Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Průběh specializačního vzdělávání - Délka vzdělávání

Jaký je rozdíl mezi datem zařazením do specializační průpravy a datem zahájení specializační průpravy?

Datum zařazení je den, kdy jste byl do specializační průpravy administrativně zařazen, datum zahájení je den, kdy začnete reálně plnit všechny požadavky, které stanoví vzdělávací program. Případné rozdíly mezi těmito daty či dokonce datem nástupu do zaměstnání lze řešit pomocí žádosti o zpětné započtení praxe.

Do specializačního vzdělávání jsem byl zařazen až po nějaké době v zaměstnání. Mohu si požádat o zpětné uznání praxe? Jaké jsou podmínky pro posuzování žádosti?

Samozřejmě to možné je. Předmětem posouzení je pak to, zda doba (praxe), kterou chcete uznat, splňuje podmínky dané příslušným vzdělávacím programem.

Kdy přesně začíná specializační vzdělávání?

Specializační vzdělávání (SV) teoreticky začíná dnem, kdy jste do něj zařazen(a). Nicméně v praxi je často datum reálného zahájení SV jiné. Je to kvůli tomu, že SV vyžaduje souběh několika povinných podmínek – a k tomu, aby skutečně probíhalo, musí být splněny všechny. Těmito podmínkami jsou:

  • Práce ve zdravotnickém zařízení ve funkci „psycholog ve zdravotnictví“
  • Školitel (psycholog pracuje pod odborným dohledem klinického psychologa, školitele – školitel musí být z akreditovaného zařízení)
  • Vzdělávání – povinné kazuistické semináře (10 za semestr) a povinné teoretické semináře (1 za semestr).

V realitě tak často nastávají dvě možnosti: (a) Psycholog plní podmínky dříve, než je do SV zařazen a pak má možnost si po zařazení do SV požádat o zpětné uznání praxe. (b) Psycholog je sice do SV zařazen, ale protože některou z podmínek neplní, jeho SV vlastně neprobíhá (při závěrečném hodnocení praxe po podání přihlášky k atestaci mu doba, kdy nebyly všechny zmíněné podmínky splněny, nebude uznána).

Ve zdravotnickém zařízení jsem začal pracovat v lednu, ale do specializačního vzdělávání jsem byl zařazen až v dubnu. Mám si žádat o zpětné uznání praxe?

O uznání si samozřejmě zažádat můžete, zvažte ale, zda to má smysl. SV trvá šedesát měsíců a z tohoto pohledu se může zdát, že je škoda každého „ztraceného“ měsíce. Nicméně atestační zkoušky jsou pořádány pouze dvakrát ročně – v průběhu května a listopadu. To znamená, že s lednovým nástupem do zaměstnání stihnete nejdříve květnový termín a potřebných 60 měsíců tak budete mít ke dni atestace i tak. Zpětným uznáním praxe tak vlastně nic nezískáte a ušetříte si tak vyplňování žádosti i poplatek, který je za její posouzení účtován.

Jak je to s dělením specializačního vzdělávání na semestry?

Povinná praxe činí 60 měsíců (v úvazku 1,0). Ta začíná běžet dnem, kdy psycholog splní podmínky zahájení specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací program hovoří o semestrech, když stanovuje počet povinných seminářů v každém z nich, ale nikde nedefinuje, kdy „semestr“ začíná. V IPVZ jsou to období leden až červen a červenec až prosinec, nicméně toto rozdělení je dáno organizační přehledností a zvyklostmi školního roku. Ostatní akreditovaná zařízení mohou rok dělit jinak.

Vzdělávací program dále říká, že „... školitel ..... provádí pravidelně v šestiměsíčních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech na pracovišti) v průkazu odbornosti a logbooku...“ Zda se tyto půlroční cykly kryjí s výše uvedenými semestry IPVZ, nebo zda mají rozložení dle systému používaného daným akreditovaným zařízením, či zda vycházejí z data zařazení do SV, je věcí domluvy školitele a školence.

Pro zjednodušení doporučujeme řídit kalendářními pololetími (I - VI, VII - XII).

Protože zařazení do SV se děje v průběhu celého roku, na začátku a na konci SV tak logicky vznikají období, které nepokrývají celý semestr. V nich by měl školenec absolvovat poměrnou část kazuistických seminářů v akreditovaném zařízení a jeden teoretický seminář v IPVZ.

Je možno přesouvat povinnosti ze semestru do semestru?

Vzdělávací program(y) hovoří o tom, že školitel v šestiměsíčních cyklech hodnotí svého školence. Z toho plyne, že povinnosti v každém semestru je třeba vždy splnit. Podmínky specializačního vzdělávání školenec plní tehdy, pokud plní všechny předepsané povinnosti. Pokud tedy školenec neabsolvuje předepsaných deset kazuistických seminářů (při úvazku 1,0) a jeden seminář v IPVZ za semestr, znamená to, že v daném semestru nesplnil své povinnosti a tento semestr mu nelze započíst do specializační průpravy. Samozřejmě, život přináší různé situace a v odůvodněných případech lze něco do nejbližšího semestru přesunout. Nicméně nelze očekávat, že při schvalování přihlášky k atestaci bude akceptován stav, kdy školenec má sice odpovídající celkový počet seminářů, ale ty jsou zhuštěny např. do posledních dvou semestrů.

Mám úvazek 0,5. Stačí absolvovat jeden seminář v IPVZ za rok nebo je i pro mne povinný jeden za semestr?

I v případě, že máte zkrácený úvazek, musíte absolvovat jeden seminář v IPVZ za semestr - těchto seminářů se redukce dle výše úvazku netýká.

Započítává se rizikové těhotenství do doby specializačního vzdělávání?

Rizikové těhotenství je forma pracovní neschopnosti a ta se nijak zvlášť neodečítá ani nezaznamenává. Pokud budete mít po tu dobu splněny povinné vzdělávací aktivity (semináře), normálně se Vám započítá.

Jak je to se započtením mateřské a rodičovské dovolené?

Do doby specializační průpravy se započítává 14 týdnů z mateřské dovolené, rodičovská dovolená nikoli.

Pracuji jako psycholog ve zdravotnictví. Budu odcházet na mateřskou dovolenou, nicméně můj pracovní poměr skončí ještě před odchodem na zmíněnou MD. Chtěla bych se proto zeptat, zda se mi bude započítávat praxe za mateřskou dovolenou tak, jak je to obvyklé, nebo mi z důvodu časové mezery mezi pracovním poměrem a mateřskou dovolenou nebude započítána za mateřskou a rodičovskou dovolenou žádná praxe?

Nejde o započítávání praxe za mateřskou dovolenou ale jde o to, že do doby SV se započítávají některá přerušení. Přesně to řeší § 57 zákona, konkrétně odstavec 3, který říká: "Do doby specializačního vzdělávání akreditované zařízení započte též dobu pracovní neschopnosti a dobu mateřské a rodičovské dovolené, pokud tato doba přerušení výkonu zdravotnického povolání nečinila v úhrnu více než 14 týdnů v kalendářním roce; o započtení vydá potvrzení. V případě pochybností o započtení rozhoduje na žádost účastníka specializačního vzdělávání nebo akreditovaného zařízení ministerstvo. Vojenská činná služba se započítává, byla-li vykonávána v příslušném oboru specializačního vzdělávání" Protože doba přerušení je většinou více než zmíněných 14 týdnů, započítává se právě těch 14 týdnů. Ovšem zákon mluví o přerušení výkonu zdravotnického povolání. Nebudete-li v té době zdravotnické povolání vykonávat, nemůžete ho ani přerušit a tím pádem Vám ani nemůže být část tohoto přerušení započítána.