Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zařazování lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do oboru specializace

1. Zařazení podle vyhlášky č. 77/1981 Sb. (spec. I. nebo II. stupně)

Akceptace

 •  Lékaři nebo farmaceuti se specializací I. nebo II. st. v některém z dříve základních oborů, kteří nepožádali o nové zařazení a pokračují ve specializačním vzdělávání obdobného oboru (interní lékařství / vnitřní lékařství) (doba složení atestace není v zákoně č. 95/2004 Sb. časově omezena ) - nevyžaduje se nové zařazení
 • Lékaři nebo farmaceuti zařazení do spec. I. st., kteří nevykonali žádnou atestaci, platí zařazení do specializačního vzdělávání podle současných právních předpisů - není nutné zařazení do nové specializace podle vyhl. č. 185/2009 Sb. Podle ustanovení § 7 vyhl. č. 185/2009 lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů. Tj. zařazení do specializačního vzdělávání v původním oboru a podle vzdělávacích programů z roku 2005.
 • Specializovaná způsobilost podle dřívějších předpisů musela být ukončena podle dřívějších předpisů do 30.6.2005 pokud nebyla ukončena atestační zkouškou I. nebo II. stupně změnila se tato příprava na specializovanou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. a násl. navazujících předpisů s podmínkou splnění podmínek příslušného vzdělávacího programu.
 • Lékařům, kteří úspěšně ukončili atestační zkoušku I. stupně, je atestační zkouška I. stupně uznána, jako úspěšně ukončený základní kmen v daném oboru.

Požadavek na nové zařazení

 • Lékaři nebo farmaceuti se specializací I. st (např. zařazení do interního lékařství I. stupně) a dále zařazení do nástavbové specializace (např. kardiologie) – Zařazení do specializace I. st. již neplatí, protože již bylo vzdělávání ukončeno úspěšným složením atestační zkoušky I. stupně je nutné zařazení do nové specializace podle vyhl. č. 185/2009 Sb.
 • Zařazení do kardiologie je platné. Podle ustanovení § 7 vyhl. č. 185/2009 lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů, jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.

2. Zařazení podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo vyhl. č. 233/2008 Sb. do 30. 6. 2009

Zařazení do specializace podle uvedených právních předpisů do 30. 6. 2009 mohou ukončit specializační vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu.

opatření účinné do 31.8.2010

 • Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří byli původně zařazeni do oboru podle výše uvedených předpisů a požádali o změnu zařazení po 1.7.2009, do jiného oboru specializace podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., byla dne 16.4.2010 schválena možnost přestoupit zpět do původního oboru specializačního vzdělávání.
 • Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří byli původně zařazeni do oboru podle výše uvedených předpisů a požádali o změnu zařazení po 1.7.2009 v rámci stejného specializačního oboru podle vyhlášky 185/2009 Sb. Byla dne 16.4.2010 schválena možnost přestoupit zpět do specializačního vzdělávání podle původního vzdělávacího programu.
 • Lékařům, kteří úspěšně ukončili společný základ do 31.12.2009 podle vzdělávacího programu z roku 2005. Je společný základ uznán, v rámci splnění podmínek základního kmene v rozsahu stanoveným příslušným vzdělávacím programem 2009/2010 v daném oboru.

Lékaři mohou podávat žádosti k provedení uvedených změn do 31.8.2010
Formuláře žádostí nutné k provedení uvedených změn jsou ke stažení na www.mzcr.cz

Lékař, který získal specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo specializaci II. stupně podle dřívějších právních předpisů, a zařadí se do specializační přípravy v dalším základním oboru v rámci stejného kmene, splňuje podmínky pro uznání základního kmene v rozsahu stanoveném příslušným vzdělávacím programem.

Splnění podmínek základního kmene uznává Ministerstvo zdravotnictví, žádost se podává na běžně užívaném tiskopise k vydání certifikátu o absolvování základního kmene.

3. Zařazení do specializace podle vyhl. č. 185/2009 Sb. od 1.7.2009

 • Zařazení do základního oboru - postupují pouze podle vzdělávacích programů 2009-2010
 • Zařazení do dalšího základního oboru - lékaři se specializovanou způsobilostí (nyní základní obor) získanou podle zákona č. 95/2004 Sb. – mohou pokračovat ve specializovaném výcviku v dalším základním oboru bez podmínky absolvování základního kmene v daném oboru.
 • Zařazení do dalšího základního oboru - lékaři se specializací I. stupně – mohou pokračovat ve specializovaném výcviku v základním oboru (atestace I. st. je uznána jako ekvivalent základního kmene v daném oboru)
 • Zařazení do certifikovaného kurzu – lze až po získání specializované způsobilosti v příslušném základním oboru – podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č.185/2009 Sb.
 • Zařazení do certifikovaného kurzu (provádí akreditované pracoviště!) - certifikovaný kurz prohlubuje získanou specializovanou způsobilost na zvláštní odbornou způsobilost.