Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Problematika diagnostiky a léčby dětských solidních nádorů byla tak rozšířena o nejčastější dětské zhoubné nádorové onemocnění – leukemii, transplantaci krvetvorných buněk a neonkologická krevní onemocnění (hemofilii, selhání kostní dřeně, anemii, autoimunitní cytopenii atd.). Součástí kliniky se rovněž staly výzkumné laboratoře průtokové cytometrie a molekulární genetiky, které pod hlavičkou Childhood Leukemia Investigation Prague (CLIP) vytvořily s laboratořemi zabývajícími se diagnostikou a výzkumem solidních nádorů společné Laboratorní centrum.

Klinika dětské hematologie a onkologie je největším pracovištěm svého druhu v České republice. Ročně je zde diagnostikováno cca 180 nových zhoubných nádorových onemocnění, provedeno 30–50 alogenních i autologních transplantací krvetvorných buněk u dětí s leukemií, neuroblastomy, maligními lymfomy, selháním kostní dřeně, vrozenými poruchami imunity a dědičnými metabolickými vadami. V ambulancích kliniky je sledováno více než 2 000 vyléčených pacientů, v řadě případů již dospělých léčených pro nádor v dětství. V ambulanci pro dlouhodobé sledování je s těmito bývalými pacienty řešena problematika pozdních následků nádorů a jejich léčby a vytvářeny doporučené postupy pro jejich včasný záchyt, s kterými jsou seznamováni pacienti i odborná veřejnost. Součástí kliniky je neuroonkologické centrum, každoročně diagnostikující 40–50 nových nádorů mozku, druhého nejčastějšího nádoru u dětí po leukemiích, charakterizovaných odlišnostmi od mozkových nádorů dospělých, vysokým rizikem pozdních následků a u některých typů nádorů malou šancí na vyléčení.

Klinika ke své léčebně preventivní péči využívá komplementu FN v Motole a spolupráce s vysoce specializovanými pracovišti největší české nemocnice. Ve výzkumu se orientujeme zejména na problematiku nejčastějších nádorů dětského věku, jako jsou leukemie, neuroblastom a nádory mozku. Stranou nezůstává ale ani problematika neonkologických krevních onemocnění a poruch imunity. Klinika je zapojena do mezinárodní spolupráce výzkumné i léčebné. Léčbu řady nádorů rozvíjíme v mezinárodních akademických klinických studiích, ve výzkumu zaujímají naši pracovníci vedoucí místa v některých specializovaných projektech zaměřených především na dětskou leukemii. V roce 2015 publikovali pracovníci kliniky celkem 50 odborných sdělení s kumulativním impakt faktorem 332, v roce 2016 57 sdělení s kumulativním impakt faktorem 359. Pracovníci kliniky jsou řešiteli a spoluřešiteli řady grantových projektů získaných v grantových agenturách Grantová agentura ČR (GA ČR) a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR).

Dvoutýdenní povinný kurz dětské onkologie probíhá individuálně pro všechny lékaře připravující se k atestaci z klinické onkologie. Pod vedením zkušených tutorů prochází školenci ambulantní, lůžkovou a laboratorní částí kliniky a seznamují se se specifickou problematikou nádorů dětského věku, tak odlišnou svým složením, biologií, léčebnými postupy a výsledky léčby od nádorů dospělých.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.