Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Lékařská genetika byla u nás uznána jako samostatný lékařský obor v roce 1973 (jako prvý v Evropě). Nicméně počátky postgraduálního vzdělávání v klinické genetice se datují od roku 1966. Iniciativa prof. MUDr. Márie Kučerové, DrSc., vedla k ustavení subkatedry klinické genetiky v rámci katedry pediatrie. Atestace lékařů genetiků probíhají od téhož roku, atestace nelékařů genetiků (laboratorních pracovníků, vysokoškoláků) od roku 1989. Prof. M. Kučerová vedla subkatedru do roku 2002. V témže roce ředitel IPVZ dodatkem č. 2 k organizačnímu řádu Institutu změnil zařazení pracoviště na katedru lékařské genetiky, označení bylo posléze upraveno na katedru genetiky. Od 1. září 2002 byl na základě konkurzního řízení jmenován vedoucím prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., který katedru vede dosud.

Současné personální obsazení je minimální (celkem 0,5 úvazku pro vedoucího a jeho asistentku). Nicméně se podařilo vytvořit široký tým špičkových externích spolupracovníků vybraných z pracovišť lékařské genetiky celého státu: prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. – Ústav biologie a lékařské genetiky (ÚBLG) 2. LF UK, prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. – Centrum nádorové cytogenetiky 1. LF UK, prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. – vědecký pracovník, prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. – Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. – Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK, prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. – Pediatrická klinika 2. LF UK, prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc. – ÚBLG 2. LF UK, doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav, Brno, doc. RNDr. Zuzana Zemanová, Ph.D. – Centrum nádorové cytogenetiky 1. LF UK, doc. MUDr. Alica Baxová, CSc. – ÚBLG 1. LF UK, doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. – Centrum molekulární biologie a genové terapie, Brno, doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. – Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK, prim. MUDr. Markéta Havlovicová – ÚBLG 2. LF UK, MUDr. Vladimír Gregor – Ambulance lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice a 3. LF UK, MUDr. Anna Křepelová, CSc. – ÚBLG 2. LF UK, RNDr. Drahuše Novotná – ÚBLG 2. LF UK, RNDr. Lenka Dvořáková, Ph.D. – Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK, prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. – Neurologická klinika 2. LF UK, MUDr. Radka Pourová, Ph.D. – ÚBLG 2. LF UK, Ing. Jitka Štekrová – ÚBLG 1. LF UK; MUDr. Jan Diblík, Ph.D. – GENNET, Praha.

Genetika, resp. genomika zasahuje všechny medicínské specializace a uplatňuje se v nich, doménou posledních let jsou vzácná onemocnění.

Vybraní pracovníci zajišťují dvakrát ročně týdenní stáže, dvakrát ročně dvoudenní kurz klinické genetiky před atestací pro lékaře i nelékaře a dvakrát ročně jednodenní kurz psychologie genetického poradenství. Aktivně se podílejí ve všech povinných postgraduálních předatestačních praxích daných vzdělávacími programy.

Atestace se každoročně konají dvakrát. Atestační komise vybraná z týmu katedry testuje teoretické i praktické znalosti atestantů, včetně hodnocení atestačních prací.

Od roku 1973 do konce roku 2016 úspěšně proběhlo 164 atestací lékařů-genetiků, z toho 68 za posledních 15 let. Vysokoškoláků‑nelékařů pracujících v genetických laboratořích úspěšně absolvovalo atestaci z klinické genetiky 314, z toho 220 za posledních 15 let.

Pracovníci katedry aktivně spolupracují zejména s katedrou biochemie, aktivně se účastní kurzu AKK, včetně závěrečného přezkoušení.

Pracovníci katedry rovněž přeložili dvě základní publikace z oboru, a to Thompson a Thompson. Klinická genetika, 6. vydání, Praha: Triton, 2004 a Pritchard, D. J., Korf, B. R. Základy lékařské genetiky. Praha: Galén, 2007.

Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.