Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti dlouhodobé péče se zaměřením na problematiku poruch kognitivních funkcí a geriatrických pacientů na urgentních příjmech – TRIDEM

Spolufinancováno EU

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_045/0003808.

Předmětem projektu je vytvoření vzdělávacích programů zacílených na péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí, syndromem demence a Alzheimerovou nemocí (dále jen „AN“), soustředí se na oblast péče o geriatrické pacienty na odděleních urgentního příjmu a následnou realizaci evidence based vzdělávání. Projekt je určen pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky. Po dobu realizace budou pořádány semináře, kurzy a odborné praxe, vzniknou vzdělávací programy pro danou problematiku, odborné výukové materiály a praktické návody k jednotlivým oblastem péče.

ZAMĚŘENÍ A ÚČEL PROJEKTU

Předmětem a hlavním cílem projektu je zkvalitnit péči o geriatrické pacienty a pacienty se syndromem demence prostřednictvím zvýšení znalostí a dovedností lékařských a nelékařských zdravotnických pacientů.

Projekt „TRIDEM“ je rozdělen do dvou částí. Cílem první části (DEM) je zajistit kvalitní vzdělávání všeobecným/zdravotním sestrám a lékařům v oblasti péče o geriatrické pacienty a pacienty se syndromem demence.  Druhá část projektu (TRIAGE) je zaměřena na vytvoření vzdělávacího programu pro multidisciplinární týmy (sestry, záchranáře, lékaře) na odděleních urgentního příjmu při poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům/geriatrickým pacientům.

CÍLOVÁ SKUPINA

Pilotní vzdělávání je primárně určeno pro lékaře, zdravotní sestry a zdravotnické záchranáře, kteří mají zájem o prohloubení znalostí a dovedností v oblasti péče o geriatrické pacienty, pacienty s kognitivními poruchami, AN, dále pak v oblasti péče o tyto pacienty ve specifickém prostředí urgentních příjmů. Dle specializace a zaměření budou probíhat tyto kurzy:

  • Ošetřovatelská péče o pacienta s poruchami kognitivních funkcí, demencí a AN

Kurz pro všeobecné sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

  • Medicína dlouhodobé péče

Kurz pro lékaře po získání odborné způsobilosti k výkonu lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

  • Geriatrický pacient na oddělení urgentního příjmu

Kurz pro lékaře po získání odborné způsobilosti získání odborné způsobilosti k výkonu lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta i pro všeobecné sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

  1. Část DEM

KA1: Vzdělávání všeobecných sester v péči o pacienty s poruchami kognitivních funkcí, demencí a AN

1.1. Návrh/vytvoření vzdělávacího programu kurzu: Ošetřovatelská péče o pacienta s poruchami kognitivních funkcí, demencí a AN

1.2. Vytvoření „Teachers manual“ a „Students manual“

1.3. Pilotní realizace vzdělávacího programu

1.4. Evaluace

KA2: Vzdělávání lékařů v medicíně dlouhodobé péče

2.1. Návrh vzdělávacího programu kurzu pro lékaře: medicína dlouhodobé péče

2.2. Vytvoření „Teachers manual“ a „Students manual“

2.3. Pilotní realizace vzdělávacího programu

2.4. Evaluace

  1. Část TRIAGE

KA3: Příprava vzdělávacího programu „Geriatrický pacient na oddělení urgentního příjmu“

KA4: Realizace kurzu „Geriatrický pacient na oddělení urgentního příjmu“

4.1. Prezenční část kurzu

4.2. Webináře

4.3. Odborná praxe na urgentním příjmu

4.4. Evaluace

KA5: Evaluace

KA6: Vytvoření odborné výukové publikace a výukových skript – sborníků

6.1. Odborný výukový text

6.2. Sborníky přednášek

KAM SE OBRÁTIT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE

Pilotní kurzy budou vypsány na stránkách IPVZ, kde se na ně bude možné přihlásit. Pokud máte dotaz či zájem o podrobnější informace o projektu, můžete se obrátit na manažerku projektu Mgr. Andreu Donátovou (donatova@ipvz.cz, tel.: 271 019 316).