Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Gynekologie a porodnictví je jedním ze základních oborů primární zdravotní péče. Náplní oboru je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace, posudková činnost a výzkum v oblasti onemocnění ženské reprodukční soustavy. V posledních dvaceti letech zaznamenal obor velmi dynamický růst, jehož výsledkem byla atomizace základního oboru na velmi specializované odborné oblasti. Tento jev klade vysoké nároky na změny postgraduálního vzdělávání.

V roce 1998 stanul v čele katedry gynekologie a porodnictví doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., který navázal na tradičně vysokou úroveň postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví a zasloužil se o zásadní změny systému vzdělávání, které si vyžádaly legislativní změny po roce 2004. Přechod od systému dvojstupňového k jednostupňovému, náročný systém akreditací vzdělávacích pracovišť a zejména realizace dalšího vzdělávání v subspecia­lizacích oboru, kterými jsou perinatologie a fetomaternální medicína, onkogynekologie, urogynekologie a reprodukční medicína, znamenaly zásadní posun systému postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví. Nová struktura vzdělávacích programů je cestou k harmonizaci postgraduálního vzdělávání v členských zemích Evropské unie a otevírá našim lékařům možnost uplatnění na celoevropském trhu práce. Na podkladech pro legislativní změny se podílel i kolektiv katedry gynekologie a porodnictví IPVZ v přípravě vzdělávacích programů oboru gynekologie a porodnictví v souladu s evropskými podmínkami.

Hlavní klinickou základnou katedry gynekologie a porodnictví IPVZ je Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze. Ústav patří k nejvýznamnějším perinatologickým centrům v České republice, zároveň však disponuje personálními i provozně‑technickými předpoklady pro poskytování vysoce odborné péče ve všech oblastech oboru gynekologie a porodnictví.

V ústavu dále působí centrum pro léčbu neplodnosti, centrum prenatální diagnostiky, urogynekologické centrum, onkogynekologické centrum, centrum pro léčbu endometriózy a centrum pro léčbu onemocnění prsu. ÚPMD tak zajišťuje optimální podmínky v oblasti výuky a vzdělávání zdravotnických profesí na všech stupních díky své komplexnosti v oblasti péče o ženu a velkému objemu klinické činnosti a dlouholeté zkušenosti pedagogických pracovníků.

Ústav pro péči o matku a dítě zajišťuje postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Díky velkému objemu vysoce specializované péče i péče standardní je způsobilý k efektivní realizaci vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví i oboru reprodukční medicína ve smyslu platné legislativy. Ústav pro péči o matku a dítě je akreditován MZ ČR pro výcvik v základním oboru i v subspecializacích. Kromě národní akreditace udělované MZ ČR získal ÚPMD též mezinárodní akreditace Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví, umožňuje postgraduální výcvik nejen lékařů z České republiky, ale i z ostatních členských zemí EU. Kolektiv katedry gynekologie a porodnictví v rámci IPVZ realizuje pravidelně vzdělávací akce v systému specializačního i celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků. Kromě tradičních specializačních kurzů a stáží jsou to zejména prakticky orientované workshopy zaměřené na osvojení konkrétních odborných výkonů a operačních technik a podobně zaměřené odborné stáže. V budoucnu plánuje katedra gynekologie a porodnictví pokračování intenzivních výukových aktivit v oblasti postgraduálního i kontinuálního vzdělávání s důrazem na praktický výcvik specializovaných dovedností s využitím trenažérové techniky, praktické výuky specifických operačních technik a diagnostických postupů. V oblasti teoretické výuky plánuje katedra další rozvoj e‑learningových aktivit.

Ústav pro péči o matku a dítě je sídlem Centra fetální medicíny, jež poskytuje unikátní vysoce specializovanou péči včetně operací plodu uvnitř dělohy těhotné ženy. Rozsah této péče přesahuje hranice České republiky, a to jak v oblasti poskytované péče, tak v oblasti vzdělávacích aktivit.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Publikace ÚPMD

 • Krofta, L., a kol. Ultrazvuk prvního trimestru. Praha: Maxdorf, 2017.
 • Madar, J. Ulčová‑Gallová, Z., a kol. Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce. Praha: Mladá fronta, 2016.
 • Štembera, Z. Rodička včera, dnes a zítra. Praha: Maxdorf, 2016.
 • Feyereisl, J., Křepelka, P., a kol. Naše dítě. Než se narodí… až se narodí. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015.
 • Křepelka, P. Poruchy menstruačního cyklu. Praha: Mladá fronta, 2015.
 • Křepelka, P., Záhumenský, J., Procházka, M. Dystokie ramének. Praha: Maxdorf, 2016.
 • Vlk, R., Procházka, M., Měchurová, A., Šimetka, O., Janků, P. Preeklampsie. Praha: Maxdorf, 2015.
 • Straňák, Z., Janota, J. Neonatologie. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015.
 • Straňák, Z. Resuscitace a post‑resuscitační péče o novorozence pro lékaře i nelékařské profese. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015.
 • Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec: pro sestry z novorozeneckých oddělení I, Patologické stavy u donošených novorozenců. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015.
 • Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec: pro sestry z novorozeneckých oddělení II, Diagnostické, vyšetřovací a terapeutické postupy u donošených novorozenců. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015.
 • Měchurová, A. Kardiotokografie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2014.
 • Straňák, Z., Chrásková, J., Lamplotová, L. Základy neonatologie pro porodní asistentky. 2. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, 2014.
 • Štembera, Z., Dittrichová, J., Sobotková, D., a kol. Perinatální neuropsychická morbidita dítěte. Praha: Karolinum, 2014.
 • Ostró, A., Feyereisl, J. Peripartální hemoragie. Zlín: Tigris, 2013.
 • Křepelka, P. Hormonální antikoncepce – zásady bezpečné praxe. Praha: Mladá fronta, 2013.
 • Ľubušký, M., Krofta, L., Hašlík, L., Marková, I. Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství. Praha: Mladá fronta, 2013.
 • Janota, J., Straňák, Z. Neonatologie. Praha: Mladá fronta, 2013.
 • Měchurová, A. Kardiotokografie. Minimum pro praxi. Praha: Maxdorf, 2012.
 • Jirásek, J.E. Atlas of Human Prenatal Morphogenesis. Dordrecht: Springer, 2011.
 • Kolařík, D., Halaška, M., Feyereisl, J. Repetitorium gynekologie. 1. a 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2008 a 2011.
 • Kučera, E., Fait, T., a kol. Hyperestrogenní stavy v gynekologii. Praha: Maxdorf, 2011.
 • Krofta, L., Feyereisl, J. Průvodce ženy s močovou inkontinencí. Praha: Mladá fronta, 2010.
 • Turyna, R., Sláma, J. Kolposkopie děložního hrdla. Praha: Galén, 2010.
 • Sobotková, D., Dittrichová, J. a kol. Narodilo se s problémy, a co bude dál? Praha: Triton, 2009.
 • Štembera, Z. Perinatální epidemiologie. Praha: Karolinum, 2007.
 • Sobotková, D., Dittrichová, J. Hra ve vývoji dětí v prvním roce života. Praha: Grada Publishing, 2006.
 • Kobilková, J., et al. Základy gynekologie a porodnictví. Praha: Galén, 2005.
 • Dittrichová, J., Papoušek, M., Paul, K. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha: Grada Publishing, 2004.
 • Netval, M., Homolka, J., Křepela, K., Feyereisl, J., a kol. Mimoplicní tuberkulóza. Praha: Grada Publishing, 2004.
 • Jirásek, J. E. An Atlas of Human Prenatal Developmental Mechanics. Anatomy and Staging. London: Tailor and Francis, 2004.
 • Štembera, Z. Historie české perinatologie. Praha, Maxdorf, 2004.
 • Zwinger, A., et al. Porodnictví. Praha, Galén, 2004.
 • Sobotková, D., Dittrichová, J., a kol. Narodilo se s problémy a co bude dál? Praha, Grada Publishing, 2003.
 • Jirásek J. E. An Atlas of the Human Embryo and Fetus Development. New York: The Parthenon Publishing Group, 2001.
 • Pilařová, M., Pöthe, P. Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence. Praha: Futurum, 2001.