Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Od posledního jubilejního sborníku IPVZ při 50. výročí této organizace uplynulo 15 let. V průběhu této doby prožila subkatedra dorostového lékařství (SDL) IPVZ výrazné „zeštíhlení“ až na zcela esenciální úroveň. Z původních 2,5 pracovního úvazku se možnosti subkatedry snížily na 0,1 úvazku pro vedoucího subkatedry.

Péče o dospívající u nás je v současné době v kompetenci dětských lékařů. Dorostové lékařství je ve svých podstatných specifikách od svého zrodu směřováno spíše do primární péče. Téma dorostu je tedy rozvíjeno v úzké spolupráci především s katedrou praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ a profesní i odbornou organizací praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD).

Čím se tento medicínský obor v posledních patnácti letech nejvíce zabývá? Je to studium a hledání praktických přístupů k rizikovému chování v dospívání.

SDL se již v roce 2005 podílela na Manuálu pro provádění preventivních prohlídek v ordinacích PLDD, kde je zdůrazněno důsledné provádění „psychosociálního screeningu“ u dospívajících a potřeba preventivního pohovoru v citlivých otázkách rizikového chování.

Dále jsme se zaměřili především na prevenci v oblasti zneužívání návykových látek (NL). Ve spolupráci se společností CEPROS – centrum pro podporu rozvoje společnosti, o.s., se podařilo získat finanční prostředky na vypracování rozsáhlejšího Manuálu drogové prevence v praxi PLDD, který s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR vyšel poprvé v roce 2006. Manuál přináší podrobnou informaci o účincích NL, návod na přiměřené preventivní pohovory formou krátké intervence, podle míry rizika a kontakty v regionu, které by měl PLDD znát a směřovat tam dospívající s větším problémem s NL. Na vydání manuálu navázal seriál regionálních seminářů na toto téma v těsné spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) ČR. V rámci seminářů byl praktickým lékařům předán také článek o krátkodobých a dlouhodobých účincích kanabinoidů, který jsme s doc. MUDr. Janou Hamanovou, CSc., a PhDr. Ladislavem Csémym publikovali v Česko‑slovenské pediatrii v roce 2007.

Primář MUDr. Pavel Kabíček, CSc., který je od roku 2003 vedoucím a současně jediným pracovníkem SDL, získal grant na téma Intoxikace NL u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR. Výskyt akutních intoxikací zmapoval ve spolupráci s primáři a dalšími lékaři dětských lůžkových oddělení, na 30 odděleních, v průběhu 5 let (2006–2010) a prokázal zvýšení počtu akutních intoxikací alkoholem, které končí v nemocničním ošetření.

Primář P. Kabíček se také podílel na dvou výzkumech efektivity krátké intervence v oblasti NL v ordinacích PLDD. První studie byla provedena v 8 a druhá v 64 ordinacích PLDD. Obě jasně ukázaly efektivitu krátké intervence oproti běžným preventivním prohlídkám, kde se o NL většinou nehovoří. První z těchto studií byla ještě ve srovnání se souborem amerických adolescentů publikována v prestižním časopisu Pediatrics (impakt faktor 6,16).

Práce na prosazování plošného provádění krátké intervence v oblasti NL u adolescentů pak pokračovala dvojí inovací „Manuálu“ (2012 a v současné době) a snahou prosadit preventivní pohovory do potřebné, pojišťovnami hrazené zdravotní péče o dospívající. Myslím, že je velmi šťastné, že v poslední době je tato práce metodicky i organizačně úzce propojena se Společností pro návykové nemoci ČLS JEP, se subkatedrou návykových nemocí IPVZ a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

V IPVZ vznikl v roce 2015 e‑learning na toto téma a po konzultacích s odbornými zástupci PLDD a dětského lékařství se podařilo inkorporovat do vzdělávacího programu nově vznikajícího oboru pediatrie (vzniklého spojením dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost) dva dny s tématem dospívání, jeden na téma rizikového chování a druhý na téma posudkové problematiky v dospívání.

Primář P. Kabíček provádí na půdě IPVZ pravidelnou přednáškovou činnost pro katedru PLDD, dětského lékařství, hygieny a epidemiologie, pro subkatedru návykových nemocí a v rámci modulu pediatrie pro zahraniční lékaře před aprobační zkouškou. Dále přednáší pravidelně na 1. LF UK. Je zapojen do mezinárodních organizací dorostové medicíny a v roce 2014 vydal jako hlavní autor (s 18 spoluautory) monografii Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví (343 stran). V posledních pěti letech působí na Pediatrické klinice 1. LF UK a IPVZ v Thomayerově nemocnici v Praze‑Krči, kam se také přenesla klinická základna oboru dorostové lékařství.

Prim. MUDr. Pavel Kabíček, CSc.