Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zneužívání návykových látek u dospívajících a začlenění do SRCH-D

1. Zneužívání návykových látek u dospívajících a začlenění do SRCH-D

Součásti SRCH-D

Poslední desetiletí přinesla výrazné změny ve zdravotním stavu dospívajících ve všech rozvinutých zemích. Rozhodující úlohu v nemocnosti a úmrtnosti dospívajících dnes hraje tzv. nová nemocnost mládeže. Jde o rizikové chování se zdravotními dopady, které souhrnně nazýváme SRCH-D. Jde o sociální jev, který dnes obsahuje pět základních oblastí:

  1. Zneužívání návykových látek (nikotin, alkohol, ilegální drogy, event. některá léčiva a chemické látky).
  2. Poruchy společenské adaptace, charakterizované hlavně agresivitou mezi vrstevníky a někdy i vůči sobě samému (šikana, delikvence, úrazy, sebepoškozování, sebevraždy).
  3. Poruchy reprodukčního zdraví, které se vyznačují hlavně časným začátkem intimního života, střídáním sexuálních partnerů a negativními dopady takového chování (především sexuálně přenosné infekce, časná a nechtěná těhotenství, popřípadě umělá přerušení těhotenství).
  4. Nezdravé chování v oblasti stravování, kde u většiny populace je problémem přejídání s rozvojem nadváhy, obezity a metabolických změn při obezitě; problémy v dospívání však způsobuje i opačný pól – dodržování redukčních diet a riziko rozvoje některé z poruch příjmu potravy, jako jsou mentální anorexie nebo mentální bulimie, u disponovaných jedinců.
  5. Nezdravé chování v oblasti pohybového režimu. Většinu dospívající populace ohrožuje chudý pohybový režim, nicméně klinickou problematiku má i přetěžování nadměrným tréninkem. V této souvislosti je vhodné zmínit i novou jednotku – dívčí atletickou triádu – jde o stav, kdy intenzivní fyzický trénink u dívek a žen je často provázen 1. limitovaným kalorickým příjmem, 2. amenoreou a 3. rozvojem časné sekundární osteoporózy.

Charakteristika SRCH-D

Proč tento sociální jev nazýváme syndromem? Nejde o chorobnou jednotku, i když ze SRCH-D se může vyvinout řada chorobných jednotek – sexuálně přenosné infekce, závislosti, poruchy příjmu potravy nebo další psychiatrické choroby. Pojem syndrom vyjadřuje zákonitosti v této oblasti. Na velkých skupinách mládeže bylo prokázáno, že jeho jednotlivé součásti se často vyskytují současně (koincidují), vzájemně se podmiňují, mají společné rizikové a ochranné faktory a konečně i podobné příčiny. Příčiny jsou přirozeně hlavně společenské. Patří sem dysfunkce rodiny, nejistota životních perspektiv (především vyloučení ze školy a nezaměstnanost) nebo také neosobní sídlištní urbanizace, kde není pamatováno na možnost vhodného trávení volného času. Z vnitřních (endogenních) faktorů pamatujme na ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

Proč se dospívající projevů SRCH-D těžko zbavuje? Protože často právě tento aspekt (např. kouření marihuany nebo časný začátek intimního života) jej zařazuje do skupiny vrstevníků, kterou si vybral. Potom není snadné dospívajícímu nabídnout alternativu, která by jej uspokojovala, nebo jej přimět k tomu, aby takovou vrstevnickou skupinu opustil.

Osnova