Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Lékařské obory pro kmen - Podávání žádostí

Dotační program „Rezidenční místa lékaři“ je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných základních kmenech (Program č. 1), které jsou součástí specializačních oborů uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb. Cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů v základním kmeni, a to i pro ty zdravotnické pracovníky, kteří již část specializační přípravy absolvovali. Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním lékařských zdravotnických pracovníků.

Podrobné informace o rezidenčním řízení pro všechny ročníky (metodika, termíny aj.) najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Žádat o rezidenční místo je možné pouze elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetové adrese http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Manuál k vyplnění online žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Naleznete zde také aktuální Metodiku, Formuláře, Výši dotace, Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Seznam základních kmenů specializačních oborů pro rok 2021:

 • Anesteziologický
 • Dermatovenerologický
 • Gynekologicko-porodnický
 • Hygienicko-epidemiologický
 • Chirurgický
 • Interní
 • Kardiochirurgický
 • Maxilofaciálněchirurgický
 • Neurochirurgický
 • Neurologický
 • Oftalmologický
 • Ortopedický
 • Otorinolaryngologický
 • Patologický
 • Pediatrický
 • Psychiatrický
 • Radiologický
 • Urologický
 • Všeobecné praktické lékařství

Výše dotace za 1 měsíc na 1 rezidenta je u výše uvedených oborů 10.000,- Kč. Výjimkou je interní kmen, kde je za 1 měsíc na 1 rezidenta výše dotace 20.000,- Kč.

Vybrané problémy při vyplňování žádostí o rezidenční místo

 • Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo musí být kompletně vyplněna, přiloženy všechny požadované přílohy a podána elektronicky. Vygenerována, vytisknuta (bez příloh) a podepsána statutárním orgánem musí být žádost nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání žádosti na jednotném dotačním portále doručena na adresu administrátora (IPVZ).
 • Žádost pro aktuální rok je nutné podat nejpozději k 31. 10. daného roku, pro pozdější podání žádosti bude poskytnuta dotace nejdříve od 1. 1. roku následujícího.
 • Vzdělávací plán pro příslušný kmen musí být podepsán současně rezidentem a jeho školitelem.
 • Pracovní smlouva rezidenta u Žádosti o kmen musí být v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání v základním kmeni.
 • Dotace se poskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsou splněny podmínky pro její poskytnutí.
 • Žádost musí být podána nejpozději k 1. dni příslušného měsíce, jinak bude dotace poskytnuta až od následujícího měsíce.

Uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2021 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017. Novela zákona 95/2004 Sb., upravuje délku základního kmene a vzdělávacích programů (stav od 1. 7. 2017).

Povinnosti při realizaci rezidenčního místa

V případě změny (přerušení rezidenčního místa, změna vzdělávacího plánu, změna finančního plánu, změna příjmení atd.) je potřeba podat Žádost o schválení změny zde.

Za každý rok od zahájení realizace zašle příjemce dotace Průběžnou zprávu zahrnující přehled absolvovaných částí v daném roce, přehled zbývajících částí a finanční vyúčtování.

Za každý rok, kdy byly čerpány finanční prostředky, musí příjemce dotace udělat finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde

Po ukončení celého dotačního programu předkládá příjemce dotace Závěrečnou zprávu o plnění programu zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné části projektu a finanční vyúčtování. V případě více rezidentů se závěrečná zpráva zpracovává až při ukončení posledního rezidenta. Zároveň na konci projektu/dotačního programu provede nezávislý kontrolní orgán kontrolu a příjemce dotace zašle Kontrolní zprávu, kde je nezbytné uvést: 1) zda čerpání dotace za příslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím č.j. …………/20XX/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenční místo vydaným dne…a dále, 2) zda čerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústředním orgánem státní správy – MZ.

Důrazně doporučujeme dodržovat Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo vždy pro daný rok, pro který bylo přiznáno rezidenční místo.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje žadatele o rezidenční místo na nutnost a povinnost dodržování stanovených termínů v celé délce realizace dotačního programu.