Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Dětská gynekologie nověji gynekologie dětí a dospívajících je samostatnou disciplínou, která doplňuje obor gynekologie a porodnictví tak, aby zahrnoval péči o ženu po celý její život. Je jednoznačně preventivním oborem, neboť pečuje o reprodukční zdraví budoucí ženské populace. Vždyť jenom normálně utvářená a správně fungující rodidla jsou nutným předpokladem pro to, aby žena mohla otěhotnět, donosit a porodit zdravý plod.

Vznik dětské gynekologie má své kořeny v rychlém rozvoji lékařství v první polovině 20. století, který vedl k rozvoji subspecializací v klasických oborech. Základní obor gynekologie a porodnictví se v další etapě rozvoje začal rozšiřovat i o problematiku na pomezí jiných oborů. Tak nastal čas, aby gynekologie rozšířila svůj obzor také o poznatky z fyziologie a patologie rodidel v období od narození přes dobu pohlavního dospívání až po dospělost.

Zakladatelem dětské gynekologie jako samostatného oboru se stal prof. MUDr. Rudolf Peter (1900–1966). Na základě svých dlouholetých klinických zkušeností a v úzké spolupráci s pediatry přišel na myšlenku samostatné ambulance pro dětskou gynekologii a otevřel ji v roce 1940 při České dětské nemocnici v Praze. Tím položil základní kámen klinickému oboru dětské gynekologie.

V Československu vychoval prof. Peter pro svůj oblíbený obor řadu klinických spolupracovníků a neúnavně školil i lékaře jiných ústavů. Z jeho žáků a spolupracovníků vynikl nejvíce doc. MUDr. Karel Veselý, DrSc. (1911–1985), který se po prof. Peterovi stal vedoucím představitelem tohoto oboru u nás a pokračoval i ve výzkumné, popularizační a pedagogické činnosti svého učitele.

Dne 1. března 1962 bylo založeno první lůžkové oddělení dětské gynekologie při Dětské fakultní nemocnici v Brně a brzy nato i na Peterově klinice v Praze. Postupně vznikly ambulance v dalších československých městech. V roce 1965 akceptovalo Ministerstvo zdravotnictví ČSR požadavek prof. Petera a doporučilo zřizování krajských ordinářů pro dětskou gynekologii ve všech krajských ústavech národního zdraví. Tím se dětské gynekologii dostalo nejen uznání a popularity, ale i úředního potvrzení její existence.

Od začátku vzniku Institutu postgraduálního vzdělávání byla postgraduální výuka dětské gynekologie zahrnuta nejprve do pedagogické náplně katedry gynekologie a porodnictví (s externími učiteli doc. Karlem Veselým a MUDr. Janem Hořejším, CSc.). Zájem a počty školených lékařů vzrůstal, a tak byla brzy ustavena nástavbová specializační atestace z dětské gynekologie (1982) a pak byl již jen krok ke zřízení subkatedry dětské gynekologie (1997), kterou od jejího počátku vedl prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. Nástavbovou specializační atestaci získalo po dobu jejího trvání v ČR 85 lékařů. V plánu studia a v podmínkách získání tohoto vzdělání byl vždy kladen důraz na orientaci v hraničních oborech, s nimiž měla a má dětská gynekologie společnou problematiku (pediatrie, endokrinologie, dětská chirurgie – zejména břišní a urologická).

Postgraduální výuka dětské gynekologie byla v počátcích spojena s Klinikou porodnictví a gynekologie dospělých a dětí Fakulty dětského lékařství (nynější 2. LF) UK v Londýnské ulici, jejímž prvním přednostou byl právě prof. Rudolf Peter. Lůžkové oddělení dětské gynekologie bylo od roku 1963 součástí této kliniky, i když bylo několikrát detašováno (Ke Karlovu, později na Karlově náměstí). S přemístěním kliniky do FN v Motole se přemístilo i oddělení dětské gynekologie. V roce 2002 bylo toto oddělení z kliniky vyčleněno a od ledna 2003 ustanoveno samostatnou Klinikou gynekologie dětí a dospívajících 2. LF UK. Ta však byla krátce nato v roce 2005 opět zrušena a dětská gynekologie se stala opět součástí Gynekologicko‑porodnické kliniky FN v Motole. Tato klinika byla až do smrti prof. Jana Hořejšího († 18. 11. 2016) klinickou základnou subkatedry dětské gynekologie IPVZ.

Hlavním představitelem gynekologie dětí a dospívajících posledních let, včetně místa vedoucího subkatedry dětské gynekologie IPVZ, byl dlouhá léta prof. J. Hořejší, přímý žák doc. Veselého. Po celý svůj profesní život se věnoval vzdělávání mediků i gynekologů v problematice dětské gynekologie, přednášel a publikoval. Zasloužil se o rozvoj operativy v dětské gynekologii, velkým přínosem byl jeho výzkum diagnostiky gynatrezií a z toho vyplývajících operačních postupů jejich korekce. Působil také na mezinárodním poli, léta byl členem mezinárodních i evropských výborů organizací dětských gynekologů a byl examinátorem mezinárodních zkoušek Fédération Internationale de Gynécologie Infantile et Juvénile (FIGIJ). Profesor Hořejší byl také jedním ze zakladatelů Evropského sdružení gynekologie dětí a dospívajících (EURAPAG), tato organizace byla ustanovena v roce 2008 a prof. Hořejší byl jejím prvním předsedou. EURAPAG úzce spolupracuje s EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynecology). Profesor Hořejší celý svůj život bojoval za tento malý, ale nesmírně potřebný obor. Byl přesvědčený, že lékař, který chce pracovat s dětmi v rámci tohoto oboru, musí být speciálně vzdělán.

Dětská gynekologie byla jako nástavbová specializace zrušena v roce 2010, kdy také byly naposledy udíleny atestace. Subkatedra IPVZ však zůstávala stále, protože IPVZ vždy stál za snahou dětských gynekologů zachovat tento obor, který byl naší chloubou na mezinárodním poli. Především úsilím prof. Jana Hořejšího byla dětská gynekologie opět zařazena do systému postgraduálního vzdělávání v roce 2014. V současné době již opět běží pod hlavičkou IPVZ vzdělávací program, v oboru je zařazeno přibližně 20 lékařů a v červnu 2017 splnili požadavky a získali nástavbovou specializaci po sedmi letech pauzy dva noví gynekologové.

Zájem o získání této nástavbové specializace je trvalý, což se projevuje i rostoucím zájmem o odborné a specializační odborné stáže v dětské gynekologii a zájmem o pořádané kurzy IPVZ. Subkatedra pořádá pravidelně specializační kurz Dětská gynekologie (základní – pro lékaře na počátku erudice v oboru, učí základům vyšetřování, diagnostiky a léčby v gynekologii dětí a dospívajících) a dále kurz Hraniční obory dětské gynekologie, který respektuje interdisciplinární charakter tohoto oboru a je určen pro lékaře dovršující předatestační přípravu nebo lékaře, kteří se chtějí dále vzdělávat a sledovat novinky v oboru a ve spolupracujících oborech.

Posledním počinem prof. Hořejšího bylo zahájení práce na novém a aktualizovaném vydání monografie Dětská gynekologie, jež byla naposledy vydána v roce 1997. Smrtí prof. Jana Hořejšího však práce neskončila a díky týmové práci dětských gynekologů vyšla tato publikace v březnu 2017 v nakladatelství Mladá fronta. Do roku 2017 byla vedoucí subkatedry dětské gynekologie MUDr. Hana Kosová, Ph.D., ­IFEPAG, od 1. 11. 2017 je vedoucí subkatedry MUDr. Helena Neumannová, IFEPAG.

MUDr. Hana Kosová, Ph.D., IFEPAG