Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Klinická embryologie je obor komplementární k oboru reprodukční medicína. Embryolog obdrží od gynekologa‑reproduktologa folikulární tekutinu, najde v ní vajíčka, vyhodnotí jejich kvalitu, oplodní je a pěstuje mimo mateřský organismus, sleduje jejich vývoj a v případě potřeby provede biopsii pro genetické vyšetření. Vybere kvalitní embrya pro transfer do dělohy a pro kryokonzervaci. Vybraná embrya potom buď připraví pro transfer a v transferové soupravě předá gynekologovi‑reproduktologovi nebo kryokonzervuje. Provádí také vyšetření spermií, jejich přípravu pro oplození a kryokonzervaci.

Obor klinická embryologie vznikl v České republice de facto koncem 70. let 20. století, první úspěch zaznamenal v roce 1982, kdy se v České republice narodilo první dítě po metodách asistované reprodukce ve střední a východní Evropě.

S tím, jak přibývalo center provádějících asistovanou reprodukci a provádění metod klinické embryologie se postupně přesouvalo z rukou lékařů do rukou specializovaných vysokoškolských pracovníků, nelékařů, vznikla potřeba konsolidovat obor, zajistit odborné vzdělávání a definovat kompetence pracovníků.

V roce 2010 byla nařízením vlády ustanovena nová specializační odbornost – klinický embryolog. Vyhláška č. 55/2011 kodifikovala i náplň práce odborníka v klinické embryologii. Protože bylo třeba vedle zdravotnické náplně definovat i teoretickou a vědeckou náplň oboru, byla v roce 2012 kolektivem autorů připravena a výborem Asociace reprodukční embryologie schválena tato náplň, následně publikovaná (Trávník et al., 2013) a podobně i přehled činností a odpovědností pracovníků v klinické embryologii (Žáková et al., 2013). Bezprostředně po ustavení specializačního oboru byly zahájeny práce na vytvoření vzdělávacího programu specializačního vzdělávání, který byl akreditován a publikován ve věstníku MZ ČR v roce 2011.

V roce 2016 byla ustavena při IPVZ subkatedra klinické embryologie a jmenován jejím vedoucím prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

V témže roce proběhly atestace devíti zakladatelů oboru a ve spolupráci s odbornou společností byli o specializačním vzdělávání informováni pracovníci všech 40 pracovišť asistované reprodukce v ČR.

Na podzim roku 2016 byla zahájena specializační výuka kurzy Morfologie, fyziologie a embryologie člověka I a II. Specializační kurzy probíhaly i v roce 2017 a postupně budou probíhat atestace dalších pracovníků.

V roce 2017 byly společným úsilím IPVZ, Asociace reprodukční embryologie a Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR prosazeny v novele zákona č. 96/2004 změny, které jednak zefektivní přípravu odborníků, jednak jim dávají jasnou kompetenci pracovat s lidskými oocyty, spermiemi a embryi v rámci asistované reprodukce. Na základě těchto změn je subkatedrou klinické embryologie připravován nový akreditovaný kurz Laboratorní metody v asistované reprodukci.

V roce 2017 byla založena facebooková stránka Klinická embryologie, kam jsou umísťovány aktuální informace o oboru a jeho výuce na IPVZ.

Publikační činnost subkatedry

  • Trávník, P., Hampl, A., Hüttelová, R., Malenovská, A., Priesnitz J., Rejthar D., Žáková J. Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie. Ceska Gynekol 2013;78:400–401.
  • Žáková, J., Trávník, P., Malenovská, A., Hüttelová, R. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce. Ceska Gynekol 2013;78:481–484.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.