Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, informuje tímto Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „Institut“) všechny své klienty o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, tedy jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.

Institut je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Institut působí na základě Statutu a Zřizovací listiny a mezi jeho základní činnosti zejména patří: vede evidenci a archivuje veškerou dokumentaci o dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků (ve smyslu ustanovení § 19, odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.), vede evidenci uchazečů o vykonání aprobační zkoušky a o vykonaných aprobačních zkouškách ve smyslu ustanovení § 34 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb. V souladu se Statutem vede Institut evidenci o vykonaných zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a některých oborů nelékařských zdravotnických povolání a o účasti na vzdělávacích akcích. Rozsah osobních údajů vyplývá přímo z ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. a evidence obsahuje: jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, datum a místo řádného ukončení studia v akreditovaném studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, číslo diplomu nebo jiného dokladu o uznání rovnocennosti studia získaného v cizině, název školy, studijního programu a studijního oboru, datum zapsání do specializačního vzdělávání nebo jeho zrušení, datum vydání certifikátu o absolvování základního kmene specializačního oboru a datum vykonání atestační zkoušky v příslušném oboru specializačního vzdělávání. Předmětem evidence osob vykonávajících zdravotnické povolání na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb jsou i údaje obsažené v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Osobní údaje osob uvedených v evidenci podléhají ochraně podle zvláštního právního předpisu. Přístup k uvedené evidenci, včetně osobních údajů, mají pouze pracovníci studijního oddělení, kteří tuto evidenci spravují (v elektronické podobě ve Studijním informačním systému). Zpracování osobních údajů je v listinné i elektronické podobě a správcem osobních údajů je ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Institut, který za zpracování těchto osobních údajů odpovídá. Vzhledem k zákonem stanovenému vedení evidence je zřejmé, že Institut zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů plně v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., protože provádí zpracování nezbytné pro dodržení povinnosti správce.

Institut shromažďuje osobní údaje v elektronické podobě při prvotní registraci účastníka vzdělávacích akcí a v listinné podobě v případě dokumentace k vykonaným zkouškám a vystavení diplomů a dalších dokladů o dosaženém postgraduálním nebo celoživotním vzdělání.

Povinnost ochrany osobních údajů je stanovena zákonem č. 101/2000 Sb. V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 tohoto zákona splnil Institut povinnost přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,  přenosům k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje klientů jsou k dispozici pouze pro potřeby plnění úkolů, které má Institut ve Statutu a zřizovací listině, a to v mezích, které stanoví zákony č. 101/2000 Sb. a č. 95/2004 Sb.  Osobní údaje nejsou k dispozici žádným jiným subjektům bez souhlasu subjektu údajů. Ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. stanoví, v jakých případech lze poskytnout osobní údaje subjektu údajů (klienta Institutu) bez jeho souhlasu. Zejména se jedná o výkon právní povinnosti subjektu, kromě již zmíněné zákonné povinnosti vést evidenci  je zde povinnost poskytovat údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům. Těmto orgánům lze poskytnout osobní údaje pouze za přesně stanovených podmínek, způsobem a v rozsahu, které stanoví zvláštní zákony. Pověření pracovníci jsou mimo tyto zákonné výjimky vázáni povinnou mlčenlivostí podle § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. a evidence je řádně technicky zabezpečena.

Zvláštní režim při zpracování osobních údajů je při zpracování rodných čísel. Nakládání s rodným číslem je upraveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. V ustanovení § 13c tohoto zákona jsou uvedeny tři možnosti využití rodných čísel, a to jde li o činnost ministerstev a jiných správních úřadů, dále na základě zvláštního zákona nebo se souhlasem nositele rodného čísla. Protože Institut nesplňuje první dvě podmínky pro využití rodných čísel, může je získávat a užívat pouze se souhlasem nositele rodného čísla. Protože elektronická evidence klientů Institutu je založena na užití rodného čísla (pro nejspolehlivější odlišení při různých shodných údajích a pro rychlé vyhledávání v evidenci), doporučuje Institut svým klientům rodná čísla dobrovolně poskytnout, tedy jejich uvedením do evidence vyslovit svůj souhlas. V případě, že klient odmítne uvést své rodné číslo, uvede svoje rozhodnutí při registraci tím, že nevyplní údaj o rodném čísle. V tomto případě mu bude automaticky vygenerován Unikátní identifikátor (desetimístný kód), který v evidenci nahradí údaj o rodném čísle. Každý registrovaný klient Institutu může kdykoliv požádat o opravu svých osobních údajů, tedy i o odstranění údaje o rodném čísle z evidence. V takovém případě mu bude rovněž při odstranění rodného čísla vygenerován automaticky Unikátní identifikátor.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě § 21 zákona č. 101/2000 Sb. jednak požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a jednak požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li tato žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.