Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Lékařská akupunktura má již téměř padesátiletou tradici z doby bývalého Československa a její oficiální postgraduální výuka je od začátku spojena s dnešním Institutem  postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dříve ILF Praha). Do bývalé ČSSR ji přivezli lékaři, kteří se s ní poprvé setkali obvykle v zemích Dálného Východu, jako je Vietnam, Čína, Korea atp. Mezi otci zakladateli najdeme jména jako R. Umlauf, V. Kajdoš, T. Rosinský, R. Růžička, J. Soukup, V. Keblovský atd. Ti už počátkem 60. let ustavili výbor pro akupunkturu, začali organizovat první vzájemná setkání a semináře a v r. 1969 vznikla na jeho základě první celostátní organizace akupunkturistů.

Díky úsilí těchto prvních lékařů-akupunkturistů, ale také díky mimořádnému zájmu veřejnosti o tuto novou léčebnou metodu se začali akupunkturou léčit běžní pacienti a vzápětí na to byla zahájena její výuka pro lékaře, a to v rámci jejich postgraduálního vzdělávání. ILF (nyní IPVZ) byl ze zákona určen vzdělávací institucí pro lékaře akupunkturisty od r. 1978. Stalo se tak na základě prvního metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 1976, který byl později novelizován. Hlavním garantem výuky se v té době stala prof. M. Barešová, která ji vedla prakticky až do své smrti v r. 2012.

Systém výuky se v průběhu desetiletí několikrát měnil. První kurzy byly organizovány jako třítýdenní, přičemž poslední den proběhla examinace. Kurz obsahoval jak teoretickou výuku, tak i praktickou část, celkově v rozsahu 140 výukových hodin. Tento systém platil celá osmdesátá léta a změnil se až po r. 1989.

V průběhu 90. let došlo k zásadní změně výuky směrem k osvědčeným modelům v západní Evropě. Dnes se také u nás akupunktura vyučuje 200 hodin, z čehož zhruba polovinu tvoří praxe – jednak praktické vyhledávání bodů na lidském těle spolu s konkrétními formami a technikami akupunktury, a jednak „hospitační“ kursy u zkušených lékařských kolegů v jejich praxích. Tito kolegové jsou povětšinou externí spolupracovníci Katedry akupunktury.

Současný model je založen na modulové výuce a trvá dva semestry. Modul A1 začíná vznikem a historií akupunktury, představuje její současné postavení ve světě i v západní medicíně a platnou legislativu. Dále výuka pokračuje modulem A2 přes základy tradiční medicíny, ale také lékaře seznamuje s její morfologií, fyziologií a patofyziologií – tedy s tím, co do akupunktury vnesla západní medicína. Ta již má pro řadu jejích mechanismů racionální vysvětlení na bázi poznatků současné moderní medicíny (např. bolest, problémy hybného systému atd.). Moduly A3 a závěrečný B3 jsou vyhrazeny praktické výuce. V modulech B1 a B2 pokračuje výuka aurikuloterapie a využití akupunktury v jednotlivých oborech medicíny.

Výuka je zakončena examinací a udělením certifikátu státem garantovaného vzdělání, které je dle evropských směrnic platné v celé EU jako řádné lékařské postgraduální vzdělání v oboru akupunktura. Mimo to je tato výuka v rámci ČR hodnocena kredity jako součást celoživotního vzdělávání lékařů.

Organizačně akupunktura prodělala řadu peripetií – zpočátku byla přiřazena pod pracoviště všeobecného lékařství, poté pod léčbu bolesti a nakonec i pod paliativní medicínu. Teprve v r. 2013 se osamostatnila jako Katedra akupunktury a tradiční medicíny, jak je obvyklé i v zemích EU.

Asi nejpozoruhodnější zprávou posledních let je objev stimulace bodů, kterým dnes říkáme akupunkturní na tyrolské mumii muže z ledu Ötziho. Do dnešního dne jich bylo nalezeno 61 celkem v 19 seskupeních. Jsou tvořeny zářezy do kůže, do nichž jakoby formou tetování bylo vetřeno dřevěné uhlí. Stáří Ötziho se odhaduje na 5100 – 5500 let. Máme tak v ruce mnohem starší přímý doklad o praktickém používání akupunkturních bodů v Evropě, než dosavadní důkazy ze starověké Číny.