Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Změny související s vydáním vyhlášky 185/2009 Sb.

Od 1. července 2009 došlo k dalším zásadnějším změnám ve specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a k dílčím změnám ve vzdělávání nelékařských pracovníků tím, že vešly v účinnost nové prováděcí předpisy k novelám zákonů č. 95/2009 Sb. a č. 96/2006 Sb. Jsou uvedeny na webu. Jedná se:

 • nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky,
 • vyhlášku č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
 • vyhlášku č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,
 • vyhlášku č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalostí českého jazyka,
 • vyhlášku č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství,
 • vyhlášku č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta.

Změny v oborech specializačního vzdělávání

Vyhláška č. 185/2009 Sb. stanoví obory specializačního vzdělávání, obory certifikovaných kurzů, minimální délku vzdělávání a označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí.
Vyhláška rozlišuje mezi obory základními a obory nástavbovými (certifikované kurzy), po absolvování vzdělávání v základních oborech se získává specializovaná způsobilost, v nástavbových oborech zvláštní odborná způsobilost.

Lékaři se mohou vzdělávat ve 40 základních oborech a po získání specializované způsobilosti dále ve 44 nástavbových oborech. Specializační vzdělávání v základních oborech je členěno na základní kmeny, jichž je 10 a délka vzdělávání je stanovena na 24 měsíců a dále na specializovaný výcvik, jehož délka se pohybuje v rozmezí 1-5 roků. Vyhláška stanoví celkovou minimální délku specializačního vzdělávání, která však nemusí být totožná s délkou vzdělávání uvedenou ve vzdělávacích programech.

Zubní lékaři mohou nyní získat specializovanou způsobilost ve 3 základních oborech, nově se zřizuje obor klinická stomatologie, nástavbové obory nejsou zavedeny.

Farmaceuti mají možnost se specializovat v 7 základních oborech a 4 nástavbových oborech. Úplný přehled všech oborů lze nalézt v citované vyhlášce nebo v části Jak získat specializovanou způsobilost.

Postup ve specializačním vzdělávání

Od července 2009 specializační vzdělávání probíhá paralelně, jednak podle dřívějších právních předpisů a vzdělávacích programů z roku 2005, jednak podle výše uvedené vyhlášky č.185/2009 Sb. a vzdělávacích programů z roku 2009/2010 podle toho, k jakému datu byl lékař, zubní lékař a farmaceut zařazen do specializačního oboru.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení do specializačního vzdělávání do 30. 6. 2009

 • mohou dokončit vzdělávání podle vzdělávacích programů z roku 2005, včetně těch oborů, které se staly nyní nástavbovými,
 • mohou ale také postupovat podle nových vzdělávacích programů, které budou vydány v průběhu podzimu 2009 a začátkem roku 2010, za předpokladu, že budou splněny veškeré požadavky stanovené těmito programy, včetně povinného kmene. 
  O změnu zařazení do jiného oboru nebo vzdělávacího programu je však třeba požádat prostřednictvím žádosti MZ.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení do specializačního vzdělávání po 1.7. 2009 podle vyhl. č. 185/2009 Sb.

 • postupují pouze podle nových vzdělávacích programů.

Zařazení do nástavbového oboru u lékařů je možné až po získání specializované způsobilosti v příslušném základním oboru. U farmaceutů je možné zařazení do nástavbového oboru přímo.

Změny v zařazení do specializačního oboru jsou možné podáním nové žádosti, ale vždy k aktuálnímu datu, nikoliv zpětně.
Absolvovaná praxe, vzdělávací akce a provedené výkony v souladu s dosud platným vzdělávacím programem a logbookem jsou platné. Ukončený společný základ je platný a umožňuje pokračování ve specializačním výcviku k atestaci podle VP z roku 2005 i 2009/2010 (pokud byl ukončen do 31.12.2009).

Certifikát o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru

 • podmínkou je úspěšné ukončení základního kmene testem
 • získání specializace I. stupně podle dřívějších předpisů.
 • absolvování společného základu ukončeného do 31.12.2009

Certifikát vydá IPVZ na základě žádosti (www.mzcr.cz, www.ipvz.cz) a přiložených dokladů.

Složení atestační zkoušky

Organizace a průběh atestační zkoušky se řídí vyhláškami č. 188/2009 Sb. a č. 189/2009 Sb. a nařízením vlády č. 184/2009 Sb.

Podání přihlášky po 1. červenci znamená postup podle výše uvedených vyhlášek.

Vyhláška 185/2009 Sb. byla novelizována vyhláškou 361/2010 Sb.