Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V období 65 let existence IPVZ se v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví farmaceutické obory v této instituci postupně profilovaly v činnostech vzdělávacích, vědecko‑výzkumných a legislativních. V těchto oblastech se v posledním období katedra zaměřovala především na výuku formou kurzů, odborných stáží a konzultací.

Vedle katedry lékárenství a její subkatedry klinické farmacie se katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv zabývá specializačním vzděláváním ukončeným atestačními zkouškami v oborech farmaceutická technologie, radiofarmaka, příprava radiofarmak (pro nelékařská zdravotnická povolání) a laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.

Pro tyto obory pořádá katedra pravidelné kurzy, odborné stáže a konzultace, při kterých spolupracuje se zdravotnickými zařízeními IKEM, SÚKL, farmaceutickými výrobními podniky a pracovišti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) v Brně a s řadou jiných kateder nebo subkateder IPVZ.

Spolupráce rovněž přestavuje členství ve vědeckých radách, výuku v oblasti radiofarmacie a farmaceutické technologie, oponentní řízení grantových projektů a zahraničních i domácích publikací vhodných i pro postgraduální vzdělávání. Od roku 1971 vedl katedru doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D., který z funkce předsedy České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) (1990–2002) zajišťoval členství, účast a spolupráci s Mezinárodní farmaceutickou federací (FIP) a Evropskou federací pro farmaceutické vědy (EUFEPS).

Rovněž jeho funkce vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská farmacie se sídlem na katedře farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ (1994–2014) umožnila spoluprací se zdravotnickými zařízeními vznik řady publikací v domácích i zahraničních periodikách jako výsledek řešení grantových projektů anotovaných v rámci katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ.

Od 1. 2. 2018 je vedoucí katedry PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D., která má dlouholeté zkušenosti s individuální přípravou léčiv, je členkou Lékopisné komise a autorkou řady odborných publikací. Katedra je řešitelem grantových úkolů a účastníkem oponentních řízení a posudků pro MZ ČR, MPO ČR, UK, VFU, VEGA (SR). V období šedesáti pěti let existence IPVZ farmaceutické katedry vždy tvořily významnou součást pedagogického procesu a vědecko‑výzkumné činnosti této vzdělávací instituce. Přispěly k vysoké úrovni postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, ve farmacii a v oblastech s ní souvisejících.

Doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.