Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra gastroenterologie zahájila činnost na II. interní klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice zprvu pod vedením prof. MUDr. Jaromíra Chlumského, DrSc., a následně doc. MUDr. Vladislava Krtka, CSc. V roce 1998 byla katedra převedena na II. interní oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN) a jejím vedoucím se stal prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Pracoviště bylo zaměřeno nejen na klinickou medicínu, ale především na výuku endoskopických technik, a to ve spolupráci s Klinikou hepatogastroenterologie IKEM, jejíž pracovníci zajišťovali a dodnes zajišťují významnou část výuky hepatologie.

V 90. letech vyvstaly nové závazky vojenské zdravotní služby, jejichž realizace vyžadovala v ÚVN změnu organizace oboru vnitřní lékařství. Proto 1. 1. 2005 proběhla transformace všech interních oddělení ÚVN v jedno klinické pracoviště a byla zřízena Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a ÚVN. Páteří kliniky bylo nově vzniklé Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu (OGHM), pracoviště s vysokou odbornou prestiží a spoluprací s předními zahraničními klinikami. Oddělení se od svého vzniku podílelo na pregraduální výuce gastroenterologie v rámci výuky interního lékařství 5. a 6. ročníku 1. LF UK a současně převzalo i podíl na postgraduální výuce lékařů v rámci subkatedry gastroenterologie IPVZ.

Těžištěm práce subkatedry zůstává především postgraduální příprava lékařů zařazených do oboru gastroenterologie. V současné době je toto vzdělávání založeno na koncepci, která byla vytvořena pracovníky subkatedry a která byla do dnešní podoby formována především v letech 2005–2011. Aktuální vzdělávací programy zahrnují povinné dlouhodobé stáže na akreditovaných pracovištích v celé České republice i aktivní hands‑on výuku endoskopických technik na endoskopických simulátorech a animálních modelech. V obou těchto výukových programech hraje ÚVN významnou roli.

V důsledku rozvoje endoskopie v posledních letech je subkatedra hlavním výukovým pracovištěm organizujícím hands‑on kurzy výuky endoskopie na elektronickém simulátoru a na animálním modelu (diagnostická kolonoskopie, endoskopická polypektomie a mukozální resekce, endoskopická hemostáza a terapie perforace gastrointestinálního traktu [GIT]). Dále organizuje praktické stáže zaměřené na výuku diagnostických a terapeutických endoskopických technik (endoskopie horní části GIT, endoskopická ultrasonografie, terapeutické endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie [ERCP]) a dále kurzy hepatologie. Výuka endoskopických metod probíhá na Oddělení gastrointestinální endoskopie (OGIE), které vzniklo v roce 2011. Subkatedra gastroenterologie v ÚVN úzce spolupracuje i s dalšími pracovišti, například s II. interní gastroenterologickou klinikou FN Hradec Králové nebo Oddělením gastroenterologie, metabolismu a výživy FN Ostrava. Významný je i příspěvek subkatedry k výuce v dalších oborech formou přednášek na odborných akcích pořádaných v rámci postgraduálních kurzů v chirurgii, vnitřním lékařství, intenzivní medicíně či klinické biochemii.

Kromě postgraduální výuky se některé aktivity subkatedry dlouhodobě zaměřují na problematiku kolorektálního karcinomu (KRK). Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., je předsedou Rady pro screening kolorektálního karcinomu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Na základě projektu sekundární prevence KRK, na jehož vzniku se řada pracovníků subkatedry dlouhodobě podílela, byl v roce 2000 zahájen celoplošný populační screening KRK. Za činnost v oblasti prevence KRK byla vedoucímu subkatedry udělena v roce 1999 cena Evropské endoskopické společnosti (ESGE).

Posledním významným aspektem subkatedry je výzkumná činnost. Pracoviště je úspěšným řešitelem řady grantových projektů Ministerstva zdravotnictví ČR s výsledky, které byly publikovány v mezinárodním odborném tisku a v domácích monografiích. Některé z těchto publikací měly významný dopad na klinickou praxi, např. zpřesnění endosonografické diagnostiky pankreatických lézí, využití kapslové kolonoskopie v diagnostice premaligních lézí v tlustém střevu a konečníku a dále nové možnosti minimálně invazivního pooperačního sledování pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.