Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ byl založen roku 1953 jako Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL), v roce 1966 přejmenován na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) a v roce 1993 na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)?

Po zrušení lékařských komor v roce 1950, které se dosud vyjadřovaly k získání titulů odborných lékařů, přešlo právo přiznávání specializace na krajské národní výbory. V té době sílily hlasy požadující zřízení zvláštní centrální instituce, která by celostátně řídila a koordinovala doškolování lékařů. Tyto tendence spolu s problémy, které vyvstaly s vydáváním diplomů a evidencí odborníků vedly ke zřízení Ústavu pro doškolování (ÚDL), který byl zřízen roku 1953.

V počátečních letech byla pozornost ÚDL zaměřena výhradně na doškolování lékařů. Potřeba doškolování se však nevyhnula ani lékárníkům, a tak byla v roce 1957 zřízena i katedra farmacie, která vypracovala do té doby unikátní systém specializačního vzdělávání lékárníků. Za prvních 10 let činnosti se pracoviště ÚDL rozrostla na 23 kateder a šest subkateder a zákonem č. 20/1966 Sb. mu byla udělena některá práva a povinnosti vysoké školy, Ústav pro doškolování lékařů byl přejmenován na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF).

Rozvoj lékařských věd a nové potřeby zdravotní péče v 60. a 70. letech vedly i v institutu k dalšímu rozvoji a vzniku dalších specializovaných pedagogických pracovišť. V 60. a 70. letech kromě dalších dvou farmaceutických kateder byly zřizovány zejména subkatedry, které poskytovaly vzdělávání především v nástavbových oborech. V 80. letech byly zavedeny nové nástavbové specializační obory, jako např. pracoviště urologie, ortopedie, nukleární medicína, kardiologie, nefrologie, klinická farmakologie, dětská neurologie a další.

1. 1. 1992 se stal institut příspěvkovou organizací, podřízenou ministerstvu zdravotnictví. Došlo i k úpravě statutu, kterým se změnil a s ním i název na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Institut dále rozšiřoval svá pracoviště: vznikla například pracoviště psychoterapie, endokrinologie, angiologie, návykových nemocí, pracoviště pro léčbu bolesti, paliativní medicíny a zejména je nutné uvést vytvoření pracoviště urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Ředitelem IPVZ je v současné době MUDr. Antonína Maliny, Ph.D., podle něhož je institut stabilní, dobře fungující organizací, která je připravena akceptovat budoucí změny v oblasti postgraduálního vzdělávání a má všechny předpoklady je aktivně dotvářet tak, aby náš systém postgraduálního vzdělávání fungoval lépe, než doposud.