Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Postgraduální výchova lékařů v kardiologii se po založení ústavu realizovala zprvu pouze v rámci katedry vnitřního lékařství. Aktivita byla sporá, v letech 1963–1976 bylo uspořádáno jen 14 kurzů, z kardiologie atestovali jen dva lékaři ročně. V roce 1976 si společnost i vládní činitelé uvědomili nárůst kardiovaskulárních chorob a byl vytyčen program boje proti srdečním a cévním chorobám. V té době proběhla masová akce proškolení 6 000 praktických lékařů a internistů. Toto školení proběhlo během jediného roku a přispělo ke zvýšení odborné úrovně internistů i praktických lékařů. Byla použita jednotná metodika a přednášeli především pracovníci II. IVZ IKEM (dnešní Kliniky kardiologie IKEM). Zřizovala se školicí místa v různých kardiologických disciplínách a klinickou bází školicích akcí se stala právě dnešní Klinika kardiologie IKEM.

Po této akci v souladu s rozvojem oboru, koronární péče a kardiostimulace se objevila potřeba vytvářet nová kardiologická pracoviště a vyškolit větší počet kardiologů. Kardiovaskulární program vyhlášený sborem internistů pod vedením prof. MUDr. L. Klabussaye, CSc., stanovil zřízení míst pro ordináře v kardiologii. Nárůst aktivity a nutnost vyškolení dalších odborníků vedly k tomu, že byla z katedry vnitřního lékařství v roce 1978 vyčleněna subkatedra kardiologie, jejímž vedoucím byl jmenován prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., tehdy přednosta dnešní Kliniky kardiologie IKEM. Pracoviště IKEM, které se stalo klinickou bází subkatedry, disponovalo v 70. a 80. letech nejmodernější technologií a zavádělo nové léčebné metody. Organizovaly se zde stáže a školicí akce v různých podoborech, jako byly koronární péče, srdeční katetrizace, kardiostimulace, echokardiografie, preventivní kardiologie. Prudký nárůst aktivity a atestantů vedl k tomu, že v roce 1983 byla subkatedra přechodně povýšena na katedru kardiologie, tento stav trval až do roku 1992.

V roce 1992 se stal vedoucím subkatedry prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., a dalšími zaměstnanci byli lékaři pracující současně na Klinice kardiologie IKEM. V tomto období díky explozivnímu rozvoji oboru v echokardiografii, intervencích a arytmologii aktivita výrazně stoupla, od 90. let atestuje téměř 40 lékařů ročně.

Subkatedra spolu s vedením IPVZ více spolupracovala s Českou kardiologickou společností (ČKS), zpřísnila se kritéria pro specializace. Vyžaduje se publikační činnost v oboru, klade se důraz na praktickou stránku, vyžaduje se splnění předepsaného počtu výkonů. Ve spolupráci s ČKS byla navržena v rámci Kardiovaskulárního programu koncepce postgraduálního vzdělávání v kardiologii, byly definovány požadavky na akreditovaná školicí pracoviště, je dán požadavek na to, aby kardiologie byla základním oborem. Tyto požadavky postulované v roce 1992 se dnes téměř kryjí s návrhem koncepce dané Evropskou unií. Subkatedra kardiologie pořádá dvakrát ročně měsíční předatestační stáž a čtrnáctidenní přednáškový kurz pro atestanty. Pořádaly se víkendové kurzy zaměřené na koronární péči, problematiku arytmií, srdeční slabosti a dalších disciplín v kardiologii.

V posledních 15 letech došlo k zásadním změnám v oboru. Byla založena specializovaná kardiocentra po vzoru IKEM, kde pracují kardiologové a kardiochirurgové společně na jednom pracovišti. V této době si IKEM jako klinická báze stále drží vedoucí pozici v kardiologii, nicméně ztrácí monopol v řadě podoborů. Mladí lékaři se již mohou a musejí školit v nových technologiích v kardiocentrech, která jsou akreditovanými školicími pracovišti. Navíc došlo ke změně v tom, že atestační zkoušky byly svěřeny lékařským fakultám, které si samy organizují specializační předatestační kurzy.

Subkatedra kardiologie nicméně stále organizuje víkendové kurzy, organizuje stáže v echokardiografii v IKEM i na jiných pracovištích, zajišťuje přednášky z kardiologické problematiky pro jiné obory medicíny a vykonává posudkovou činnost.

Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.