Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ nabízí nejen specializační, ale i celoživotní vzdělávání?

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání (SV) uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb.

K zabezpečení SV vydalo ministerstvo závazný Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Podle tohoto pokynu postupují akreditovaná zařízení, organizace pověřené k zabezpečení a kontrole SV -  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“), Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO) a samotní účastníci SV. Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru.

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, a podání žádosti o zařazení do SV.

Pověřené organizace ministerstva:

  • IPVZ - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
  • NCO NZO - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Více informací naleznete v odkazu: http://www.mzcr.cz/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html

Celoživotní vzdělávání

Termínem „celoživotní vzdělávání“  se rozumí nejen průběžné obnovování, ale i zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Celoživotním vzděláváním by měl procházet pravidelně v určitých intervalech každý zdravotnický pracovník během výkonu svého povolání. IPVZ nabízí různé formy celoživotního vzdělávání – krátkodobé či dlouhodobé kurzy, stáže, semináře, workshopy, konference aj.