Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Anesteziologie a intenzivní medicína je základním lékařským oborem, který především v lůžkových zdravotnických zařízeních podmiňuje poskytování plného rozsahu zdravotnických služeb. Bez něj je operační léčení i provádění některých náročných diagnostických výkonů nemožné. Ve spolupráci s porodníky nabízíme možnosti zvýšení komfortu a bezpečnosti rodiček, či dokonce bezbolestnost při spontánních i operativních porodech. Obor anesteziologie a intenzivní medicína se podílí i na zvládání nejen pooperační, ale i chronické a nesnesitelné bolesti. Oborová činnost již dávno přesáhla jen samotné technicky bezchybné a bezpečné zajištění znecitlivění v průběhu operace či během vyšetření. V praxi razíme pojem „perioperační medicína“, zahrnující předoperační hodnocení pacienta, jeho přípravu, samotný anesteziologický výkon, zotavení po výkonu a potřebnou pooperační péči – to vše v těsné spolupráci s pracovníky ostatních lékařských oborů i s nelékaři. Naším cílem je kvalita a bezpečnost poskytovaných zdravotnických služeb, s plným soustředěním na každého jednotlivého pacienta, jeho individualitu a ne­opakovatelnost. Bez oborových pracovníků a lůžkových kapacit není myslitelná ani péče o kriticky nemocné. Tato oblast zdravotních služeb je všestranně náročná – odborně, personálně i nákladově. Těžké stonání či důsledky úrazu nebo rozsáhlé operace – s případnými následnými komplikacemi – se vždy týkají celého člověka. Činnost to je ze své podstaty multidisciplinární a komplexní přístup spolupracujících odborníků různých oborů medicíny je nenahraditelný. Pro takovou činnost musí být lékař – a v obecnější rovině i každý zúčastněný zdravotnický pracovník – řádně odborně připraven, vybaven potřebnými znalostmi i dovednostmi, musí být empatický a komunikativní.

Příprava oborových specialistů byla vždy centrem pozornosti i smyslem existence příslušného pedagogického útvaru IPVZ. Ten náš se v současnosti – v souladu s názvem oboru – nazývá katedra anesteziologie a intenzivní medicíny (KAIM). Je dědicem úctyhodných tradic. V návaznosti na subkatedru anesteziologie tehdejšího ILF, zřízenou roku 1962, byla v roce 1973 tehdejším ministrem zdravotnictví zřízena katedra anesteziologie a resuscitace a současně byl její klinické základně ve FN v Motole udělen statut kliniky. V jejím čele se vystřídali prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., a prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Nelze opomenout ani asistenty katedry – jmenujme např. kolegy a kolegyně MUDr. A. Uhlířovou, MUDr. M. Filípka, doc. MUDr. Bořivoje Dvořáčka, CSc., MUDr. L. Křiváčkovou, MUDr. Radima Kuklu, MUDr. M. Cvachovcovou, MUDr. Michala Horáčka, DEAA. Ikonickou figurou katedry byla až do svého odchodu do důchodu sestra Stárková, průkopnice role nelékařských zdravotnických pracovníků v našem oboru a dlouholetá instruktorka katedry. Školicími akcemi prošly stovky kolegů v různé fázi jejich odborného rozvoje. V roce 2014 převzal vedení kliniky ve FN v Motole doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, a stal se posléze dalším pedagogickým pracovníkem katedry. V současnosti je vedoucím KAIM prof. Karel Cvachovec, pedagogickými pracovníky jsou MUDr. Michal Horáček a doc. Tomáš Vymazal, jako instruktorky katedry působí paní Zuzana Bendová a paní Vladimíra Šimůnková. Zásadní změnu do role KAIM a IPVZ vůbec přinesl zákon č. 95/2004 Sb. a na něj navazující memorandum, které upravilo vztahy mezi lékařskými fakultami a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je bohužel skutečností, že systém postgraduálního vzdělávání byl organizačně zásadně změněn, jeho jednotný ráz byl destruován a je obtížné hledat výhody plynoucí ze změn. Dopad změn je různými aktéry hodnocen nestejně. Výsledky průzkumu, který v roce 2015 provedla ČLK u samotných dotčených lékařů, příznivé nejsou – v převážné většině považují systém postgraduálního vzdělávání za nevyhovující a vyžadující změnu. Většinový názor byl, že organizace postgraduálního vzdělávání by měla být ponechána IPVZ a ten by také měl organizovat atestace. Pro objektivní ověření, jak byla změnami ovlivněna odborná úroveň lékařů a jimi poskytované péče, chybí spolehlivá data. Pracovníci KAIM se však nadále podílejí na organizaci a provádění vzdělávacích akcí – stáží i kurzů, jsou členy atestačních komisí a byli či jsou členy komisí akreditačních. Členové KAIM se podílejí i na spolkovém životě anesteziologů a intenzivistů: prof. Karel Cvachovec je předsedou výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) nepřetržitě od roku 1996 a členem výboru je i MUDr. Michal Horáček. KAIM těsně spolupracuje s blízkými pedagogickými útvary IPVZ – se samostatným výukovým pracovištěm intenzivní medicíny v Ostravě a se subkatedrou kardiovaskulární a transplantační anesteziologie v IKEM Praha. S katedrou spolupracují i další špičková oborová pracoviště v Praze, Brně, Ostravě i Ústí nad Labem, jejich pracovníkům patří upřímné poděkování.

Celková bilance pracoviště od roku 2002 zahrnuje celkem 1 334 kurzů a individuálních stáží – nejvíce kurzů (24) bylo v roce 2012, nejvíce stáží bylo v roce 2002 (144). Počet frekventantů vzdělávacích a školicích akcí v tomto období činí celkem 3 450 kolegů. Nejvíce účastníků kurzů (230) bylo v roce 2004, největší účast na stážích (144) byla v roce 2002. Katedra vítá přijatou úpravu plateb za kurzy a stáže – v posledních letech byli účastníci přihlášení cestou IPVZ finančně znevýhodněni.

Docent Vymazal je spoluautorem publikace Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii (Praha: Mladá fronta, 2016), která byla v roce 2017 oceněna Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP Kalendovou cenou jako nejlepší oborový knižní počin v roce 2016. Pracovníci katedry se v uplynulých dvou letech podíleli na 15 článcích v impaktovaných časopisech a další publikovali v domácích recenzovaných periodicích.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA