Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestace v psychoterapii

23.1.2020

Vzdělávací program v nástavbovém atestačním oboru pro klinické psychology je k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3.html a zde: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/vzdelavaci-programy

Stále ještě čekáme na jeho zveřejnění ve věstníku MZ ČR.

Pro rozběhnutí celého systému aktuálně domlouváme s MZ ČR systém přechodných ustanovení. Náš návrh je následující:

  • Dříve dosažené kvalifikace (funkční specializace, certifikovaný kurz) budou automaticky uznány jako ekvivalent atestace psychoterapie.
  • Pokud jde o zkoušky nové, tak atestovaní kliničtí psychologové se splněným psychoterapeutickým výcvikem absolvují pouze specializační kurz a zkoušku a nebudou muset plnit další požadavky vzdělávacího programu, pokud atestační zkoušku z psychoterapie složí do 31.12.2023.
  • Ti, kdo již mají absolvovaný základní kmen SV v klinické psychologii, ale nemají dosud atestaci, budou mít vzdělávání alikvotně zkráceno (co do délky i studijních povinností), pokud atestační zkoušku z psychoterapie složí do 31.12.2023.
  • Ti, kdo dosud nemají splněný základní kmen, absolvují celé vzdělávání tak, jak ho stanoví vzdělávací program.

Nicméně ještě samozřejmě čekáme na vyjádření a souhlas ze strany MZ ČR.

Pokud jde o možnost do SV v psychoterapii vstoupit, ta už teoreticky existuje, jde tak učinit standardní cestou zde: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN01ZADOSTZARAZENISV

Nicméně doporučujeme ještě počkat. Výzvu k podávání přihlášek naleznete opět na této stránce. Jde o to, že tím, že ještě neexistují žádná akreditovaná pracoviště a tím pádem ani školitelé, nelze ani plnit podmínky dané vzdělávacím programem.

Tím se dostáváme k dalšímu bodu a tím je akreditace pracovišť. O tu je již možné teoreticky žádat. MZ k tomu ve svém úkolovém listě 2/2020 sděluje následující:

Žádáme IPVZ, jako pověřenou organizaci pro specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků, aby vypracovalo a podalo žádost o udělení akreditace pro teoretickou část v oboru Psycholog ve zdravotnictví — Psychoterapie. A dále žádáme, aby na seminářích, které požádá katedra Klinické psychologie, byla podána informace, že zařízení, která mají zájem vzdělávat ve výše uvedeném oboru, tak si mohou podávat žádosti o udělení akreditace. Žádosti stejně jako u Klinické psychologie a Dětské klinické psychologie se podávají na celý vzdělávací program a ty části, které nebude dané pracoviště zajišťovat, budou zajištěny smluvně. Informace k udělení akreditace jsou zveřejněny na webových stránkách MZ:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_3091_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prezentace-k-akreditacnimu-rizeni-dlezakona-c96/2004-sb-_17437_30863.html

Informace o termínech podání naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditacni-komise_3084_3.html

Nicméně i zde, prosím, ještě chvíli posečkejte. K akreditaci budete potřebovat smlouvu s IPVZ o zajištění teoretické části, kterou ale není možné uzavřít v situaci, kdy ani IPVZ tuto akreditaci nemá. Věc budeme řešit tzv. veřejným příslibem, na jehož znění pracujeme. Informace o tom, kde a jak ho získat, opět naleznete (brzy) na této stránce.

A posledním tématem jsou termíny atestací. I zde platí, že nás čeká řada dalších kroků a musíme dostát i dalším požadavkům ohledně doby, jak dlouho předem je informace o zkouškách zveřejněna a podobně. Očekáváme, že první termíny zkoušek by mohly proběhnout v září. Pokud by šlo vše nad očekávání hladce, snad by bylo možno uvažovat o druhé polovině června, nicméně nepovažujeme to příliš reálné.

Tuto stránku budeme průběžně aktualizovat, proto ji, prosím, sledujte.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.


7.1.2020

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné se přihlašovat ke zkoušce z Psychoterapie a kdy budou vypisovány termíny zkoušky?

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovalo IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma zkoušky byla později ze strany MZ zrušena. Česká Psychoterapeutická společnost ČLS JEP se tehdy dohodla se zdravotními pojišťovnami (seznam zdravotních výkonů dodnes hovoří o funkční specializaci) na tom, že si otevře Certifikovaný kurz v psychoterapii, který budou zdravotní pojišťovny uznávat jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Primárně šlo vždy o to, kdo bude pro pojišťovny kvalifikovaný psychoterapeut a tedy nositel psychoterapeutických výkonů. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu tak, že rozhodlo, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr se nezměnil, a od té doby psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohou. Pro ně se chystá projekt funkčního kurzu, ale zatím je ve stadiu návrhu. 

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven.

IPVZ (Katedra klinické psychologie a Katedra psychoterapie) se snaží o to, aby jak pro klinické psychology, tak i psychiatry bylo co nejdříve možné opět zkoušku z psychoterapie skládat. Z výše zmíněného vyplývá, že u psychiatrů se aktuálně čeká na schválení funkčního kurzu. Pro klinické psychology je situace příznivější. MZ schválilo vzdělávací program nástavbové atestace z psychoterapie pro klinické psychology. Definitivně bude platit po zveřejnění ve Věstníku MZ, nicméně to už je jen formalita. Vzdělávací program je k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3.html

V praxi to bude znamenat obvyklý systém specializačního vzdělávání. Tedy systém akreditovaných zařízení, školitelů, přihlášení do oboru, teoretické kurzy atd. Pro klinické psychology bude v rámci IPVZ tuto agendu zajišťovat Katedra klinické psychologie. Už jsme začali dělat potřebné kroky k vytvoření fungujícího systému. Všechny informace budou postupně zveřejňovány na stránkách IPVZ. V současné době se snažíme o nastavení přechodných opatření, tak aby vstup do systému byl co možná nejplynulejší. Jak jsme již avizovali, snažíme se o to, aby ti, kdo mají složenou atestaci z klinické psychologie a mají hotový psychoterapeutický výcvik mohli jít ke zkoušce bez dalších povinností (tak, jak tomu bylo doposud).

Nicméně, jak již bylo řečeno, celý systém je na samém počátku a o všech novinkách budeme informovat.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

.