Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Hygiena a epidemiologie je významný lékařský obor, jehož hlavní náplní je primární prevence, tzn. zabránit poškození zdraví člověka různými složkami životního a pracovního prostředí. Vždyť J. E. Purkyně již v roce 1823 řekl: „Úkolem lékařovým je život ne pouze obnovovati a na krátkou dobu udržeti, ale od porušení chrániti a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti přiváděti. Lékařství tehdy bude ve všech svých částech dokonalé, až – pokud při tak velké proměnlivosti a nepříznivém vlivu zevních sil je to možno – bude schopno křehkost lidského organismu upevňovati, nákazám předcházeti, nemocem brániti, a tyto své úkoly bude vykonávati tak, aby lidský život, dobře byv počat, ve všech svých obdobích blaženě a skvěle byl prodloužen až k přirozenému konci!“

V návaznosti na vznik hygienické služby v roce 1952 a také samostatné Lékařské fakulty hygienické UK v Praze vzniklo v roce 1953 první pracoviště v tehdejším Ústavu pro doškolování lékařů v Praze (ÚDL) zaměřené na postgraduální studium hygieniků a epidemiologů. Základnou se stala a zůstala pracoviště v tehdejším Státním zdravotním ústavu (SZÚ, později IHE, po roce 1990 opět SZÚ).

Katedru epidemiologie vedl významný světově uznávaný epidemiolog prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., který se později v rámci své působnosti ve Světové zdravotnické organizaci (SZO) zasloužil o eradikaci varioly. Jeho nástupci se stali neméně vynikající odborníci, v letech 1963–1976 doc. MUDr. Josef Pečenka, DrSc., v letech 1976–2007 prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc. (s krátkým přerušením, kdy tuto funkci zastával MUDr. P. Strnad) a poté pracoviště jako subkatedru vedla doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

Prvním vedoucím katedry hygieny byla výrazná osobnost oboru hygieny, prof. MUDr. Karel Symon. Do té patřil Ústav hygieny obecné a komunální (přednosta prof. Karel Symon), Ústav hygieny výživy a předmětů běžného užívání (přednosta prof. MUDr. RNDr. Karel Halačka, DrSc.) a Ústav hygieny školní – později dětí a dorostu (přednosta doc. MUDr. Vladislav Kapalín, DrSc.). V rámci fakulty dále existovala katedra hygieny práce, později i nemocí z povolání (přednosta doc. MUDr. J. Roubal). Později vedl katedru řadu let doc. MUDr. Blahoslav Petr, CSc., a mezi jeho dlouholeté spolupracovníky patřili významní odborníci působící v různých oborech hygieny jako prof. Stanislav Hrubý, CSc., prof. Milena Černá, DrSc., doc. MUDr. Ladislav Pelech, CSc., MUDr. Jan Melicherčík, CSc.

Po sloučení obou oborů v roce 1997 vedl katedru hygieny a epidemiologie MUDr. Vladimír Polanecký a základnou se stala pracoviště Hygienické stanice hl. m. Prahy (HS HMP), jejímž ředitelem byl MUDr. V. Polanecký. Vedoucí pracovníci HS HMP byli i vedoucími jednotlivých subkateder. MUDr. Marie Čemusová, vedoucí subkatedry hygieny výživy a komunální hygieny, prof. Jan Šejda, vedoucí subkatedry epidemiologie, MUDr. Květa Švábová, CSc., vedoucí subkatedry hygieny práce a nemocí z povolání, a Ing. Helena Žáčková (SÚRO), vedoucí subkatedry hygieny záření.

Po změně statutárního uspořádání a zrušení subkateder zůstali trvalými pracovníky MUDr. Vladimír Polanecký a doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., od roku 2016 MUDr. Jozef Dlhý, PhD., od roku 2017 doc. MUDr. Pavel Dlouhý, CSc. a k zajištění pedagogické práce jsou vždy ad hoc vyzváni externí lektoři. Katedra využívá pro výuku nejen pracovníky jiných kateder IPVZ, ale i špičkové odborníky ze Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a pracovníky hygienických stanic ČR. Počátkem roku 2017 převzala vedení katedry doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.

Úkolem katedry je vyškolit odborníky lékaře (jejich počet je bohužel stále nižší) i nelékaře, absolventy různých fakult, směřující do hygienické služby. V oboru jejich počet naopak narůstá, neboť jsou obsazováni na místa chybějících lékařů zabývajících se problematikou primární prevence.

Hlavní snahou katedry je převést do praxe co nejrychleji nové teoretické poznatky, nové pracovní metody a jejich zvládnutí pro praktické využití. Katedra pružně pořádá mimořádné kurzy k náhle vzniklým závažným problémům, jako jsou např. nákazy spojené s migrační vlnou, nově se objevující infekce, např. vyvolané viry Zika nebo Ebola.

V posledních třiceti letech došlo k podstatnému rozvoji moderní epidemiologie, především v oblasti metodologie, což se odrazilo i v přizpůsobeném spektru školicích akcí katedry. Epidemiologická metoda má dnes široké uplatnění při studiu hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví, jako např. kardiovaskulárních chorob, malignit, metabolických či psychických poruch, a proniká tak do většiny lékařských oborů. Každoročně jsou proto organizovány několikadenní kurzy pro doktorandy zahajující práci v aplikovaném výzkumu. Cílem je zvýšit schopnost hodnocení dostupných vědeckých důkazů, jejich posouzení z hlediska validity, biologické signifikance a klinické relevance a přispět tak k vědecké jistotě. Teoretické přednášky jsou doplněny problémově orientovanou výukou a bezprostředně přecházejí na aplikace, jako je evidence‑based medicine (EBM).

Specializační kurzy a stáže mají kromě tohoto základu v náplni i speciální témata hygienických oborů a epidemiologie v dané specializační přípravě k atestaci.

Katedra hygieny a epidemiologie spolupracuje i s dalšími katedrami IPVZ a připravuje pro ně kurzy s hygienickou a epidemiologickou problematikou (např. pro katedru všeobecného lékařství, Školu veřejného zdravotnictví).

Historii katedry zdobí i úspěšná výzkumná činnost, která byla zaměřena zejména na problematiku dětských exantémových onemocnění (zejména spalniček, kdy úspěšný eliminační program byl veden prof. J. Šejdou), nozokomiálních nákaz, virových hepatitid, vytvoření a zavedení celostátního systému drogové epidemiologie, ale i ekonomických dopadů výskytu infekčních onemocnění a hodnocení jejich dlouhodobých trendů.

Tradicí práce subkatedry je i příprava a široká distribuce výukových materiálů, ať už formou manuálů, terminologických slovníků, řady učebnic a monografií, souborů modelových situací a příkladů k samostatnému řešení, či několika e‑learningových kurzů s obecně platnou či aktuální tematikou. Při kurzech a stážích katedra poskytuje veškeré výukové materiály, a to jak v klasické, tištěné podobě, tak i elektronické. Všem účastníkům našich školicích akcí jsou poskytovány konzultace.

doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.