Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Motto: „Nejdůležitější věcí v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“ P. Drucker, 1909–2005

Foniatrie je z historického pohledu poměrně mladý lékařský obor, který v Evropě vznikl úsilím osvícených lékařů z Berlína, Vídně a Prahy na počátku 20. století. Vynikající českou osobností, která se na tomto vývoji podílela, je prof. MUDr. Miloslav Seeman, DrSc. Je proto považován za jednoho ze zakladatelů foniatrie v evropském měřítku. Po svém návratu z Berlína a Vídně založil prof. Miloslav Seeman první samostatné foniatrické oddělení při otopharyngologické klinice prof. MUDr. Otakara Kutwirta, DrSc., který byl novému oboru velmi nakloněn, stejně jako jeho nástupce prof. MUDr. Antonín Přecechtěl. V roce 1922 vznikla foniatrie v Československu jako nástavbový obor na ORL. Už v této době se prof. Seeman zabýval postgraduální výchovou a umožňoval na svém oddělení stáže lékařů, ale i učitelů, kteří se zajímali o nápravu vývojových i jiných řečových vad. V roce 1956 se foniatrické oddělení stává zcela samostatným oddělením ve vlastní budově v Žitné ulici a velmi brzy se stává centrem vzdělávání ve fonia­trii pro tehdejší Československo, ale i pro zájemce z jiných evropských zemí. V roce 1958 bylo rozšířeno o lůžkové oddělení a v roce 1997 se stalo samostatnou klinikou tehdejší Fakulty všeobecného lékařství. V roce 1966 bylo z iniciativy prof. Miloslava Seemana zřízeno místo odborného asistenta na klinice ORL tehdejšího Ústavu pro doškolování lékařů. Jako první zastával tuto funkci prof. MUDr. Alexej Novák, CSc., a to až do roku 1969, kdy na jeho místo nastoupil doc. MUDr. František Šram a výuka se přesunula z Foniatrické kliniky na ORL kliniku ILF v Nemocnici Na Bulovce. Tam byla také v roce 1987 založena subkatedra foniatrie a audiologie ILF, která zde pod vedením doc. Františka Šrama působila do roku 1990, kdy založil Centrum péče o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu a kde sídlo subkatedry zůstalo až do roku 1999. V roce 1999 se postgraduální výchova ve foniatrii navrátila na Foniatrickou kliniku a vedoucím subkatedry se stal MUDr. Ivan Jedlička, který ji vedl do roku 2000, kdy vedení převzal MUDr. Miloš Vohradník, CSc. Ten subkatedře vtiskl mnoho koncepčních zásad, podílel se na vypracování specializační náplně ve foniatrii včetně koordinace s prací logopedů, jejichž školení probíhá rovněž na Foniatrické klinice. Po nešťastném předčasném úmrtí MUDr. Miloše Vohradníka se od roku 2002 ujal vedení subkatedry prof. MUDr. Milan Lašťovka, DrSc. Za jeho působení byl důraz na vzájemnou součinnost lékařů a klinických logopedů doložen novým názvem subkatedry, který lépe vystihoval tuto skutečnost – subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie. Od roku 2004 dosud subkatedru vede MUDr. Libor Černý, Ph.D. V souladu s opakovanými změnami legislativy byl postupně upravován i název subkatedry, zajišťující výuku nástavbového oboru foniatrie a audiologie a nelékařského oboru klinická logopedie. Na pracovišti Foniatrické kliniky a v dalších prostorách IPVZ v posledních 15 letech probíhalo vzdělávání a následně i atestace 50 foniatrů a přes 400 klinických logopedů. Daří se tedy zajišťovat generační obměnu odborníků ve foniatrii a audiologii, jejichž počet je po mnoho desítek let stabilně přibližně 100 praktikujících lékařů. Řady klinických logopedů se postupně rozrůstají aktuálně k počtu 800. Subkatedra též pečuje o kontinuální vzdělávání, které je nezbytné při rychlém rozvoji v audiologické a protetické technice, ale především při velmi rychlém rozvoji celého oboru v oblasti poruch sluchu, řeči, hlasu a polykání. O úspěšnosti činnosti subkatedry svědčí stále vysoká naplněnost vzdělávacích akcí i zájem o spolupráci z některých souvisejících oborů.

Prof. MUDr. Milan Lašťovka, DrSc.,
MUDr. Libor Černý, Ph.D.