDE JSEM ALE NA ŽÁDNOU TAKOVOU PODMÍNKU NENARAZILA A DOMNÍVALA SE, ŽE POKUD MÁ DANÉ PRACOVIŠTĚ NA WEBU UVEDENO, ŽE JE ZDE MOŽNÉ ABSOLVOVAT STÁŽ V RÁMCI PRAKTICKÉ ČÁSTI POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V dětské KLINICKÉ PSYCHOLOGII, PAK BY TO NEMĚL BÝT PROBLÉM. ZAMĚSTNAVATEL MI V TOM TAKÉ NEBRÁNÍ, JEN JSEM NA TOTO BYLA UPOZORNĚNA, A TAK SE RADĚJI INFORMUJI.

Splnění povinností školenec dokládá logbookem podepsaným školitelem a pracovníci katedry psychologie IPVZ předpokládají, že byly splněny v souladu s podmínkami AP a nemají ani povinnost, ani možnosti to dále kontrolovat. Spoléhají v tomto na školitele, kteří musí kontrolovat, zda jejich školenci plní všechny podmínky dané akreditací a závazným vzdělávacím programem. Pracovníci katedry psychologie jsou zodpovědní za vzdělávání poskytované IPVZ a za to, aby před atestací byly splněny položky logbooku a podepsány školitelem. Školitel je zodpovědný za to, co podepíše a za dodržování podmínek, za nichž byla udělena akreditace.

Pokud tedy absolvujete stáž v jiném zařízení, než které není smluvním zařízením akreditovaného zařízení, v němž se vzděláváte, problém to může způsobit vašemu zaměstnavateli. Pokud to totiž zjistí kontrola MZ, bude to považovat za porušení podmínek akreditace - a to může mít za následek pokutu, až odnětí akreditace.

ŽÁDOST O UZNÁNÍ PRAXE

JAKÝM ZPŮSOBEM MÁM POŽÁDAT O UZNÁNÍ PRAXE?

Žádosti o uznání praxe vyřizuje Studijní oddělení IPVZ. Žádost o posouzení odborné praxe pro nelékařská zdravotnická povolání naleznete na stránkách IPVZ - /nezarazene-stranky/ziskavani-specializace/formulare-ke-stazeni). Na základě vyjádření vedoucího Katedry obdržíte oficiální písemné vyjádření IPVZ, které je nezpochybnitelné. Na str. 2 této žádosti je další informace o podmínkách vyřízení.

KDE NAJDU FORMULÁŘ PRO ZPĚTNÉ UZNÁNÍ PRAXE?

Ten formulář se správně jmenuje "Žádost o posouzení odborné praxe nebo vystavení potvrzení o ukončení kmene NZP" a naleznete ho zde: https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-nelekarska-zdravotnicka-povolani

ŘEŠENÍ NESPLNĚNÝCH POVINNOSTÍ

JAK VELKÁ ABSENCE MŮŽE BÝT NA KAZUISTICKÝCH SEMINÁŘÍCH NA AKREDITOVANÉM PRACOVIŠTI?

Povolenou absenci řeší zákon 96/2004, konkrétně paragraf 56, odstavec 3 a připouští maximálně 15% omluvené absence, což při třech seminářích za semestr znamená, že musíte absolvovat všechny. Zpětné nahrazování seminářů je výjimečná záležitost, nikoli standard. Pokud není splněno povinné penzum seminářů za pololetí, nemělo by se toto pololetí počítat. Máte možnost jít výjimečně na seminář do jiného akreditovaného zařízení.

DO KONCE SEMESTRU UŽ VE SVÉM AKREDITOVANÉM ZAŘÍZENÍ NESTIHNU ABSOLVOVAT povinné tři KAZUISTICKÉ SEMINÁŘE. MŮŽU JE ABSOLVOVAT V JINÉM ZAŘÍZENÍ?

Z pohledu Subkatedry s tím žádný problém není, ale dle stanoviska MZ musíte semináře absolvovat ve "svém" akreditovaném zařízení, resp. V zařízení, se kterým má vaše AP smlouvu. Je tedy třeba, abyste vše zkonzultoval se svým školitelem, v opačném případě mu můžete přivodit potíže při ministerské kontrole. V rámci jednání s MZ se nám podařilo najít kompromisní řešení, které je realizováno formou dodatku ke vzdělávacímu programu. Tento dodatek naleznete na adrese:

 https://drive.google.com/file/d/0B3q7mlE5LUiwN2NWcjRxNVlYc2s/view?usp=sharing

Z DŮVODU VYČERPANÉ KAPACITY JEDNODENNÍCH SEMINÁŘŮ JSEM SE NEMOHL NA ŽÁDNÝ PŘIHLÁSIT. BUDOU VYPSÁNY DALŠÍ TERMÍNY?

Data seminářů jsou zveřejněna s dostatečným předstihem a se stejným předstihem je třeba se na ně hlásit. Jsou plánovány tak, aby jejich celková kapacita byla vyšší než počet školenců. V případě zjištění toho, že je kapacita plná, obraťte se na vedení katedry, konkrétně PhDr. Malou, pokusí se kapacitu navýšit.

JAKÝM ZPŮSOBEM SI LZE POŽÁDAT O VÝJIMKU ZE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU?

Vzdělávací program žádné výjimky standardně nepřipouští. Nicméně samozřejmě v praxi se občas stane, že něco neproběhne standardně (zmeškaný seminář, propadlá akreditace, onemocnění školitele...) a nějaká výjimka je nutná. Takovou žádost je nutné podávat písemně, kdy je třeba srozumitelně vysvětlit situaci, která nastala a o co přesně žádáte. Žádné výjimky ale nelze povolit telefonicky či mailem.

PŘIHLÁŠKA K ATESTACI

JAK DLOUHO PŘED TERMÍNEM ATESTACE JE NUTNÉ POSLAT NA IPVZ PŘIHLÁŠKU?

Přihlášku je nutné poslat neméně 50 dní před termínem atestace.

JAK SE PŘIHLÁSÍM K ATESTACI?

Přihlášku najdete zde:

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN07PRIHLASKAATESTACNIZKOUSKA  

Jedná se o interaktivní formulář, který obsahuje i pokyny k jeho vyplnění a odeslání.

KAZUISTIKA, ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

JAK DLOUHO PLATÍ KAZUISTIKA VYPRACOVANÁ K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE?

Platnost schválené kazuistiky jsou dva roky.

NEUSPĚL JSEM U ATESTACE, MUSÍM SE NADÁLE ÚČASTNIT POVINNÝCH SEMINÁŘŮ?

Splnění všech studijních povinností bylo podmínkou, abyste vůbec byl k atestaci připuštěn. To, že jste při zkoušce neuspěl, na tomto faktu nic nemění. Protože podmínky stanovené vzdělávacím programem máte splněné, žádné vzdělávací aktivity už pro Vás nejsou povinné. Pokračovat v účasti na vzdělávacích akcích tak "pouze" doporučujeme, ale vyžadovat ho již nemůžeme.

ZMĚNY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ (HISTORICKÉ OTÁZKY, RELEVANTNÍ HLAVNĚ PRO „DŘÍVE ZAŘAZENÉ“)

Co znamenají kredity ve vzdělávacím programu?

Kredity mají pouze historický význam a v současné době se k nim nepřihlíží.