Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Elearningové vzdělávací akce

E-learning (elektronické vzdělávání) je využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména prostřednictvím počítačových sítí. Typ tohoto vzdělávání umožňuje účastníkovi naučit se to, co aktuálně potřebuje a zkrátit tak dobu jeho přítomnosti na přednáškách, která by byla nutná při prezenčním vzdělávání. Student přebírá zodpovědnost za své vzdělání, což na něj sice klade vyšší nároky, co se týká snahy o zlepšení, ale zároveň mu poskytuje možnost učit se, kdy chce, kde chce a vyhovujícím tempem a stylem.

Každý úspěšný absolvent e-kurzu získá Potvrzení o účasti na e-kurzu.

E-kurz Základy obecné epidemiologie

Cílová skupina:

Kurz obecné epidemiologie je určen lékařům všech oborů, kteří se angažují v aplikovaném lékařském výzkumu nebo se alespoň chtějí zdokonalit v objektivním posuzování výsledků epidemiologických studií prezentovaných v odborné literatuře.

Cíle e-kurzu:

Absolvent e-kurzu se bude spolehlivě orientovat v aktuálních vědeckých informacích prezentovaných v odborné literatuře. Bude si kriticky vybírat kvalitní informace, posuzovat je, a také je využívat v klinické praxi. Bude znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicí a následkem. Bude vhodně identifikovat zdroje systematických chyb (bias) a zavádějících faktorů (confounding) při plánování, resp. hodnocení epidemiologických studií, znát způsoby jejich eliminace. Posoudí roli náhody v ovlivnění prezentovaného výsledku. Navrhne vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci faktorů ovlivňujících riziko vzniku daného onemocnění, zdůvodní výhody a nevýhody různých designů epidemiologických studií.

Časová dotace: 

odpovídá 30 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.

Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 300 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

E-kurz Jak šetřit epidemie

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou epidemiologové, mikrobiologové a ostatní zdravotničtí pracovníci, kteří potřebují být orientováni v principech šetření a potlačování epidemií.

Cíle e-kurzu:

Potlačování epidemií je jednou z hlavních povinností orgánů ochrany veřejného zdraví. Cílem kurzu je představit epidemiologické šetření jako logický postup, který má jednoznačně identifikovatelné fáze a seznámit účastníky se základními epidemiologickými nástroji, používanými při šetření a potlačování epidemií a demonstrovat jejich použitelnost na vybraných příkladech epidemiologických šetření.  Kurz je doplněn výkladovým slovníkem relevantních pojmů, rozšiřujícím textem pro méně pokročilé účastníky a sériemi praktických otázek. Ukončen je závěrečným autotestem.

Pozn.: Kurz je rozšířenou a aktualizovanou verzí e-kurzu Praktické použití epidemiologických studií.

Časová dotace: 

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.

Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 300 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře

Obor zaměření e-kurzu: 

všeobecné praktické lékařství

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro všeobecné praktické lékaře a lékaře zařazené do přípravy před atestací VPL.

Cíle e-kurzu: 

Student si zopakuje základní anatomické poznatky a vyšetřovací metody v oblasti očního lékařství. Naučí se a osvěží si základní patologické jednotky v očním lékařství, zvláště jejich etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku a terapii. Osvojí si základní diferenciální diagnostiku nejčastějších očních patologických symptomů. Naučí se oční příznaky celkových chorob a profesionální poškození oka. Porozumí posuzování pracovní neschopnosti u nejčastějších očních chorob z pohledu praktického lékaře. Měl by se umět orientovat v základní farmakoterapii očních chorob. Seznámí se s postupy první pomoci u akutních očních stavů.

Časová dotace: 

odpovídá 24 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

Kožní problematika pro praktické lékaře

Obor zaměření e-kurzu: 

všeobecné praktické lékařství

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro všeobecné praktické lékaře a lékaře zařazené do přípravy před atestací VPL.

Cíle e-kurzu: 

Absolvent e-kurzu bude znát definici dermatomykóz, jejich klinické projevy a nejčastější mykotická onemocnění. Bude se orientovat v diagnostice dermatomykóz. Bude umět navrhnout terapii dermatomykóz. Bude obeznámen s diagnostikou, laboratorními vyšetřeními a diferenciální diagnózou kandidóz. Bude schopen navrhnout terapii kandidóz. Zopakuje si klasifikaci a klinický obraz dermatofytóz. Bude znát laboratorní vyšetření, diagnostiku a diferenciální diagnózu dermatofytóz. Bude schopen aplikovat v praxi informace o terapii dermatofytóz.

Časová dotace: 

odpovídá 30 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

E-kurz Lícní nerv

Obor zaměření e-kurzu:

ORL

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou lékaři oboru otorinolaryngologie, neurologie, neurochirurgie, plastické chirurgie a praktického lékařství. Kurz rozvíjí mezioborové teoretické znalosti týkající se patologie, diagnostiky a léčby poruch lícního nervu.

Cíle e-kurzu:

Obsah e-kurzu je zaměřen na nejdůležitější aspekty projevů obrny mimických svalů, její diferenciální diagnostiky a dostupných vyšetřovacích metod. Současně přehledově rozebírá aktuální možné léčebné postupy. Absolvent e-kurzu získá teoretické znalosti v oblasti anatomie lícního nervu, patofyziologie lícního nervu, vyšetřovací metody, symptomatologie obrny lícního nervu, diferenciální diagnostiky obrny mimického svalstva, léčby obrny lícního nervu.

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

E-kurz Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře)

Cílová skupina: 

E-kurz je určen pro lékaře, kteří pracují na novorozeneckých odděleních a pro ty, kteří jsou ve styku s novorozencem (anesteziologové, porodníci, dětští lékaři, lékaři záchranné služby apod.).

Cíle e-kurzu: 

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat.

Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu.

E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence.

Učební text je doplněn o:

  • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy/
  • Seznam literatury
  • Závěrečný test

Časová dotace:

odpovídá 25 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

E-kurz Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb

Cílová skupina:

Kurz je určen zdravotnickým pracovníkům, lékařům i nelékařům, a dalším pracovníkům poskytovatelů zdravotních služeb, kteří pracují se zdravotnickou dokumentací a dalšími osobními údaji.

Obecné nařízení EU (GDPR) ukládá zaměstnavatelům povinnost proškolit v problematice všechny své zaměstnance.

Cíle e-kurzu:

Cílem kurzu je seznámit se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály  je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Certifikát vám zašleme. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.

Časová dotace:

odpovídá 6 hodinám prezenční výuky

Doklad o absolvování e-kurzu: potvrzení o účasti na e-kurzu v pdf.
Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 350 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

E-kurz EBM – z pohledu klinické epidemiologie

Cílová skupina:

E-kurz je určen pro klinicky orientované lékaře, dále pak pro lékaře zařazené do přípravy. E-kurz je užitečný i pro lékaře, kteří se seznámili se základními principy epidemiologického výzkumu přímo s klinickou epidemiologií.

Cíle e-kurzu:

Absolvent e-kurzu se naučí formulovat klinickou otázku tak, aby bylo možné ve stávajících zdrojích dat nalézt odpověď. Udělá si přehled o možných zdrojích informací a významu, který se jim připisuje. Naučí se kritickému čtení klinických studií a jejich posouzení z hlediska validity a klinické relevance. Naučí se základní principy jak integrovat výsledky výzkumu do klinického rozhodnutí.

Cena 1 běhu tohoto e-kurzu: 200 Kč

Termíny e-kurzu naleznete v seznamu vzdělávacích akcí.

E-kurzy, které se zabývají problematikou tropické a cestovní medicíny

Nabízíme šest e-learningových kurzů (5 pro lékaře a 1 pro nelékařské zdravotnické pracovníky), které se zabývají problematikou tropické a cestovní medicíny. Jejich význam v současné době narůstá  s ohledem na problematiku migrace, se kterou se evropské země včetně České republiky setkávají. Kurzy jsou volně přístupné.

Zobrazit e-kurzy

Přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace - projekt NIXZD

Dosud neexistoval jednoduchý způsob, jak by mohl český lékař rychle nahlédnout do cizojazyčné zdravotní dokumentace. Nyní se Česká republika postupně zapojuje do celoevropského systému přeshraniční výměny zdravotních dat, konkrétně "pacientského souhrnu". Umožní to projekt NIXZD pod vedením týmu Kraje Vysočina, který navazuje na Národní strategii elektronického zdravotnictví, mezinárodní i národní infrastrukturu elektronických identit dle nařízení eIDAS a základních registrů ČR.

Pojďme se společně podívat na to, co se skrývá v tomto projektu vedeném pod hlavičkou Evropské unie.

Více informací