Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Klinická farmacie je farmaceutickým klinickým oborem. Zabývá se žádoucími i nežádoucími vlivy užívané farmakoterapie na pacienta, účelností farmakoterapie v kontextu znalostí farmakoterapeutických standardů a současně individuálních a variabilních parametrů organismu, které ovlivňují farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv, s důrazem na interpretaci klinické významnosti lékových interakcí. Zabývá se managementem bezpečné farmakoterapie, diferenciální diagnostikou polékových problémů, řešením a prevencí problémů spojených s užíváním a podáváním léčiv. Klinická farmacie využívá a aplikuje poznatky vědních oborů − farmakologie, toxikologie, biochemie, patobiochemie, fyziologie, patofyziologie, dále také farmakogenetiky, farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, farmakovigilance, farmakoinformatiky atd.

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c., se v polovině 70. let zasadil o to, že Česká republika byla v Evropě prvním státem, který realizoval klinickou farmacii v pregraduálním studiu a část absolventů byla cíleně připravována pro spolupráci s lékařem a k poskytování farmakoterapeutických konzilií. Bohužel v té době nebyl systém zdravotní péče připraven na implementaci klinickofarmaceutické péče a pozice klinického farmaceuta jako zdravotnického pracovníka neexistovala. Po více než 30 let byla vize klinické farmacie udržována pouze v oblasti vzdělávání.

Mezi důležité mezníky tohoto období patří:

 • Rok 1981 − klinická farmacie se stala čtvrtým farmaceutickým specializačním oborem.
 • Rok 1997 − vznikla subkatedra klinické farmacie IPVZ.
 • Rok 2005 − byl vydán vzdělávací program oboru klinická farmacie.

Po roce 2010 dochází k postupné implementaci klinické farmacie do systému zdravotní péče, začínají fungovat oddělení a pracoviště klinické farmacie a klinický farmaceut se stává partnerem lékaře v oblasti farmakoterapie v každodenní klinické praxi.

Mezi důležité kroky, které podporují význam kvalitního specializačního vzdělávaní v oboru klinická farmacie v tomto období, patří:

 • Rok 2011/2012 − zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – začleňuje klinickofarmaceutickou péči jako zdravotní službu.
 • Rok 2012 – vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb − začleňuje požadavek na dostupnost klinického farmaceuta pro akutní lůžka standardní a intenzivní péče.
 • Rok 2013 − metodika I, práce na oddělení klinické farmacie, optimalizace farmakoterapie pacienta – klade důraz na systematické proaktivní hodnocení medikací pacientů klinickým farmaceutem.
 • Rok 2014 − zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů − zařazuje klinickofarmaceutickou péči mezi hrazené zdravotnické služby.
 • Rok 2015 − Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 3, ročník 2015 − obsahuje aktualizovaný vzdělávací program oboru klinická farmacie.
 • Rok 2016 – koncepce oboru klinická farmacie, klinickofarmaceutická péče v ČR.
 • Rok 2016 − koncepce oboru klinická farmacie – I, vzdělávací část.
 • Rok 2017 − vyhláška č. 421/2016 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami − ukotvuje tři výkony klinického farmaceuta, ve vyhlášce je zavedena odbornost 006 – klinická farmacie.
 • Rok 2017 – zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů − získání specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie je podmínkou pro samostatný výkon činností klinického farmaceuta, zákon ukotvuje odbornost − klinický farmaceut pro absolventa specializačního oboru klinická farmacie.

Specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie na základě reflexe výše uvedených kroků a potřeb klinické praxe doznalo po roce 2010 řadu změn. V předchozích obdobích byla příprava ke specializaci převážně v rovině teoretické, po vzniku samostatných pracovišť klinické farmacie mohla začít praktická specializační příprava pod vedením zkušených specialistů v oboru klinická farmacie, kteří v rámci svého většinového úvazku poskytují klinickofarmaceutickou péči. Vzdělávací program z roku 2015 plně akceptuje potřeby zdravotnických pracovišť a díky skladbě teoretických kurzů a stáží na akreditovaných pracovištích umožňuje přípravu na vysoké odborné úrovni.

Subkatedra IPVZ spolupracuje s oběma farmaceutickými fakultami, s odbornými společnostmi a se všemi akreditovanými pracovišti v oboru klinická farmacie.

PharmDr. Martina Maříková