Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra diabetologie patří k relativně později založeným pracovištím IPVZ.

Vznikla v roce 1985 v rámci tehdejšího Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) jako odnož katedry vnitřního lékařství. Její vznik přímo souvisel s oficiálním přijetím Národního diabetologického programu, který byl součástí programu kardiovaskulárního a u jehož zrodu stáli prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., a další. Tento program byl přijat v roce 1984 a tehdejší Československo bylo vůbec první zemí v Evropě, která takovýto vládou podporovaný léčebně preventivní program měla. Potěšitelné je, že diabetologický program nebyl pouhou deklarací, ale reálně vedl k vytvoření sítě specializovaných diabetologických ambulancí, vzniku diabetologických center a změnám ve vzdělávání v oboru diabetologie, který se v té době stal samostatným nástavbovým oborem.

Prvním vedoucím subkatedry diabetologie byl prof. Jaroslav Rybka a sídlem subkatedry byla interní klinika dnešní Baťovy nemocnice ve Zlíně, jejímž přednostou prof. Jaroslav Rybka v té době byl. Zásluhou prof. Jaroslava Rybky získalo pracoviště záhy také statut centra spolupracujícího se Saintvincentskou deklarací, což bylo první evropské mezinárodní usnesení, jehož cílem bylo zlepšit péči o nemocné s diabetem a redukovat výskyt orgánových komplikací diabetu. V té době byl sepsán první vzdělávací program v nástavbovém oboru diabetologie, metabolismu a výživy, který byl dvouletý a navazoval na atestaci 1. stupně z vnitřního lékařství (délka přípravy tři roky). Na zlínské interní klinice, kde v té době pracovala řada zapálených internistů – mezi nejaktivnější spolupracovníky prof. Jaroslava Rybky tehdy patřila také MUDr. Anna Gregorová, CSc., začaly probíhat první vzdělávací kurzy a subkatedra organizovala první atestace v oboru.

V roce 1991 byl vedoucím subkatedry diabetologie jmenován prof. Vladimír Bartoš a sídlem se stala jedna z interních klinik IKEM Praha, zpočátku to byla Klinika diabetologie a experimentální terapie a po reorganizaci Centrum diabetologie IKEM. Profesor Bartoš vedl subkatedru do roku 2004 a bylo to období spojené s největším rozkvětem oboru. V té době vznikl důkladný vzdělávací program v oboru diabetologie, která byla stále nástavbovým oborem vnitřního lékařství. Jeho základním atributem byla komplexní příprava v široké interně se zřetelem na léčbu komplikací diabetu, což předpokládalo zevrubné znalosti z dalších interních oborů, jako je kardiologie, nefrologie, angiologie, ale i intenzivní medicíny, chirurgie, oftalmologie či neurologie. Subkatedra pořádala nejen specializační kurzy před atestací z diabetologie, ale řadu dalších vzdělávacích akcí pro praktické lékaře či internisty a účastnila se i činností dalších kateder Institutu. Na klinice diabetologie probíhaly praktické stáže ve specializovaných oblastech oboru diabetologie, který měl na půdě IKEM významnou podporu a souvisel s rozvojem transplantačně‑dialyzačního programu diabetiků, jehož motorem byl právě profesor Bartoš. Jeho zásluhou bylo v IKEM zřízeno první hemodialyzační oddělení pro diabetiky v tehdejším Československu a v roce 1983 byla provedena první kombinovaná transplantace pankreatu a ledviny u diabetika. Rozvoj transplantačního programu u diabetiků si vynutil rozvoj celé široké klinické diabetologie, včetně intenzifikované léčby inzulinem, edukačních programů a péče o další vaskulární komplikace diabetu. Mezi asistenty subkatedry v této době patřili například nynější profesoři prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., prof. MUDr. František Saudek, DrSc., prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., či doc. MUDr. Petr Bouček, Ph.D. Na pracovišti pracovala řada dalších významných odborníků, kteří se významně zasloužili o rozvoj diabetologie, a to se logicky příznivě odrazilo na kvalitě akcí organizovaných subkatedrou. Tehdejším vedoucím metabolické jednotky a průkopníkem intenzifikované léčby inzulinem a parenterální výživy byl například prof. Michal Anděl, který začátkem 90. let sice změnil působiště, stal se přednostou II. interní kliniky FNKV v Praze, ale v kurzech subkatedry stále přednášel. Pracovala zde MUDr. Marie Dryáková, CSc., která se zabývala léčbou inzulinovými pumpami, doc. Bouček či prof. Saudek, kteří se věnovali transplantační problematice a renálním komplikacím diabetu, prof. Jirkovská, která zavedla systematické edukační programy pro nemocné s diabetem a založila podiatrickou ambulanci pro nemocné se syndromem diabetické nohy, či prof. Pelikánová a MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc., které se zabývaly inzulinovou rezistencí a léčbou projevů metabolického syndromu. Subkatedra také systematicky spolupracovala s pracovišti Thomayerovy nemocnice. Oční problematiku v kurzech přednášel doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., diabetické neuropatii se věnovala MUDr. Helena Vondrová, CSc. Diabetu 2. typu a komorbiditám souvisejícím s inzulinovou rezistencí se věnoval doc. MUDr. Jiří Válek, CSc., který v té době vedl oddělení pro diabetes mellitus 2. typu a staral se o rozvoj méně atraktivní, avšak velmi významné oblasti týkající se prevence kardiovaskulárních komplikací. Zásluhou doc. Válka začaly být ve spolupráci s katedrou všeobecného lékařství ILF, jejíž vedoucí byla tehdy MUDr. Libuše Válková, systematicky organizovány kurzy diabetologie pro praktické lékaře.

V roce 2004 byla vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ jmenována prof. Terezie Pelikánová, která v roce 1996 nahradila prof. V. Bartoše ve funkci přednosty Centra diabetologie IKEM a která vede tuto subkatedru dosud. Zároveň je od roku 2004 dosud předsedkyní akreditační komise MZ ČR, zpočátku pro obor diabetologie a poté pro obor endokrinologie a diabetologie.

Aktivita subkatedry pod vedením prof. Pelikánové zpočátku utěšeně narůstala v souvislosti s revizí vzdělávacího programu, k němuž došlo v roce 2004 a v němž byla zakotvena povinnost stáží na akreditovaných pracovištích. Na klinice přibyly stáže v podiatrii, v edukaci, v diabetické nefropatii či v diabetologii na lůžkovém oddělení. Kromě specializačních předatestačních kurzů byla poptávka po kurzech pro praktické lékaře, kterými ročně prošlo přes 150 lékařů, ročně atestovalo v oboru asi 35 lékařů a obdobný počet zájemců se do oboru hlásil.

Rok 2010 znamenal radikální změnu ve vzdělávacím systému. Obor diabetologie se sloučil s oborem endokrinologie a stal se základním oborem specializačního vzdělávání se všemi důsledky. Dnes je hlavní náplní subkatedry organizace specializovaných stáží v oboru diabetologie pro lékaře. Jsou to 14denní stáže na podiatrické ambulanci, týdenní stáže v edukaci diabetiků léčených intenzifikovanými inzulinovými režimy, týdenní stáže v endokrinologii a osteologii, stáže v péči o diabetické onemocnění ledvin, dvoudenní stáže v technologiích (kontinuální monitorace glykemií a inzulinové pumpy) vázané na edukační kurzy diabetiků v uvedené problematice a další. Stáže na podiatrické ambulanci jsou vypisovány i pro lékaře z jiných oborů, například pro chirurgy, dále pro podiatrické sestry a protetiky. Vzhledem ke klesajícímu zájmu o kurzy pro praktické lékaře a internisty byly v letošním roce do plánu nově zařazeny třídenní kurzy, které seznamují s technologiemi v diabetologii a jsou určeny pro diabetology a edukační sestry.

V průběhu let byla vydána celá řada monografií a studijních materiálů, které slouží pro potřeby vzdělávání v oboru diabetologie pro lékaře a sestry, ale také celá řada brožur a edukačních materiálů pro sestry.

Z nich vybírám následující:

 • Pelikánová, T., Bartoš, V., et al. Praktická diabetologie. (Eds 1–6). Rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 1996, 2000, 2003, 2010, 2011, 2018.
 • Kolektiv autorů IKEM. Diabetes mellitus – příčiny, komplikace, léčba. Příručka pro pacienty. Praha: IKEM, 1992.
 • Jirkovská, A. Léčba diabetu kontinuální podkožní infuzí inzulínu. Brno: Medatron, 1997.
 • Jirkovská, A., Havlová, V. Dieta pro diabetiky tradiční i netradiční. Praha: Svaz diabetiků ČR, 1997.
 • Pelikánová, T., Bartoš, V. Diabetologie pro praxi, Praha: Triton, 1999.
 • Pelikánová T., Řehák, Vratislav, Alušík Š., ed. Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu: postgraduální klinický projekt. Praha: Triton, 2003.
 • Adamec, M., Saudek, F. Transplantace slinivky břišní a diabetes mellitus. Praha: Galén, 2005.
 • Jirkovská, A., a kol. (ed). Syndrom diabetické nohy. Komplexní týmová péče. Praha: Maxdorf, 2006.
 • Pelikánová, T. Trendy soudobé diabetologie. Svazek 11. Praha: Galén, 2007.
 • Zamrazil, V., Pelikánová, T. Akutní stavy v endokrinologii a diabetologii. Praha: Galén, 2007.
 • Brunová, J., Bruna, J. Praktická endokrinologie. Praha: Maxdorf, 2009.
 • Jirkovská, A., a kol. Léčba inzulinovou pumpou. 5. vydání. Praha: 2009.
 • Saudek, F. Transplantační léčba diabetu. Příručka pro pacienty s diabetem a jejich blízké. Praha: Maxdorf, 2010.
 • Bouček, P. Diabetická nefropatie, Praha: Maxdorf, 2011.
 • Jirkovská, A., Bém, R., a kol. Praktická podiatrie, Praha: Maxdorf, 2011.
 • Jirkovská, A. Léčba diabetu inzulinovou pumpou, 4. vydání. 2011.
 • Kahleová, H., Pelikánová, T., Havlová, V., Milatová, R. Vegetariánská strava v léčbě diabetu. Praha: Maxdorf, 2013.
 • Jirkovská, A., a kol. Jak si kontrolovat a zvládat diabetes. Manuál pro edukaci diabetiků. 4. vydání. Praha: Mladá fronta, 2014.
 • Fejfarová, V., Jirkovská, A., a kol. Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením. Praha: Maxdorf, 2015.
 • Jirkovská, A., a kol. Kaleidoskop léčby inzulinem. Praha: Mladá fronta, 2015.
 • Sosna, T., a kol. Diabetická retinopatie. 2. vydání. Praha: Axonite, 2016.
 • Havlová, V., Jirkovská, A. Recepty se sníženým obsahem tuků a zvláště cholesterolu. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2016.
 • Jirkovská, A., a kol. Skupinová edukace. Jak na to. Praha: Geum, 2017.

Na činnosti subkatedry diabetologie IPVZ se podílí kolektiv lékařů a sester Centra diabetologie IKEM, kterému touto cestou velmi děkuji.

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.