Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Od roku 2005 je vedením pracoviště IPVZ pověřen prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., přednosta Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, který byl nástupcem prof. MUDr. Františka Vosmíka, DrSc., jak ve funkci přednosty kliniky, tak ve funkci vedoucího katedry dermatovenerologie IPVZ.

Katedra dermatovenerologie se v současné době věnuje celoživotnímu vzdělávání dermatovenerologů a lékařů jiných odborností s multidisciplinárním zaměřením. Kromě kurzů v prostorách IPVZ umožňuje praktické stáže na svém pracovišti jak v rámci celoživotního vzdělávání, tak v předatestační přípravě. Dále spolupracuje při posuzování uznávání specializované způsobilosti, posuzování uskutečněné lékařské praxe, navrhuje členy různých odborných oborových komisí, připomínkuje návrhy zákonů a vzdělávacích programů. Důležitou součástí činnosti katedry je organizace certifikace v oboru dětská dermatovenerologie, která probíhá v úzké koordinaci s páteřním pracovištěm v České republice v tomto oboru s Dětským kožním oddělením Pediatrické kliniky FN Brno. Při plánování kurzů a stáží spolupracuje s lektory, zkušenými odborníky v oboru, kteří jsou schopni, též pro svou vědeckou činnost, pojímat témata nově, propojovat poznatky primárního výzkumu s praxí a oslovovat přednášející zasvěcené určité problematice. K tomu přispívá i generační obměna pracovníků.

Náplň kurzů je organizována tak, aby kultivovala obor dermatovenerologie v celé jeho šíři. Proto postupně, cyklicky v rozmezí několika roků, pokrývá všechny kapitoly dermatovenerologie, bez omezení pouze na témata, která se v dané době těší firemnímu zájmu a podpoře. Současně pravidelně opakuje kurzy určené vyvíjejícím se oblastem dennodenní praxe, jako je např. dermatoskopie či systémová léčba. Specializační stáže probíhající na pracovišti IPVZ, Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a VFN umožňují osvojení zkušeností odborníků v dané oblasti na vyšším pracovišti.

Činnost katedry dermatovenerologie IPVZ je směřována nejen k podchycení moderních směrů v diagnostice, léčbě, sledování a poznání patogeneze onemocnění, ale též ke komplexnosti vzdělávání v oboru s připomenutím i oblastí, které v současnosti jsou v pozadí pozornosti, k multidisciplinárnímu přístupu ve volbě témat a ke vzájemnému propojování s jinými obory. Nejdůležitějším činitelem umožňujícím uskutečnění tohoto záměru jsou koordinátoři kurzů a přednášející. Trvalou snahou je získat pro tuto činnost odborníky ne pouze z jednoho pracoviště, ale vytvořit nezávislé vzdělávací centrum, které by přispívalo ke vzájemnému bližšímu poznávání a spolupráci lékařů, bylo šlechtěno a respektováno všemi hlavními odbornými pracovišti a využíváno jako společný základ zvyšování úrovně vzdělání všech lékařů, nejenom specialistů v oboru dermatovenerologie.

Specializační stáže poskytované pracovištěm

 • Venerologie
 • Dermatohistopatologie kožních chorob
 • Dermatologická onkologie
 • Dětská dermatovenerologie
 • Dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy
 • Dermatologická mykologie

Probíhající výzkumné úkoly (pracoviště je řešitelem či spoluřešitelem)

 • 16‑30954A – Molecular, immunohistochemical and stromal microenvironment analysis of malignant melanoma
 • 16‑29032A – Aktivace dráhy ERK jako prognostický nástroj a možný terapeutický cíl u dlaždicobuněčných karcinomů a maligního melanomu
 • 16‑05534S – Mikroprostředí v maligním melanomu jako faktor nádorové agresivity
 • 17‑31333A – Vývoj nového typovacího systému pro původce syfilis, Treponema pallidum subsp. pallidum, zaměřeného na proteomické rozdíly
 • 16‑30954A – Analýza stromálního mikroprostředí, molekulárních a imunohistochemických aspektů maligního melanomu

Knižní publikace pracoviště

 • Krajsová, I. Melanom. Praha: Maxdorf, 2006.
 • Štolfa, J., Štork, J. Psoriatická artritida a psoriáza. Praha: Maxdorf, 2007.
 • Benáková, N., Ettler, K., Štork, J. Psoriáza nejen pro praxi. Praha: Triton, 2007.
 • Benáková, N. Dermatologie v kazuistikách. Praha: Mladá fronta, 2008.
 • Krajsová, I. Atlas kožního melanomu. Praha: Maxdorf, 2008.
 • Skořepová, M. Dermatomykologie v obrazech. Praha: Galén, 2008.
 • Plzáková, Z., Štork, J., Hercogová, J. Kazuistické repetitorium Česko‑slovenské dermatologie. Praha: Mladá fronta, 2009.
 • Cetkovská, P., Pizinger, K., Štork, J. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2010.
 • Kuklová, I., a kol. Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2011.
 • Štork, J., a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. 2008, 2. vyd. 2013. Praha: Galén, Karolinum.
 • Benáková, N. Ekzémy a dermatitidy. Praha: Maxdorf, 2013.
 • Krajsová, I., Bauer, J. Melanom: imunoterapie a cílená léčba, Praha: Maxdorf, 2017.
 • Krajsová, I., et al. Maligní kožní nádory, Praha: Mladá fronta, 2017.

Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.