Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Obor dětská chirurgie poskytuje diagnostickou a léčebně preventivní péči u chirurgicky nemocných dětí do dovršení 19. roku věku. Tato péče zahrnuje novorozeneckou chirurgii (všechny vrozené vývojové vady s výjimkou kardiochirurgických, neurochirurgických a ortopedických), hrudní chirurgii, abdominální chirurgii, dětskou urologii, onkochirurgii a traumatologii. Garantem této péče je Česká pediatricko‑chirurgická společnost (ČPCHS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Pediatricko‑chirurgická sekce byla součástí Československé chirurgické společnosti do roku 1990. V roce 1990 byla ustanovena samostatná společnost dětské chirurgie v rámci ČLS JEP. Největší zásluhu na vzniku samostatné společnosti měl její zakladatel a první předseda prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. Byl předsedou společnosti od jejího založení až do svého úmrtí v roce 1995. Do roku 1996 byl předsedou doc. MUDr. František Tecl, CSc., a od roku 1996 tři funkční období prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., dvě funkční období prof. MUDr. Richard Škába, CSc., současným předsedou je prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

V roce 1953 byla ustanovena Klinika dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství, která byla zároveň jediným školicím místem tehdejšího Ústavu doškolování lékařů (ÚDL). Přednostové Kliniky dětské chirurgie (prof. MUDr. Václav Kafka jr., DrSc., prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc., a prof. Miroslav Kabelka) byli současně vedoucími subkatedry dětské chirurgie, která byla součástí katedry chirurgie ÚDL, později ILF. K atestaci z dětské chirurgie mohli přistoupit lékaři zabývající se dětskou chirurgií po složení atestace ze všeobecné chirurgie. Délka výuky, zakončená zkouškou před komisí, byla pět let. Atestovaný dětský chirurg mohl samostatně ošetřovat dětské chirurgické pacienty.

V letech 1992–1994 bylo sídlem subkatedry dětské chirurgie IPVZ Oddělení dětské chirurgie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči a vedoucím byla doc. MUDr. Helena Hájková, DrSc. Při konkurzním řízení v roce 1994 bylo sídlo subkatedry dětské chirurgie opět přemístěno na Kliniku dětské chirurgie 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole.

Výukové pracoviště v Motole se zaměřuje na všeobecnou dětskou chirurgii v celém rozsahu, novorozeneckou chirurgii, hrudní chirurgii, proktologii, chirurgii jater, žlučových cest a pankreatu, onkochirurgii, urologii a problematiku polytraumatu.

V roce 2004 se stala dětská chirurgie samostatným atestačním oborem tak, jak je to prakticky v celé Evropě i ve světě.

Kandidát na specializační atestaci z dětské chirurgie v současné době musí složit podmínky kmene pro všeobecnou chirurgii, dále po tříleté přípravě na domovském pracovišti pod vedením atestovaného dětského chirurga se připravuje tři měsíce na pracovišti IPVZ a jeden měsíc na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Krči. Stáž je ukončena atestační zkouškou. Součástí zkoušky je vypracování atestační práce v rozsahu 20–30 stran na zadané téma z oboru.

V roce 2006 získala Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN v Motole jako jedno z prvních klinických pracovišť v České republice evropskou akreditaci Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) pro výuku dětské chirurgie.

Subkatedra dětské chirurgie IPVZ za posledních pět let publikovala v domácí odborné literatuře 32 článků, v zahraniční odborné literatuře 18 článků. Předneseno bylo na domácích sjezdech 56 přednášek, na zahraničních sjezdech 28 přednášek.

V roce 2002 byla nakladatelstvím Galén vydána celostátní učebnice Dětská traumatologie (Šnajdauf, J., Cvachovec, K., Trč, T. Dětská traumatologie. Praha: Galén, 2002). V roce 2005 vyšla ve stejném nakladatelství celostátní učebnice Dětská chirurgie, která byla oceněna vedením IPVZ jako učebnice roku (Šnajdauf J., Škába, R. Dětská chirurgie. Praha: Galén, 2005). V roce 2007 vyšla kapitola Šnajdauf J. In: Krška, Z., Zavoral, M. Krvácení do gastrointestinálního traktu (Krška Z., Zavoral, M. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Praha: Triton, 2007). V roce 2011 vyšla kapitola Skalický, T., Třeška, V., Šnajdauf, J., Kala, Z., a kol. Hepato‑pankreato‑biliární chirurgie (Skalický, T. Hepato‑pankreato‑biliární chirurgie. Praha: Maxdorf, 2011). V roce 2014 vyšla kapitola Šnajdauf, J., Rygl, M. In: Krška, Z., Hoskovec, D., Petruželka, L. Chirurgická onkologie. Praha: Grada Publishing, 2014.

Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.