Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra alergologie a klinické imunologie (AKI) navázala na aktivitu prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc., který byl v roce 1973 prvním předsedou zkušební komise pro alergologii a zejména pak na působení prof. MUDr. Ivo Hány, CSc., který v roce 1984 inicioval vznik kabinetu lékařské imunologie v rámci Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF). Stal se jeho prvním vedoucím, zavedl do kvalifikační atestace lékařů praktickou část zkoušky u lůžka nemocného a začal vyžadovat po uchazečích písemnou práci na schválené téma. V roce 1990 byl doc. Ivo Hána jmenován prvním profesorem imunologie a alergologie v naší republice. Kabinet byl poté přeměněn na katedru lékařské imunologie a prof. Ivo Hána se stal jejím vedoucím. Profesor Ivo Hána pracoval jako vedoucí katedry až do roku 1995, kdy byl vystřídán doc. MUDr. Vítem Petrů, CSc. Docent Vít Petrů rozšířil činnost katedry na více výukových pracovišť včetně mimopražských a zvýšil počet vysokoškolských pracovníků na 13 osob. V roce 1996 byla katedra přejmenována na katedru alergologie a klinické imunologie a při reorganizaci útvarů IPVZ v následujícím roce se z ní stala subkatedra. Od roku 2009 vede subkatedru alergologie a klinické imunologie prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Po převodu vzdělávání lékařů na fakulty je od roku 2012 činnost subkatedry zaměřena zejména na vzdělávání bioanalytiků v oboru alergologie a klinická imunologie, nicméně organizuje kurzy a stáže i pro lékaře a zdravotní sestry. Úzce spolupracuje s Českou společností alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP, s Českou imunologickou společností, s univerzitami, výzkumnými ústavy Akademie věd ČR. Významná je i mezioborová spolupráce v rámci IPVZ, zejména s katedrami biochemie, vnitřního lékařství, subkatedrami pneumologie a nefrologie. Subkatedra AKI má kontakty i na mezinárodní úrovni, prof. Ija Stříž byl v letech 2011–2013 členem Výboru pro specializaci a vzdělávání (Speciality and Training Council) Světové alergologické společnosti (World Allergy Organization, WAO).

Koncepce vzdělávání v oboru probíhá v součinnosti subkatedry AKI IPVZ se zástupci ČSAKI JEP (předseda doc. Vít Petrů, od 1. 1. 2018 předseda prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.), zásadní otázky jsou projednávány na schůzích výboru společnosti i výborech sekcí, nejčastěji se jedná o výbor Sekce laboratorní imunologie ČSAKI ČLS JEP, jehož předseda RNDr. Vlastimil Král, CSc., je zároveň i odborným garantem specializačního kurzu.

Atestační komisi v oboru alergologie a klinická imunologie pro nelékaře tvoří v současnosti kromě vedoucího subkatedry AKI IPVZ prof. Ilji Stříže, ještě doc. Vít Petrů, RNDr. Vlastimil Král, CSc., MUDr. Helena Posová, CSc., a RNDr. Ivo Lochman, CSc. Čím dál častěji jsou atestační práce nahrazovány publikacemi v časopise Alergie (nakladatelství Tigis, šéfredaktor prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.), oficiálním periodiku ČSAKI ČLS JEP.

Na výuce nebo zkoušení v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu pro zdravotnické pracovníky v laboratorních metodách se dále podílí ještě doc. MUDr. Petr Čáp, CSc., MUDr. Jana Vydláková a Mgr. Martina Fialová.

Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ pořádá každoročně Repetitorium alergologie a klinické imunologie pro lékaře ostatních odborností, kde přednáší řada dalších významných osobností oboru (prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.).

Důležitou aktivitou subkatedry je také zajištění vzdělávání alergologických sester formou modulového certifikovaného kurzu (Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy), na jehož vzniku mají zásluhu zejména Bc. Alena Voříšková a doc. Vít Petrů. Na tomto kurzu přednáší jak řečníci z fakultních pracovišť a vědeckovýzkumných organizací, tak i ambulantní specialisté a důležitou součástí je také praktická výuka v alergologické ambulanci.

Subkatedra AKI vyřizuje též posudkovou činnost pro MZ ČR, zejména při hodnocení absolvované praxe v oboru nebo uznání praxe absolvované v zahraničí.

Obor alergologie a klinická imunologie zahrnující odbornosti 207 (lékaři) a 813 (nelékaři) patří mezi dynamicky se rozvíjející lékařské obory. Jeho význam roste se současným nárůstem alergických a autoimunitních onemocnění, stejně jako s lepšími možnostmi diagnostiky imunodeficiencí. Pokrok v molekulárně biologických metodách se projevil jak v diagnostických přístupech, tak i v terapeutických možnostech včetně tzv. biologické léčby. Od roku 1988 atestovalo v IPVZ 466 lékařů a 123 nelékařů. Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ zastává i po přechodu specializačního vzdělávání lékařů na fakulty důležitou úlohu, zajišťuje stáže, spolupracuje se Specializační oborovou radou na přípravě vzdělávacích programů a má platnou akreditaci pro teoretickou část vzdělávacího programu pro případ, že by došlo ke změně koncepce vzdělávání a návratu k původnímu modelu, který nám záviděli odborníci z vyspělých zemí a byl vysoce hodnocen i Světovou alergologickou společností.

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.