Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Historie české, dříve československé, léčby bolesti jako lékařské disciplíny sahá do sedmdesátých let minulého století, kdy prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky otevřel první ambulanci bolesti ve FN Na Bulovce, dvacet let poté, co americký anesteziolog dr. John J. Bonica začal prosazovat problematiku chronické bolesti. Další významní představitelé české medicíny, jmenovitě anesteziologie a neurochirurgie (doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., prof. MUDr Jaroslav Počta, CSc., generálmajor akademik prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., prof. MUDr. Karel Šourek, DrSc.) i teoretici a renomovaní vědci (MUDr. Bohumil Jakoubek, MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.) se zapojili do šíření nového pohledu na bolest a její léčbu, především na bolest chronickou. Problém bolesti je společný mnoha oborům, proto je specializovaná léčba bolesti koncipována jako mnohooborová – multidisciplinární lékařská disciplína, pro kterou se u nás posléze ujal název algeziologie, neboť lépe vyjadřuje její oborovou svébytnost.

Samostatnou odbornou Společnost pro studium a léčbu bolesti v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SSLB) se podařilo založit teprve v roce 1990 v čele s prim. MUDr. Františkem Neradílkem. Nejbližším úkolem se stalo vybudování sítě algeziologických pracovišť. První ambulantní celotýdenní algeziologické pracoviště vzniklo v roce 1992 ve FN Na Bulovce, kde navázalo na původní jednodenní ambulanci. Od samého začátku bylo koncipováno jako multidisciplinární, spolupracovalo s psychologem, fyzioterapeuty, neurologem a rentgenologickou klinikou. V roce 1996 se podařilo připojit pětidenní stacionář s komplexní terapií a ambulantní pracoviště se proměnilo v Centrum léčby bolesti, které založila a vedla prim. MUDr. Dana Vondráčková, anestezioložka, žačka a pokračovatelka prim. Miloschewského, pozdější primářka samostatného Centra léčby bolesti.

Pro nově se rodící obor bylo třeba vychovávat a vzdělávat lékaře. Vzdělávací program podle koncepce curricula IASP (International Association for the Study of Pain) byl realizován pod hlavičkou katedry anesteziologie IPVZ vedené doc. MUDr. Janem Pachlem, CSc. První kurzy organizoval na Oddělení rehabilitace a léčby bolesti Polikliniky Prosek prim. František Neradílek. Kurz byl zakončen testem. Praktická část se odehrávala převážně v buloveckém centru a na rehabilitaci Polikliniky Prosek, později ještě v Centru pro výzkum a léčení bolestivých stavů FN v Motole, vedeném doc. MUDr. Jiřím Kozákem, Ph.D.

K významné změně došlo v roce 1997, kdy vznikla subkatedra léčby bolesti a akupunktury sloučením s původním kabinetem akupunktury při IPVZ. Subkatedra byla i nadále součástí katedry anesteziologie a resuscitace. Akupunktura byla od prvopočátků léčby bolesti na Bulovce, vedle invazivních postupů, úspěšnou součástí léčebného programu.

Vedením nové subkatedry byla pověřena prim. D. Vondráčková. Členy byli kromě prof. MUDr. Milady Barešové, CSc., která nadále vedla a připravovala kurzy akupunktury, prim. František Neradílek, doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc., a PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. (dříve Březáková). V rámci subkatedry jsme pořádali kurzy pro budoucí algeziology, kurzy pro praktické lékaře i lékaře dalších oborů. Participovali jsme aktivně na republikových i mezinárodních odborných akcích. Ve spolupráci s výborem SSLB jsme nadále zlepšovali vzdělávací program podle současných poznatků.

Součástí SSLB se stala Sekce paliativní medicíny v čele s prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc., který se podílel na vzniku nového oboru spojením léčby bolesti a paliativní medicíny. V roce 2000 byla podána žádost o nový obor a zákonem č. 95/2004 byl ustaven nástavbový obor paliativní medicína a léčba bolesti. Vzdělávání v tomto „dvojoboru“ však probíhalo již od roku 2000, a tak v roce 2005 mohli první lékaři atestovat a získat specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína a léčba bolesti.

V roce 2007 byla subkatedra léčby bolesti a akupunktury rozdělena a vznikl znovu kabinet akupunktury a podle nového oboru bylo vytvořeno výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti IPVZ, vedoucím pracoviště byla znovu jmenována prim. Dana Vondráčková.

Od roku 2005 jsme vzdělávali lékaře v nástavbovém oboru (certifikovaném kurzu) se závěrečným testem a atestační zkouškou. Vzdělávání probíhalo částečně odděleně s ohledem na specifika každého podoboru. Paliativní medicína měla detašované vzdělávací pracoviště v hospici v Rajhradě u Brna, algeziologové měli kompletní přípravu na IPVZ.

Atestace se konaly v IPVZ, předcházel jim test z algeziologie a paliativní medicíny. Atestační otázky byly směrovány podle zaměření atestanta, více na paliativu nebo na algeziologii. V atestační komisi byli přítomni jak paliativci, tak algeziologové. V roce 2009 bylo vyhláškou MZ ČR č. 185/2009 upraveno předatestační vzdělávání, ale stále probíhalo dvoukolejně pro algeziology a paliativce. Spolupráce byla oboustranně velmi přátelská a bezproblémová, koordinovaná vedením a členy subkatedry IPVZ (prim. Dana Vondráčková, prof. Jiří Vorlíček, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.).

V roce 2010 byl vyhláškou MZ ČR č. 361/2010 s platností od 1. 1. 2011 obor paliativní medicína a léčba bolesti rozdělen na dva obory: algeziologii a paliativní medicínu. Byly dokončeny atestace podle dřívějšího vzdělávacího programu a zahájena příprava podle nového programu pro jednotlivé obory, zvlášť pro algeziology a zvlášť pro paliativce. Tento krok si vyžádala potřeba podrobnějšího a podle současných potřeb zdravotnické péče rozšířeného vzdělávání v obou oborech. Vzdělávací programy připravované ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti pro algeziology a Českou společností paliativní medicíny pro paliativce se proto v mnoha ohledech rozcházely.

Došlo rovněž k rozdělení výukového pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti na subkatedru algeziologie (vedoucí prim. Vondráčková) a subkatedru paliativní medicíny (vedoucí: MUDr. Irena Závadová z domácího hospice Cesta domů).

Od roku 2005 do roku 2010 složilo atestační zkoušku z oboru paliativní medicína a léčba bolesti 97 lékařů a v přechodném období další čtyři lékaři. Od roku 2010 do června 2017 úspěšně atestovalo 26 lékařů z algeziologie jako samostatného nástavbového oboru. Do nástavbového oboru algeziologie je v současnosti přihlášeno více než 40 dalších lékařů.

Subkatedra připravuje specializační kurzy z multidisciplinární léčby bolesti, dříve dvakrát ročně, nyní jedenkrát pro menší počet účastníků. K specializačnímu programu patří ještě kurzy Lékařská psychologie a komunikace, Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového systému u algických stavů, který pořádá prof. MUDr. Jaroslav Opavsky, CSc., v Olomouci. Dvakrát ročně je pořádán seminář pro praktické lékaře a širokou lékařskou obec zaměřený na různé syndromy chronické bolesti a možnosti jejich léčení. Výběr tematiky se často řídí přáním posluchačů. Atestace, včetně testu, se zkouší dvakrát ročně. Nejčastějšími členy zkušební komise kromě vedoucí subkatedry prim. MUDr. D. Vondráčkové bývají doc. Jiří Kozák, prof. Jaroslav Opavský, MUDr. Jan Lejčko. V letech 2014–2015 uspořádala subkatedra algeziologie v rámci projektu EU několik kurzů a seminářů a vytvořila e‑learningový program „Invazivní postupy léčby bolesti“. Subkatedra je jednočlenná, tedy jen vedoucí, a proto většinu přednášejících pro semináře a kurzy často musíme vybírat mimo zaměstnance IPVZ. V plánu jsou refresher kurzy pro algeziology, vzdělávání v novinkách ve farmakologii, lékových interakcích, nových metodách a terapeutických přístupech. Dále plánujeme interaktivní kazuistické semináře, konzultace úspěšných a neúspěšných pacientů.

Ve vyspělých západních zemích má obor algeziologie mnohem větší podporu, která je spojena s náročným a systémově pojatým vzděláváním. Samostatným oborem se subkatedrou má k tomu IPVZ nakročeno. Lepší postavení a i finanční zajištění s rozvojem soukromých praxí a center s komplexním multioborovým zajištěním je však zatím hudbou budoucnosti.

Prim. MUDr. Dana Vondráčková