Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ nabízí nejen specializační, ale i celoživotní vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání?

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání (SV) uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb.

K zabezpečení SV vydalo ministerstvo závazný Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. Podle tohoto pokynu postupují akreditovaná zařízení, organizace pověřené k zabezpečení a kontrole SV -  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“), Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO) a samotní účastníci SV. Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru.

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV.

Pověřené organizace ministerstva:

  • IPVZ - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
  • NCO NZO - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Více informací naleznete v odkazu: http://www.mzcr.cz/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html

Celoživotní vzdělávání

Termínem „celoživotní vzdělávání“  se rozumí nejen průběžné obnovování, ale i zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Celoživotním vzděláváním by měl procházet pravidelně v určitých intervalech každý zdravotnický pracovník během výkonu svého povolání. IPVZ nabízí různé formy celoživotního vzdělávání – krátkodobé či dlouhodobé kurzy, stáže, semináře, workshopy, konference aj.

Pro nelékařské obory jsou kreditní body udělovány Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ), která jako profesní organizace sdružující vysokoškolsky vzdělané odborníky nelékařských profesí pracujících ve zdravotnictví ČR, v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.