Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběh specializačního vzdělávání - Povinné kurzy a stáže

Mohu si plnit povinné stáže již v základním kmeni přípravy, resp. bude mi uznána stáž po 2 letech zařazení do přípravy?

Odpověď na tuto otázku naleznete přímo ve vzdělávacím programu, který jednoznačně říká, že ano.

Chci jít na stáž na akreditované pracoviště, s nímž nemá naše (akreditované) zařízení smlouvu, a tudíž si nejsem jistá, zda by se mi stáž zde započítávala a uznala k atestaci. Můj školitel říká, že by to mohl být problém. Nikde jsem ale na žádnou takovou podmínku nenarazila a domnívala se, že pokud má dané pracoviště na webu uvedeno, že je zde možné absolvovat stáž v rámci praktické části postgraduálního vzdělávání v klinické psychologii, pak by to neměl být problém. Zaměstnavatel mi v tom také nebrání, jen jsem na toto byla upozorněna, a tak se raději informuji.

Pokud absolvujete stáž v jiném zařízení, než které není smluvním zařízením akreditovaného zařízení, v němž se vzděláváte, problém to může být. Pro Subkatedru nikoli. My v rámci kontroly logbooku před atestací pouze kontrolujeme, zda jste stáž absolvovala v akreditovaném zařízení. Detaily toho, kdo s kým má smlouvu, nás nezajímají. Problémem to ale může způsobit vašemu zaměstnavateli. Pokud to totiž zjistí kontrola MZ, bude to považovat za porušení podmínek akreditace - a to může mít za následek pokutu, až odnětí akreditace.

Absolvoval jsem AKK Psycholog ve zdravotnictví a v jeho rámci jsme měli i první pomoc a zdravotnickou legislativu. Musím tyto kurzy absolvovat v rámci specializačního vzdělávání znovu?

AKK Psycholog ve zdravotnictví je vstupním požadavkem k zařazení do specializačního vzdělávání. To se však dále řídí svým Vzdělávacím programem. Ten absolvování kurzů první pomoci a legislativy nařizuje. A jsou tím myšleny kurzy pořádané v rámci IPVZ. Nelze je proto nahradit žádným odkazem na cokoli (byť v zásadě stejného) absolvovaného dříve. Tyto kurzy tedy absolvovat musíte.

V zaměstnání pravidelně absolvujeme školení v kardiopulmonální resuscitaci. Musím ještě jít na kurz první pomoci v IPVZ?

Musíte. Tento kurz je předepsán vzdělávacím programem a nelze ho ničím nahradit či zaměnit.

Mám dotaz na povinné absolvování psychoterapeutického minima. Může mi být uznán kurz, který nemá akreditaci pro zdravotnictví, ale je akreditovaný MPSV a MŠMT? 

Vzdělávací program definuje dvě možnosti splnění psychoterapeutického minima:

a) absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu v psychoterapii v rozsahu 140 hodin, z toho 80 hodin sebezkušenosti a nácviku základních psychoterapeutických dovedností a 60 hodin supervize, 

nebo

b) absolvování 200 hodin zahájeného komplexního akreditovaného psychoterapeutického vzdělávání.

Jiná možnost tedy není přípustná. Certifikovaný kurz je specifický druh vzdělávání zdravotnických pracovníků. Je definován tak, že: "Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost". A protože jde o vzdělávání zdravotníků, akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví.

Druhou možností je pak zahájení akreditovaného psychoterapeutického vzdělávání. Tím je myšleno takové psychoterapeutické vzdělávání, které má akreditaci pro zdravotnictví. Tu uděluje Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, konkrétně její komise pro schvalování výcvikových programů pro zdravotnictví. Jinými slovy, musíte zvolit jednu z výše popsaných možností. Jiné psychoterapeutické vzdělávání Vám nebude uznáno. 

Jak se ověřují znalosti psychoterapeutického minima?

Záleží na tom, zda absolvujete standardní psychoterapeutický výcvik nebo certifikovaný kurz "Psychoterapeutické minimum". Pokud výcvik, pak Vám prostě stačí potvrzení o absolvování 200 hodin akreditovaného psychoterapeutického výcviku. Pokud certifikovaný kurz, bude vaše znalosti ověřovat pořadatel kurzu.

Lze terapeutický výcvik, který je akreditovaný Evropskou asociací pro psychoterapii a Českou asociací pro psychoterapii, uznat v rámci psychoterapeutického minima v předatestační přípravě v klinické psychologii?

Vzdělávací program hovoří o "absolvování 200 hodin zahájeného komplexního akreditovaného psychoterapeutického vzdělávání". Tím se myslí psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví. Akreditace pro zdravotnictví probíhá dle kritérií schválených výbory České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociací klinických psychologů ČR a provádí ji akreditační komise zřízená výše zmíněnými institucemi. Pouze takto akreditovaný výcvik lze uznat.