Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběh specializačního vzdělávání - Logbook a Průkaz odbornosti

Co vše by se mělo vyplnit do logbooku a do průkazu odbornosti?

Do průkazu odbornosti by vám měl váš školitel na konci každého semestru tento semestr uzavřít - napsat, zda jste v uplynulém období plnil či neplnil požadavky dané vzdělávacím programem.

Pokud jde o logbook - do něj zapisujete provedené diagnostické a terapeutické výkony provedené dle požadavků vzdělávacího programu, povinné stáže a účast na kazuistických seminářích.

Pokud chci zapsat do logbooku provedené výkony, co je tzv. Evidenční číslo?

V logbooku nesmí být žádné údaje umožňující identifikovat konkrétního pacienta, ale zároveň je alespoň teoreticky umožnit kontrolu (např. z MZ), že jste dané výkony skutečně provedl Vy. K tomu slouží paralelně vedený druhý seznam, kde máte uvedeny konkrétní údaje o pacientovi (jméno, rodné číslo, číslo chorobopisu...), které umožní danou dokumentaci vyhledat. Formát zmíněného evidenčního čísla je čistě na Vás, jde o o to, aby když by Vám případná kontrolní komise řekla, abyste jim sdělil podrobnosti o vyšetření, které máte v logbooku vedeno např. pod evidenčním číslem 25, Vy se podíváte do svého druhého seznamu a řeknete jim, ve kterém ZZ a po jakým číslem (jménem) tam naleznou konkrétní kartu. Tu by si komise vyžádala a zjišťovala by, zda je v ní skutečně Vámi provedené vyšetření.

Mohu si zapisovat do logbooku vyšetření provedená v základním kmeni přípravy?

Samozřejmě, logbook máte postupně "plnit" v průběhu celých pěti let přípravy. 

Jak dlouhou platnost mají vyšetření uvedená v logbooku - v případě odchodu na RD? 

Platnost výkonů provedených v rámci specializačního vzdělávání v klinické psychologii není (dle aktuálně platných předpisů) nijak omezen.

Mám dotaz ohledně psychologických vyšetření v rámci specializační přípravy. Mohu jedno psychologické vyšetření uvést na více míst v logbooku, pokud splňuje daná kritéria (tj. všechny předepsané testy)? Např. udělám komplexní psychologické vyšetření (skládá se z WAIS III, ROR, testů na pozornost a paměť atd.), mohu ho uvést v logbooku do kategorií komplexních vyšetření, vyšetření intelektu a osobnosti i vyšetření intelektu metodou WAIS III? Nebo vykonané psychologické vyšetření mohu uvést v logbooku jen jednou?

Smysl logbooku spočívá v tom, že účastník specializačního vzdělávání povinně udělá nějaké minimální penzum diagnostických a terapeutických výkonů. A samozřejmě se předpokládá, že co řádek v logbooku, to jiné vyšetření. Kdyby bylo možné připustit Vaši interpretaci, ztratil by logbook svůj smysl. Odpověď je tedy "ne". Jedno vyšetření můžete uvést pouze v jednom řádku. (S jedinou výjimkou a to jsou objektivní posuzovací škály. U těch se nepředpokládá, že byste je dělala samostatně, takže pokud u pacienta, kterého uvádíte v jiném řádku logbooku, použijete zároveň objektivní posuzovací škály, můžete stejného pacienta uvést i v tabulce posuzovacích škál.)

Ve vzdělávacím programu jsem se dočetla, že psychoterapeutické výkony lze v logbooku vykazovat též, jsou-li součástí systematického psychoterapeutického výcviku.  Co je pod touto poznámkou konkrétně míněno?

Týká se to následujícího bodu:

Aktivní účast minimálně na 20 skupinových a/nebo komunitních sezeních vedených kvalifikovaným psychoterapeutem.

Pokud chodíte do výcviku, tak výcviková skupina, je-li vedena kvalifikovaným psychoterapeutem (ve zdravotnickém významu toho slova) se dá použít do logbooku. To znamená, že Vy můžete být "jen" účastník (nikoli pozorovatel) a nemusíte skupinu přímo vést.