Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Jak získat specializovanou způsobilost - nová verze

Základní informace jak získat specializovanou způsobilost – lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

 • Specializovaná způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Specializovaná způsobilost je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře (§ 5 zákona č. 95/2004 Sb.)
 • Specializovanou způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta lze dále získat na základě § 44, odst. 1, věta 1.–5. Zákona č. 95/2004 Sb. doplněním nebo doložením absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů do 5 let od účinnosti zákona (tj. do 2. dubna 2009); jedná se o 18 dříve základních specializačních oborů; žádost o přiznání specializované způsobilosti spolu s doklady o praxi a výkonech se podává na Oddělení uznávání kvalifikací MZ ČR ; žádost lze podat i po tomto termínu
 • na základě § 44, odst. 1, věty 6., po předložení specializace I. stupně a licence ČLK vydané před 17.4.2004; jedná se rovněž o 18 dříve základních specializačních oborů; žádost se podává rovněž na Oddělení uznávání kvalifikací MZ ČR.

Zařazení do specializačního vzdělávání

 • Žádost o zařazení do oborů specializačního vzdělávání se podává prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) viz žádosti a formuláře pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.
 • Specializační vzdělávání - podle § 5 probíhá při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době, nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu než je stanovená pracovní doba, ale celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Tato průprava je odměňována. Rozsah absolvované praxe potvrzuje školitel a statutární zástupce zdravotnického zařízení.
 • Průběh specializačního vzdělávání zajišťuje akreditované zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Specializační vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů příslušných oborů.
 • Vzdělávání v prvním základním kmeni a prvním základním oboru se považuje za zvyšování kvalifikace, ostatní je považováno za prohlubování kvalifikace.

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy stanoví požadavky na specializační výcvik - minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah a obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru a doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a výkony a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky a její části.

Vzdělávací programy z roku 2005 jsou platné pro ty, kdo byli zařazeni do oboru do 30.6.2009.  Uchazeči ale mohou změnit vzdělávací program za novější (později vydaný) a pokračovat ve specializační přípravě, aniž by museli provádět změnu zařazení anebo změnu nahlašovat. Je však třeba uvést do přihlášky k atestační zkoušce, podle jakého programu se uchazeč připravoval a splnit všechny jeho požadavky.

Zařazení do nástavbového oboru u lékařů je možné až po získání specializované způsobilosti v příslušném základním oboru. U farmaceutů je možné zařazení do nástavbového oboru také až po získání specializace v základním oboru.

Lékaři a zubní lékaři zařazení do specializačního vzdělávání po 1.7. 2009 podle vyhl. č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupují pouze podle nových vzdělávacích programů z roku 2009–2010 a 2010–2011, 2015. Tyto vzdělávací programy zahrnují 2letý základní kmen ve všech základních oborech.

Základní kmen – představuje absolvování povinné praxe a zahrnuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. Jeho absolvování umožní snadnější získání dalších specializací se základním kmenem nebo event. změnu specializace. V některých oborech lze získat příslušnou specializaci na základě různých základních kmenů.

Je stanoveno nově 19 základních kmenů, jejichž absolvování je podmínkou pro další část specializačního vzdělávání a vydání certifikátu o absolvování základního kmene opravňujícího pro výkon některých činností bez odborného dozoru, ale pouze s odborným dohledem. Ukončený společný základ nelze uznat jako povinný základní kmen podle nových vzdělávacích programů (2009-2010) vzhledem k tomu, že obsah a rozsah povinných společných základů neodpovídá nově zavedeným povinným kmenům.

Pro farmaceuty vešel dne 1.3.2015 v platnost Věstník MZ č. 3, který stanoví nový společný základ pro vzdělávací programy oborů: klinická farmacie, nemocniční lékárenství a veřejné lékárenství v délce 24 měsíců. Všichni farmaceuti zařazení po tomto datu musí již splňovat tento nový společný základ.

Úplné znění naleznete zde.

Všechny varianty platných vzdělávacích programů pro specializace lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských povolání jsou zveřejněny na webových stránkách v části vzdělávací programy.

Brožurky vzdělávacích programů a logbooky pro záznam provedených výkonů pro lékařské a farmaceutické specializace a vybrané specializace nelékařů zajišťované IPVZ je možné zakoupit na Studijním oddělení IPVZ, výše poplatků za uvedené dokumenty lze najít na stránce ceník poplatků vydávaných dokumentů IPVZ.

Obory specializace

Obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů jsou nově stanoveny novelou zákona zákona č. 95/2004 Sb.

Zákon nyní stanoví 43 základních oborů pro lékaře, 3 základní obory pro zubní lékaře a 5 základních oborů a 4 nástavbové obory pro farmaceuty. Dále je v zákonu uvedeno označení odbornosti příslušných specialistů, minimální délka specializačního vzdělávání a povinný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Nástavbové obory budou uvedené ve vyhlášce o nástavbových oborech, která však ještě nebyla vydána, proto IPVZ zatím do oborů, které nejsou uvedené v novele zákona, nezařazuje.

Obory specializačního vzdělávání lékařů (aktualizováno k 1.7.2017)

Délku, rozsah a obsah uvádí jednotlivé vzdělávací programy oborů, které budou zveřejněné ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví.

Obory specializačního vzdělávání zubních lékařů (aktualizováno k 1.7.2017)

Základní obory 

Nástavbové obory (aktualizováno k 18.8.2018)

Uznávání absolvované praxe

 • Záznamy o absolvované praxi – praxe, včetně výkonů, musí být řádně doloženy v průkazu odbornosti nebo logbooku a potvrzeny školitelem se specializovanou způsobilostí. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění je vhodné si vyžádat nový logbook; dříve absolvované výkony dosvědčí školitel svým potvrzením. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí!
 • Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně.
 • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři, zubní nebo farmaceuti absolvovali podle předchozího systému (i v rámci předchozí atestace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána, není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit.
 • U vzdělávacích programů se společným základem nebo v nových vzdělávacích programech se základním kmenem se uznává získaná specializace I. stupně jako ekvivalent ukončeného příslušného společného základu, resp. základního kmene. Absolvování společného základu však nelze uznat jako ekvivalent základního kmene vzhledem k obsahové rozdílnosti obou základních částí specializačního vzdělávání. Rozdílnou praxi společného kmene, včetně požadavků na ukončení je třeba doplnit.
 • Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat buď IPVZ nebo lékařské fakulty prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci EZP.  Požadovaná praxe na akreditovaném pracovišti – dosud na základě individuálního posouzení může být započítána i praxe na odpovídajícím pracovišti.

Zhodnocení základního kmene

 • Lékaři a zubní lékaři se splněnými požadavky společného základu / základního kmene si mohou prostřednictvím elektronické žádosti v aplikaci EZP podat žádost o vystavení certifikátu o absolvování základního kmene opravňující k samostatnému výkonu některých činností.
 • Pokud vzdělávací program předepisuje absolvování povinného testu (v rámci kurzu anebo bez něho), tak se uchazeč musí na kurz či test přihlásit (viz Termíny testů). 

Platnost kurzů, stáží, seminářů, testů

Platnost absolvovaných povinných vzdělávacích akcí:

Platnost 5 let: specializační kurzy, kurz Lékařská první pomoc/Neodkladná první pomoc, seminář Základy zdravotnické legislativy, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace aj. tyto kurzy jsou povinné pro všechny obory, i když je vzdělávací program neuvádí!

Platnost 10 let: kurz Radiační ochrana, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Platnost stáží: neomezená

Platnost testů na konci specializačního kurzu nebo stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace – 2 roky

Platnost testů pro ukončení základního kmene: neomezená

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • absolvování požadované praxe pro základní kmen (povinný základ), doložení provedených výkonů v logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí,
 • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajobu atestační práce.

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášku lze podat vyplněním v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare (předposlední odkaz v seznamu).

Tištěná forma přihlášky by měla být k dispozici na odděleních specializačního vzdělávání v nemocnicích nebo na Studijní oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Řádně vyplněná přihláška se musí odeslat nejpozději 90 dnů před termínem atestační zkoušky. Později zaslaná přihláška nemusí být přijata.

Atestační zkouška

 • Průběh atestační zkoušky je stanoven nově vyhl. č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty
 • Atestace před zkušební komisí (min. 3 členové) jmenovanou ministrem zdravotnictví
 • Vlastní atestační zkouška
  • teoretická část – 3 odborné otázky (losují se), možnost odstoupení před zahájením
  • praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba, simulovaný případ, test, analýza laboratorních nálezů, obhajoba projektu
 • Opakování atestace – nejdříve za rok (v případě neúspěchu) maximálně však 2 opravné termíny nebo za půl roku (v případě omluvy).