Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběh specializačního vzdělávání - Výše úvazku

Jaká je minimální výše úvazku ve zdravotnictví nutná pro zařazení a započítávání do specializační průpravy?

Úvazek ve výši 0,5.

Pracuji na zkrácený úvazek. Jaké povinnosti musím plnit? 

Musíte plnit povinnosti stanovené vzdělávacím programem - adekvátně výši úvazku, přičemž minimální uznatelný úvazek je 0,5.

V praxi to tedy znamená:

  • být zaměstnán(a) jako psycholog ve zdravotnictví pod vedením školitele.
  • účast na kazuistických seminářích v rámci teoreticko-praktické části vzdělávání - adekvátně k výši úvazku. Standardně je to deset seminářů za semestr, při úvazku 0,5 je to 5 seminářů, při úvazku 0,6 pak 6 seminářů atd.
  • jednou za semestr účast na semináři v IPVZ. Tato povinnost zůstává nezměněna. I při zkráceném úvazku je zachována povinnost jednoho semináře za semestr.

Proč musím i při polovičním úvazku absolvovat jeden teoretický seminář v IPVZ za semestr, když těch kazuistických mi stačí pět?

Požadavky vzdělávacího programu musí být snadno realizovatelné. Pravidelné vzdělávací aktivity jsou vzdělávacím programem předepsány vždy za semestr (šest měsíců). Ve stejném intervalu má školitel provádět hodnocení školence a zapisovat mu ho do indexu. V případě zaměstnání na celý úvazek je vše jednoduché. Ale při úvazku zkráceném se musí pravidla nějak upravit. Doba vzdělávání se tedy prodlužuje adekvátně ke zkrácení úvazku. Tam je to jednoduché. Ale semestr zůstává vždy šestiměsíční. Nechceme vytvářet (a ani vzdělávací program to nepředpokládá) různě dlouhé semestry podle výše úvazku. To znamená, že při zkráceném úvazku studujete více semestrů. Počet vzdělávacích povinností za semestr se tedy musí upravit podle výše úvazku. U kazuistických seminářů to je vcelku snadné - základní počet deseti seminářů se upravuje snadno. Ale u teoretických seminářů v IPVZ to tak lehké není. Vzdělávací program požaduje jeden za semestr. Ovšem nelze absolvovat např. polovinu či osm desetin semináře. Počet seminářů musí být logicky z oboru přirozených čísel, takže výše zmíněné zlomky je třeba zaokrouhlit na nejbližší přirozené číslo. A to je ve všech případech 1. Jen tak je možné, aby váš školitel mohl na konci semestru zhodnotit, zda řádně plníte podmínky stanovené vzdělávacím programem.

Pokud mám dva úvazky, oba v akreditovaném zdravotnickém zařízení, jeden ve výši 0,8 a druhý ve výši 0,3, lze tyto úvazky sčítat?

Ano, úvazky se sčítají, ale jen do maximální výše 1,0.

Mám dvě zaměstnání a výše mého úvazku ve zdravotnictví je tak 1,2. Zkrátí se tím moje specializační vzdělávání?

Zatímco úvazek nižší než 1,0 dobu vzdělávání prodlužuje, úvazek vyšší než 1,0 dobu specializačního vzdělávání nijak nezkracuje. Takže musíte absolvovat celých 60 měsíců.

Nemohu sehnat práci ve zdravotnictví. Mohu se na atestaci připravovat formou dlouhodobé stáže?

Vzdělávací program říká, že ".....Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a zákoníkem práce, pod odborným dohledem klinického psychologa, školitele, formou celodenní průpravy..."

Z toho vyplývá, že pro to, aby Vám byla praxe započtena, musíte být na daném pracovišti v nějakém pracovně-právním vztahu.

Kde a jakou formou pracovního poměru může probíhat specializační vzdělávání? Mohu mít úvazek formou spolupráce na živnostenský list či dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce?

Vzdělávání probíhá při výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví. To znamená nějakou formu pracovně-právního vztahu. Nejčastější formou pracovně-právního vztahu je klasická pracovní smlouva. Je samozřejmě možná i dohoda o pracovní činnosti, ta je však omezena ve svém rozsahu. Pokud jde o dohodu o provedení práce, čistě teoreticky je to také možné, protože to je jedna z forem pracovně-právního vztahu. V praktické rovině ale s DPP bývá problém v tom, jak bývají formulovány. Musí být napsány tak, že z nich je možné dovodit, na jaký úvazek reálně pracujete. Tzn. že formulace např. 

Pracovník bude konat práci dle potřeby zaměstnavatele, v rozsahu do 10 hodin týdně..." může znamenat, že odpracujete reálně jednu hodinu. A pak musí být zřejmé, že tam pracujete jako psycholog ve zdravotnictví. A samozřejmě u DPP je omezení počtu hodin.

Spolupráce na živnostenský list možná není, protože to jednak není pracovně-právní vztah a navíc neexistuje žádná živnost v oboru "Psycholog ve zdravotnictví".

Je možné zařadit se do předatestační přípravy, pokud pracuji na živnostenský list v ambulanci klinické psychologie? Pro zaměstnavatelku je z finančních důvodů výhodnější nevést mě jako zaměstnance.

Možné to není. Dle vzdělávacího programu se: "...specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání...". Pokud pracujete na ŽL, tak nemůžete pracovat jako psycholog ve zdravotnictví, neboť taková živnost neexistuje. Abyste v tomto oboru mohla pracovat jako OSVČ, musela byste mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru klinická psychologie, a to zase nemůžete mít bez atestace. Rozumím tomu, že pro Vaši zaměstnavatelku je výhodnější, abyste pracovala na "švarcsystém". Nicméně, kromě toho, že to není legální, Vám to neumožňuje být zařazena do specializačního vzdělávání.

Je možné uznat dohodu o provedení práce do specializačního vzdělávání?

Dohodu o provedení práce je možné uznat, pokud z ní vyplývá, že jste zaměstnán(a) jako psycholog ve zdravotnictví a v jakém úvazku je práce vykonávána (např. formulace "do dvaceti hodin týdně" nestačí, protože z ní nevyplývá, kolik hodin to reálně je). Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že maximum je 300 hodin ročně.

Může mi být uznán úvazek u lékaře - nepsychologa s tím, že bych měl mimo toto pracoviště svého odborného školitele?

Jako psycholog ve zdravotnictví můžete pracovat jen ve zdravotnickém zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru klinická psychologie (má odborného garanta - klinického psychologa, který nad vámi bude vykonávat odborný dohled) a ze smlouvy musí být patrno, že tam jste zaměstnán jako psycholog ve zdravotnictví.